Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stadsbestuur 2022-2026

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten


 • dit was me niet me geluk zonder PIER.

  Ombudsman kapittelt gemeente Maastricht


  7 september 2012, 23:36
  Buurtbewoner Kommelkwartier Ton Wijkman door ombudsman in het gelijk gesteld.

  Op 5 september 2012 heeft de Ombudsman van Maastricht, Dhr. Mostert, uitspraak gedaan in de door Ton Wijkman uit het Kommelkwartier ingediende klacht over een gedraging van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.
  Ton Wijkman ontving de uitslag vandaag, 7 september 2012, per post.

  Ton Wijkman had en heeft weinig vertrouwen in het functioneren van de ambtenaren van buurtgerichtwerken van de gemeente Maastricht. Hij verwijt hen dat zij onjuiste informatie hebben verstrekt, informatie hebben achter gehouden dan wel zo nonchalant te werk zijn gegaan bij het verstrekken van informatie over het Kommelkwartier cq van het buurtplatform Kommelkwartier dat dit laakbaar was en is .

  Ton Wijkman vroeg met enige regelmaat en met veel vasthoudendheid naar verslagen die betrekking hadden op:
  - de voordracht/benoeming van de voorzitter;
  - het Domushuis;
  - de Activiteiten- en de Leefbaarheidscommissie;
  - de leden- en bestuursvergadering;
  - wijkteamvergaderingen;
  - de bestedingen betreffende het Gierzwaluwproject.

  Zelfs deed hij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB ) en stapte hij naar de gemeentelijke klachtencommissie.

  Uiteindelijk spitste de hele discussie zich o.a. toe op het zogenaamde Gierzwaluwproject.
  Ook op ons forum werd dit item zeer uitvoerig besproken!
  De ambtenaren van Buurtgerichtwerken gaven aanvankelijk geen en daarna, de onjuiste informatie aan Ton Wijkman.
  Ton Wijkman zocht ook steun bij diverse gemeentelijke politieke partijen, zoals de Seniorenpartij, de CVP en de PVM

  De CVP-fractie in de gemeenteraad verzocht het college op 29 april 2011 om beantwoording van artikel 39 vragen inzake het project Gierzwaluw-Kommelkwartier.
  Aanleiding daarvoor was een artikel in dagblad De Limburger waarvan met verbazing kennis werd genomen nadat eind december 2010 team Buurtgericht werken desgevraagd had laten weten dat er geen Vogelaargelden besteed zouden zijn aan een gierzwaluwproject.

  Uiteindelijk kwam de juiste informatie boven water en bood de Stadsdeelleider bij de klachtencommissie van de Gemeente Maastricht zelfs zijn verontschuldigingen aan voor de miscommunicatie.

  De klachtencommissie deed op 21 juli 2011 uitspraak en stelde dhr. Wijkman in 2 van de 4 ingediende klachten in het gelijk.
  Over de andere 2 klachten werd geen uitspraak gedaan door de klachtencommissie.

  De hoop was dat met de uitspraak van de klachtencommissie en het mea culpa van de Stadsdeelleider de kou uit de lucht was en er voortaan wel informatie verstrekt zou worden door de gemeente cq het buurtplatform Kommelkwartier.

  Dit bleek echter een vergissing te zijn.
  Van zijde van het buurtplatform kwam geen enkele toenadering en Ton Wijkman liep ook na 2011 weer tegen een muur aan of werd van het kastje naar de muur gestuurd.
  De ambtenaren van de gemeente Maastricht verschuilden zich hierbij achter regeltjes en afspraken die opgesteld waren door de Rijksoverheid.

  Uiteindelijk diende Ton Wijkman in februari 2012 een klacht in bij de gemeentelijke ombudsman.

  Deze heeft nu het navolgende geconcludeerd:
  “(..)Uit ons onderzoek is gebleken dat de gemeente op afstand de buurtplatform(s) volgt in hun doen en laten en hun functioneren slechts marginaal beoordeelt.
  (..)
  Ook voor wat betreft de informatievoorziening naar de buurtbewoners toe neemt de gemeente een afwachtende houding aan en verwijst vragende burgers over het reilen en zeilen van het buurtplatform naar het bestuur van het buurtplatform zelf. Volgens de gemeente is de informatieverstrekking naar de buurtbewoners toe primair een verantwoordelijkheid van het buurtplatform (..).
  Het gevolg is dat de burger verstoken blijft van de gevraagde informatie en gedwongen wordt om te proberen langs andere weg het verkrijgen van de informatie waarop hij in principe recht heeft, af te dwingen.
  (..)
  Het kan niet zo zijn dat een vragende buurtbewoner voor het verkrijgen van informatie afhankelijk is van de welwillendheid van een buurtplatformbestuur. Naar onze mening zou de gemeente daarin een actievere en sturende rol moeten vervullen, zeker in geval het buurtplatform minder goed functioneert en de gemeente, zoals in casu, daarvan op de hoogte is.
  (..)
  Ondanks herhaalde pogingen daartoe heeft hij [Ton Wijkman, Pier] geen kans gehad om zijn onvrede kenbaar te maken bij buurtplatform en gemeente. Beiden verwezen naar elkaar met verzoeker tussen het bekende kastje en de muur. Van een professionele organisatie als de gemeente Maastricht mag evenwel verwacht worden dat zij het niet zo ver laat komen.
  (..)
  Samenvattend zijn wij van oordeel dat de klacht over het niet, niet tijdig en/of onjuist verstrekken van de door verzoeker gevraagde informatie terecht is. Een burger heeft recht op een correcte bejegening door de gemeente door het tijdig en volledige verstrekking van de gevraagde informatie, tenzij —quod non- bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. In casu is dit niet gebeurd. Het college heeft de informatieplicht geschonden hetgeen niet behoorlijk is.
  De klacht is derhalve gegrond.”

  Een zeer knappe "overwinning" voor een bezorgde en betrokken buurtbewoner.

  Morgen of zo wellicht meer, want ook de gemeentelijk politiek ging zich gaandeweg steeds meer afvragen hoe het nu zit met de de financiering van de buurtplatforms.
  Last edited by Pier; 8 september 2012, 09:44.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd
  Tags: Geen​

  Opmerking


  • Wie denk dat een mens rust krijg als die een probleem heeft met het gemeente beleid
   die heeft het grandioos mis.
   Mijn eerste rechtszaak vanaf 2919 werd ik in het gelijk gesteld door de rechter.
   Wie denk dat het dan afgelopen is die heeft het mis.
   Gemeente leg die uitspraak naast zich neer en opent de trukendoos,
   gevolg een tweede en derde rechtszaak. deze vond plaats op 26 mei 2023.
   TOT heden geen uitslag ,,

   wordt vervolgt.

   Opmerking


   • We gaan het zien en meemaken in hoeverre jou dat weer lukt.
    In ieder geval heb je m'n steun en sympathie voor je standvastigheid en inbreng met als doel de buurtbewoners van het Kommelkwartier alsook de gemeente Maastricht beter te laten samenwerken.

    Ik zag onlangs wel wat vacatures voor gebiedsontwikkelaars en beleidsmakers met de meest loofwaardige taakomschrijving die men zich kan wensen. Als je echter tegenover zo'n Bolwerk komt te staan als de ambtenaren en stadsdeelleiders vriezen je ballen aan je onderbroek vast.
    Last edited by Antonius; 4 oktober 2023, 11:10.
    ik ben verguisd

    Opmerking


    • Domeinvergadering Fysiek, dinsdag 3 oktober 2023.

     Afgelopen dinsdag waren er 2 domeinvergaderingen, te weten
     Domeinvergadering Sociaal (zie HIER voor de agenda en de videoregistratie)
     en de
     Domeinvergadering Fysiek (zie HIER voor de agenda en videoregistratie).

     Ik heb zelf de Domeinvergadering Fysiek bijgewoond.
     De eventueel geinteresseerden die de videoregistratie van Fysiek willen terugkijken wens ik veel succes. De vergadering verliep nogal rommelig (vind ik) en volgens mij is het een kunst om de verschillende bijdragen te volgen. Er zat totaal geen structuur in de vergadering.

     Ik zal in de komende postings aan twee zaken aandacht besteden.
     Dat is agendapunt
     6. Herontwikkeling Keurmeestersplein
     en
     3. lijst openstaande moties domein Fysiek en dan mn. de - zo door mij genoemde - Ratten-motie van de PvdD (formeel: Voorkom verdrinkingsdood zoogdieren en amfibieen in riolen).

     En dan nog even de houding van Coen van der Gugten (GroenLinks).

     Bij het begin van de Domeinvergadering Fysiek kwam, van de deelnemers van de vergadering, de vraag cq het idee of het niet wenselijk is dat de (burger-)raadsleden nogmaals een cursus/uitleg kunnen krijgen over de zeer ingewikkelde Omgevingswet (Zie overheidsinformatie over de Omgevingswet).
     Ik denk dat het (burger-)raadsleden siert als ze aangeven dat ze een deel kennis missen en dat graag (nogmaals) willen bij timmeren.
     Coen van der Gugten vindt dit kennelijk overbodig. Hij zei min of meer letterlijk "Iemand die het nog niet snapt is dom of lui of allebei !!"
     Gelukkig reageerden enkele (burger-)raadsleden hier direct op en gaven aan dat ze de opmerking van Coen van der Gugten zeer ongepast vonden.

     Een beetje lui?
     Niet veel later, bij de behandeling van agendapunt 5 'Verkoop woonstudio aan de Louisestraat 2 (Blauwe Loper)', klaagde Coen over het feit dat er in het dossier geen foto zit van het betreffende pand.
     Goed om te weten dat Coen - in vogelvlucht - minder dan 500 meter van dit pand woont. Alain Garnier (PVM) kon zich toen, denk ik, net nog inhouden en voorkomen dat hij zei dat Coen wel erg lui is, maar hij geeft richting Coen wel aan dat hij wellicht zelf even ter plaatse kon gaan kijken om zich een beeld te vormen van de situatie.

     Een beetje dom?
     Toen agendapunt 6. 'Herontwikkeling Keurmeestersplein' ter discussie stond, kwam Coen van der Gugten plotseling met de opmerking: "Wordt het niet gewoon tijd dat de gemeente Maastricht, in navolging van de gemeente Amsterdam, er nu werk van gaat maken dat de maximum snelheid teruggebracht wordt naar 30 Km/uur?"
     Gelukkig wisten sommige (burger-)raadsleden wel dat de de wijk Belfort de maximum snelheid als jaren 30 km/u is.....

     Ik geef eerlijk toe dat ik Coen geen sympathiek persoon vind.
     Ik hoor en begrijp van anderen dat ik zeker niet de enige ben die het niet zo heeft staan op Coen, maar laten we eerlijk zijn, dat hoeft niet te betekenen dat Coen een slecht raadslid is.
     Waar ik Coen wel voor wil bedanken is dat hij een grote bijdrage levert aan de amusementswaarde van de vergaderingen cq het cabaret van de lach
     Last edited by Pier; 5 oktober 2023, 19:18.
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • Keurmeestersplein

      In de domeinvergadering Fysiek van 3 oktober 2023 werd onder agendapunt 6. de Herontwikkeling van het Keurmeestersplein besproken. (zie HIER).

      Voor de duidelijkheid het navolgende.
      De gemeenteraad heeft de realisatie van het Kern Kind Centrum (KKC) Belfort - kort door de bocht in Jip-enJanneketaal een nieuw schoolgebouw voor de John F Kennedyschool en de samenvoeging met de Emile Wesly-school, met wellicht een aanvulling van gebouwen van de Martha Flora en stichting RADAR - reeds eerder afgehamerd.

      Waar het nu om gaat is hoe dit gebied aan de Keurmeetersdreef/plein planologisch wordt ingericht.

      Hiervoor zijn er 3 varianten opgesteld. Deze varianten worden A1, A2 en B genoemd.
      Kortheidshalve verwijs ik naar de presentatie van deze voorstellen die HIER te lezen zijn.

      Waar het op neer komt is dat het college van B&W voorstelt om te kiezen voor variant A2.
      A2 is een goedkopere uitvoering van A1. Er wordt circa 400.000 euro bezuinigd op de aankleding van het gebied. Te denken valt aan minder groen/bomen en straatverlichting en een sobere aankleding van het wegdek/straatmeubilair.
      Voor de rest is er tussen A1 en A2 weinig verschil.

      Variant B, die eigenlijk als nog goedkoper alternatief was bedacht, blijkt - aldus het college - ongelukkigerwijs duurder te zijn ivm het niet betrekken van andere partijen (Martha Flora en Radar) in die plannen.
      Kortom, al vrij snel valt variant B af en gaat het feitelijk alleen nog maar om variant A1 of de goedkopere variant A2.

      Alain Garnier, burgerlid namens PVM, en oud-leerling van de John F. Kennedyschool, is ter plaatse dus goed bekend.
      Hij vraagt zich oprecht af of het verstandig is om voor A2 te kiezen. Deze variant is weliswaar 400.000 euro goedkoper, maar we spreken hier over een investering van wellicht 30-40 jaar. Dan is 400.000 euro echt helemaal niets, als je bedenkt dat het Keurmeestersplein dan minder verlicht is (onveiligheidsgevoel) en er minder groen (lees: bomen en hittestress beperkende maatregelen) komt.
      Kortom de PVM is voor de iets duurdere variant A1.
      Opmerkelijk dat de PVM in dit dossier in gaat tegen haar eigen wethouder, Alex Meij, die pleit voor variant A2.

      Gaandeweg de vergadering gaan meer partijen twijfelen en komt er steun voor variant A1.
      Coen van der Gugten (GL): "We zijn het zelden eens met de PVM, maar in deze volgen wij de insteek van de PVM".
      D66 en de Seniorenpartij neigen gaandeweg naar variant A1. Ook het Matt Brull (CDA) geeft aan wel iets te voelen voor A1 .

      Burgerlid Willy Bronckers van 50PLUS heeft zich, mede als inwoner van Belfort en ter plaatse zeer goed bekend, nadrukkelijk verdiept in dit dossier.
      Hij brengt in dat zowel A1 als A2 voorziet in een Kiss&Ride-strook. Deze K&R-strook is gepland parallel aan de Keurmeestersdreef, waarbij het de bedoeling is dat men de strook oprijdt vanaf de winkels (Keurmeestersplein), de Keurmeestersdreef parallel volgt, en weer uitkomt op de Voldersdreef.
      Hij vraagt of voor dit plan al een verkeersaudit is gemaakt, want - geheel terecht! - voorziet hij problemen op het (toekomstige) kruispunt gevormd door de geplande P&R-strook/Voldersdreef/Ketelbutersdreef.
      Dat geplande kruispunt ligt circa 10-15 meter, een beetje afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering, verwijderd van het kruispunt Voldersdreef/Keurmeestersdreef.

      Wethouder Meij geeft aan dat er nog een verkeersaudit gemaakt moet worden, maar dat eerst nog een aanbesteding moet plaatsvinden.
      Een definitieve analyse is daarom niet te verwachten voor eind 2023/begin 2024.

      Nu begint bij mij de schoen te wringen vanwege het krommen van mijn tenen.
      De gemeenteraad wordt gevraagd om op 24 oktober 2023 een besluit te nemen. Wil men variant A1, A2 of toch wellicht B?
      Maar.... iedereen die ter plaatse een beetje bekend is en op een schooldag wel eens rond 08.15 uur aanwezig is geweest op de hoek Ketelbutersdreef/Voldersdreef, direct voorbij de kruising van de Voldersdreef met de Keurmeestersdreef, weet dat het daar een janboel is.
      Terwijl sommige ouders willen parkeren op de Ketelbutersdreef, er verkeer nadert vanaf de Glazeniersdreef en anderen vanaf de Voldersdreef de Ketelbuterdreef toch (willen) inrijden, concludeert men dat die straat veel te smal is voor parkerende ouders, tegemoetkomend verkeer en naderend verkeer. Dus ontstaat daar een stremming.
      Deze stremming gaat door tot de Keurmeestersdreef.
      In de tussentijd komen ouders nog aangefietst en/of komen (verstandige!) ouders te voet met hun kroost. Een zeer gevaarlijke situatie, zeker bij donker en druilig weer.
      Als daar dan nog een uitrit van de P&R-strook bij komt, die niet kan leeglopen vanwege een stremming op de Voldersdreef en de kruising Voldersdreef/Keurmeestersdreef, is de chaos compleet.

      Hoe kan de gemeenteraad een wijs besluit nemen, terwijl er nog geen verkeersstudie ter plaatse is uitgevoerd??

      Maren Slangen (PvdA) wijst mij erop dat een verkeersaudit pas aangevraagd kan worden als er een besluit is genomen over welke variant men wil.
      Die logica begrijp ik, maar het is raar dat de gemeente een plan heeft (A1 en A2) waarbij men überhaupt denkt aan een K&R op die plaats!
      Vorig jaar is een voorlichtingsmiddag geweest van de gemeente in 't Förtsje (wat overigens gesloopt wordt in dit plan).
      Ik en meerdere bezoekers hebben de verkeersdeskundige van de gemeente gewezen op het feit dat het een chaos wordt op de Voldersdreef/Ketelbutersdreef. Daar is dus niets mee gedaan!
      Prachtig al die participatie als men toch de eigen zin doordrijft..... en het dadelijk een janboel wordt, met of zonder verkeersaudit.

      Inmiddels heeft Lex Borghans (M:OED) schriftelijke vragen gesteld over het (financiele) verschil tussen A1 en A2. Zie HIER.
      Helaas heeft hij geen oog voor de verkeerschaos die ik voorspel.
      Wellicht heeft hij nog nooit gezien welke taferelen zich ter plaatse afpelen als ouders hun kinderen (gehaast?) willen afzetten of ophalen bij de school in Belfort

      Mijn advies..... neem op 24 oktober 2023 geen besluit als het plan rond de K&R-strook niet wordt aangepast.
      Grappig dat bij variant B wel een goede locatie was voorzien voor een P&R-strook
      Last edited by Pier; 7 oktober 2023, 17:19.
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • Vervolg Domeinvergadering Fysiek dinsdag 3 okt. 2023.
       Weggegooid geld........

       Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
       Domeinvergadering Fysiek, dinsdag 3 oktober 2023.
       (...)
       Ik zal in de komende postings aan twee zaken aandacht besteden.
       Dat is agendapunt
       6. Herontwikkeling Keurmeestersplein
       en
       3. lijst openstaande moties domein Fysiek en dan mn. de - zo door mij genoemde - Ratten-motie van de PvdD (formeel: Voorkom verdrinkingsdood zoogdieren en amfibieen in riolen).

       (...)
       Helaas loop ik door diverse omstandigheden, waaronder een korte vakantie in Oost-Europa, iets achter met mijn commentaar over de Domeinvergadering Fysiek.
       Ik heb daar nog een leuk punt dat ik wil bespreken! Iets van de Partij voor de Dieren.

       Om te beginnen moeten we even terug naar de raadsvergadering van 18 oktober 2022.
       Om onverklaarbare redenen, iets wat de meeste partijen inmiddels wel toegeven!!, heeft de raad toen unaniem ingestemd met wat ik de 'Ratten-motie' van de PvdD ben gaan noemen.
       Deze motie is besproken in mijn posting van 18 oktober 2023, nummer 125.

       Het dictum van die motie (Voorkom verdrinkingsdood zoogdieren en amfibieen in riolen) was destijds was als volgt:
       Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
       - Samen met RAVON te onderzoeken waar er in Maastricht dieren verdrinken in riolen en hoe dit verholpen kan worden;
       - Deze onderzoeken te gebruiken bij het plaatsen van rioolsleuven en uitklimvoorzieningen;
       - Over de voortgang hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad.


       Het, volgens mij, onzinnige van deze motie is dat alleen ratten er profijt van hebben als er een mogelijkheid komt om in rioolsleuven een laagdrempelige uitklimvoorziening(en) te plaatsen om (aan de wettelijke zorgplicht) te voldoen zodat dieren die in het riool terechtkomen niet verdrinken.
       Ik verzeker iedereen dat wanneer bijvoorbeeld een egel meegesleurd wordt in een waterkolk zelfs een laagdrempelige uitklimvoorziening hem/haar niet zal redden. Egels zijn immers geen klimmers!
       Dus wat is er gebeurd met de motie??

       Onderhanden
       In de lijst van openstaande moties​ rond het domein Fysiek van 3 oktober 2023, lezen we dat de ratten-motie 'Onderhanden' is.
       Dat houdt in dat RAVON op 1 mei 2023 is begonnen met een onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen pas eind 2023 bekend zijn.
       Kennelijk vindt RAVON, aangedragen door de PvdD!!, het niet erg dringend.
       Ik roep even in herinnering dat Maastricht/Zuid-Limburg op 11 september 2023 weer getroffen werd door een waar noodweer, waardoor ons rioolsysteem 70% meer water kreeg te verwerken dan waarvoor het bestemd is.
       De intentie van de ratten-motie volgend hebben toen dus ontelbare zoogdiertjes en leven gelaten.
       Maar ik zag 'mijn' egeltjes eind september nog gewoon door mijn tuin lopen.
       Kortom, die hele motie had er nooit mogen komen en al het geld dat nu dus geïncasseerd wordt door RAVON is weggegooid geld, met dank aan de PvdD en het gemakzucht van alle partijen die niet nadachten toen ze instemden met deze motie ​

       Bladkorven
       Maar, soms heeft het ook een voordeel als je wat achterloopt.
       Je kunt dan namelijk nog even iets meepikken wat bijna net zo belachelijk is als de Ratten-motie. En weer met dank aan de PvdD.
       De egel is kennelijk het favoriete beestje van de PvdD.

       De PvdD, ic. Ria Strik, wil nu - kort door de bocht - dat er in de herfst geen bladeren meer worden geruimd.
       Ze stelt schriftelijke vragen (dd 13 oktober 2023, no. 2023.04213) aan het college.
       Lees en huiver:

       "(..) Hoewel herfstbladeren op straat inderdaad voor gladheid kunnen zorgen, spelen herfstbladeren in tuinen en parken juist een belangrijke rol in ons ecosysteem. Zo leveren de gevallen bladeren belangrijke voedingsstoffen terug voor een gezonde bodemfauna, die met het verwijderen van de bladeren juist ontnomen worden. Ook overwinteren veel insecten in het isolerende blad-bed, die vervolgens ook weer als voedingsbron dienen voor vogels in de schaarse wintermaanden. Daarnaast bieden hopen herfstbladeren ook een veilige slaap- en overwinterplaats voor egels, die het momenteel al zo ontzettend moeilijk hebben in Nederland. Om de biodiversiteit in onze stad te helpen, is het wenselijk om herfstbladeren niet zonder pardon te verwijderen en in een bladkorf te deponeren, maar waar mogelijk en het geen onveilige situaties oplevert, de bladeren te laten liggen of slechts te verplaatsen naar een veilige plek. (..)"

       Daarna volgen 7 vragen over dit item.
       Iedereen die interesse heeft kan de vragen HIER lezen.

       Volgens mij woont Ria Strik niet in de buurt van een straat met veel platanen, beuken, eiken en andere reusachtige bomen.
       Dat is heel treurig voor haar, want het zijn allemaal prachtige bomen die zeker heel goed zijn voor ons milieu en biodiversiteit.
       Alleen, ze hebben een groot nadeel. In de herfst verliezen ze hun bladeren. Niet eentje, niet twee, maar miljoenen!!
       Ik weet zeker dat wanneer al die bladeren in mijn buurt niet grotendeels geruimd worden, er niet alleen een onveilige situatie ontstaat, maar het deels ook onmogelijk wordt om nog fatsienlijk over het trottoir te lopen.
       Dus het is onzinnig om voor te stellen om herfstbladeren niet (grotendeels) te ruimen.
       Nog los van het feit dat in het voorjaar de grasperken dan ook kapot gaan cq niet meer te aanschouwen zijn.

       Rest mij de vraag hoe iemand het in z'n hoofd haalt om dergelijke vragen te stellen?
       Had ze nu gesteld dat op een bepaalde plek - en die zal er ongetwijfeld zijn - het wellicht overbodig is om vanaf 9 oktober bladkorven te plaatsen, dan waren deze vragen wellicht zinnig geweest, maar nu......
       Nu maar hopen dat er geen motie volgt met de strekking de bladkorven niet meer te plaatsen cq dat partijen daar eens goed over nadenken alvorens eventueel voor te stemmen!

       Maar goed, in mijn tuin zal ik zo goed mogelijk zorgen dat de egeltjes de winter overleven ....... en de ratten hopelijk niet uit het riool kruipen!
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
        Maar goed, in mijn tuin zal ik zo goed mogelijk zorgen dat de egeltjes de winter overleven
        Goed zo, Pier! Click image for larger version Name:	1f994.png Views:	0 Size:	34,9 KB ID:	106671

        Opmerking


        • GL komt met motie voor een prachtig initiatief, maar met een verkeerde aanleiding.

         Tijdens de behandeling van het agendapunt 'Onvoltooid Verleden, Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners in de gemeenten Maastricht, Amby en Heer' tijdens de aanstaande raadsvergadering van 24 oktober 2023 (Zie HIER​ voor de volledige agenda van deze vergadering) komt GroenLinks, mede ingediend door het CDA, met een motie om
         alle persoonsgebonden straatnamen en standbeelden in de publieke ruimte op termijn van een QR-code met passende toelichting te voorzien.

         Wie zou daar tegen kunnen zijn?
         Zeker trouwe lezers van ons forum MestreechOnline zullen dit in hoge mate toejuichen.

         Maar.... de aanleiding om met deze motie te komen vindt zijn basis niet in de historische interesse van de indiener, Lex Vos, maar in zijn gedachte om kanttekeningen te plaatsen bij de persoon van burgemeester Michiels van Kessenich en dan specifiek tegen de naar hen te noemen Burgemeester Michiels van Kessenichpassage.
         Een poging om deze straatnaam helemaal te schrappen bleek in de domeinvergadering Fysiek van 4 oktober 2023 niet te kunnen rekenen op een meerderheid.
         Dus nu wil GroenLinks een QR-code met een passende toelichting.
         En dat niet alleen bij deze straatnaam, maar bij alle straatnamen van personen en standbeelden.
         In de motie wordt ook het standbeeld en de straatnaam van Petrus Regout als voorbeeld gesteld.

         Als deze MOTIE wordt aangenomen, hetgeen ik niet hoop!, rijst natuurlijk wel de vraag wie de passende toelichting gaat schrijven?
         En juist daar zit de clue!!
         Pak de persoon Petrus Regout.
         Een persoon die niet onomstreden is, maar waar ook de nodige nuance bij te bedenken is. Op MO hebben we er al veel over geschreven, o.a. in de thread over de geschiedenis van de firma Petrus Regout.
         Als (sympathisanten) van bijvoorbeeld GroenLinks de tekst bij de QR-code gaan schrijven bij historische personen, zou die wel eens heel anders van toon kunnen zijn dan wanneer meer conservatieve personen die tekst zouden schrijven.
         Ik hoor nu natuurlijk iedereen zeggen 'Het moet een objectief instituut of historicus zijn die de tekst gaat schrijven', maar..... vindt die maar eens!!

         Kortom, ik zou willen dat iedere straatnaam in Maastricht een QR-code met verwijzing zou hebben, maar tot dan zullen we het met bijgevoegde link moeten doen
         https://www.maastrichtbeleid.nl/bele...17-10-2019.pdf

         O ja.... tot slot, wellicht handig dat Lex Vos weet over welke Michiels van Kessenich we praten.
         Het betreft
         Willem baron Michiels van Kessenich, heer van Kessenich en Hunsel (1948 ) en van Verduynen (1968 ) (Langebrück, Saksen, Duitsland, 16 oktober 1902 – Bilthoven, 9 januari 1992).
         Ook te vinden op wikipedia.

         Wellicht dat er nu een partij is die met een afzonderlijke motie - vreemd aan de dag - komt om straatnamen en standbeelden te voorzien van een QR-code
         Dat zou ik toejuichen.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • Als je afhankelijk bent geworden van Google Maps om je weg terug naar huis te vinden dan kan een QR code voor sommigen zinvol zijn.
          Meestal loop ik zonder de straatnamen te kennen gewoon van A naar B en zou ook niet willen dat mij iemand stopt en de geschiedenis van door mijn strot te duwen.

          O ja en dit is een fout figuur als straatnaam of standbeeld... meldt je smart phone.
          Of
          Hier liep ooit Lex Vos door de straat, nooit meer teruggevonden.
          ik ben verguisd

          Opmerking


          • Raadsvergadering 24 oktober 2023

           Om 17.00 uur staat de raadsvergadering van vandaag, dinsdag 24 oktober 2023, op het programma.
           Deze vergadering is via een livestream te volgen en eventueel later terug te kijken.
           Dat kan via onderstaande link naar de agenda van vandaag met de mogelijkheid om live te kijken cq later terug te kijken.
           https://maastricht.parlaeus.nl/app/p...8282822119b875

           Tijdelijke vervanging Anne Lucas
           Agendapunt 4 behelst een raadsvoorstel om tijdelijke toelating van het GroenLinks (burger-)raadslid Harry Schouten ter vervanging van de zieke Anne Lucas.
           De tijdelijkheid heeft tot gevolg dat het raadslidmaatschap van Harry Schouten van rechtswege wordt beëindigd met ingang van de datum waarop 16 weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag d.d. 23 oktober 2023 van Anne Lucas.
           Als het herstel van Anne voorspoedig verloopt zal zij op 12 februari 2024 weer plaatsnemen in de gemeenteraad.
           In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn 2x worden verlengd, maar laten we dit niet hopen.
           Anne Lucas heeft zich de laatste maanden ontwikkelt tot een goed en zeer serieus raadslid, al moet ik toegeven dat ik persoonlijk het niet altijd met haar standpunten eens was.
           Dat neemt niet weg dat ik de indruk heb dat zij zich goed verdiepte in de verschillende onderwerpen en veel tijd steekt in haar raadswerk
           Jammer dat we haar nu een tijdje zullen moeten missen.​
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • Raadsvergadering 24 oktober 2023 - benoeming burgerraadsleden MVN.

            Het gaat snel tijdens de raadsvergadering. Momenteel zijn ze al toe aan agendapunt 5, de benoeming van 2 nieuwe burgerraadsleden voor de nieuwe (afgeplitste) partij, Maastricht van Nu (MVN) van Jo Smeets.
            MVN draagt Wiel P.M. Hameleers, voorheen PVM, en Marie M.D.C.A. Klassen, voorheen LPM, voor als burgerraadsleden van MVN.
            Er werden 35 stemmen uitgebracht. Hameleers (27 voor) en Klassen (22 voor) werden benoemd tot burgerraadslid van MVN.
            Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

            Opmerking


            • Raadsvergadering 24 oktober 2023 - verrassende motie van Afkeuring

             Tijdens de vergadering was er eigenlijk concessies, althans dat dacht men, dat agendapunt 10 ‘Verkoop woonstudio Louisestraat 2 (Blauwe Loper)’ van de agenda geschrapt zou worden.
             Dat blijkt echter niet de insteek van mn. Jules Vaessen (PvdD). Die blijkt wit heet te zijn. Niet geheel ten onrechte. Vervolgens ontstaat er een debat dat er mee eindigt dat de PvdD met een motie van Afkeuring komt rond de handelwijze van het college en mn. rond de (geheimhouding) in dit dossier en in z’n algemeenheid.
             De details, die van wezenlijk belang in deze zijn, zal ik later beschrijven.
             De motie van afkeuring van de PvdD ‘Zijn afkeuring over de opstelling en gekozen werkwijze van de wethouder inzake de onderhandse verkoop van de woonstudio aan de Louisestraat’ werd uiteindelijk afgewezen met alleen 50Plus, LPM, GroenLinks, SP en natuurlijk PvdD (totaal 10) voor en 26 tegen!
             Zie HIER voor de hele motie.

             De emoties liepen tijdens dit debat hoog op.
             Jongen (D66) “we constateren dat er veel bloot is gelegd tijdens dit debat. De excuses zijn echter gemaakt door de wethouder. Over de procedures moeten we het hebben en we moeten het hebben over de geheimhouding in z’n algemeenheid’.

             Een algemeen debat over meer transparantie en minder geheimhouding zal, op verzoek van G. Heine (CDA) en met 25 stemmen voor, besproken worden in de domeinvergadering.
             Last edited by Pier; 25 oktober 2023, 21:54. Reden: Link naar motie toegevoegd
             Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

             Opmerking


             • Raadsvergadering 24 okt. 2023 - Wat gebeurde er allemaal?

              Oorspronkelijk geplaatst door Pier
              (..) Dat blijkt echter niet de insteek van mn. Jules Vaessen (PvdD). Die blijkt wit heet te zijn. Niet geheel ten onrechte. Vervolgens ontstaat er een debat dat er mee eindigt dat de PvdD met een motie van Afkeuring komt rond de handelwijze van het college en mn. rond de (geheimhouding) in dit dossier en in z’n algemeenheid.
              De details, die van wezenlijk belang in deze zijn, zal ik later beschrijven.​ (..)
              Het was gisteren een memorabele raadsvergadering mag ik wel zeggen.
              Zo 1-2 keer per jaar loopt een raadsvergadering (ietsjes) uit de hand. Soms zie je het al van verre aankomen, maar soms ontvlamt er iets tijdens een raadsvergadering en zag niemand het aankomen.
              Ik zeg vaker dat raadsvergaderingen het mooiste cabaret zijn. Nou, gisteren was er geen sprake van cabaret, maar van een waar theaterstuk. Een aanbevelenswaardig theaterstuk!
              De hoofrollen werden vertolkt door Jules Vaessen (PvdD) en Stephanie Blom (SP). Bijrollen - tegen wil en dank - waren er voor wethouder Alex Meij (PVM) en burgemeester Hillenaar. Daarnaast speelde ook Coen van der Gugten (GL) een aardige rol in dit theaterstuk. Maar van Coen, zijn we dit wel gewend!!

              De aanleiding.
              Aan de nieuwe Blauwe Loper in de wijk Blauwdorp ligt een pand. Dat pand (of een deel van dit pand) is Louisestraat 2.
              Had je het mij gevraagd, had ik gedacht dat dit pand (in z'n geheel) aan de Proosdijweg ligt, maar kennelijk is een deel, als je voor het pand staat links beneden, een zelfstandige wooneenheid en is dat Louisestraat 2.
              Je moet het maar weten.
              Nu wordt het voor mij ook wat vaag. Ik had en heb nog steeds de indruk dat het feitelijk 'nergens over gaat'. Meer om principes......
              Tijdens de domeinvergadering Fysiek van 3 oktober 2023 werd dit dossier besproken, maar ik moet bekennen dat ik er weinig aandacht aan besteedde.
              Kort door de bocht begrijp ik dat een woonhuis, volgens mij dus aan de Proosdijweg, eigendom is van iemand die we even aanduiden als meneer of mevrouw X.
              Ik vermoed dat een deel van dit pand werd gesloopt en dat daardoor de Louisestraat ontstond en het pand dus een hoekwoning Proosdijweg/Louisestraat 2 werd. Zo ontstond er een ruimte die nu (om)gebouwd is tot een woonstudio.
              Ik denk dat X, eigenaar van het grote pand, dacht dat hij die woonstudio gewoon als een geheel van zijn pand kon beschouwen, dit dus kon kopen en dat daarmee de kous af was.
              Dat zou dan een onderhandse verkoop zijn tussen de gemeente en X.
              Niets aan de hand denk je dan, tenminste als er over een marktconforme prijs wordt gesproken. Maar kennelijk is dit in afwijking van het geldende principe om in beginsel openbaar te verkopen, conform het gelijkheidsbeginsel. (Zie verderop de schriftelijke vragen van oa. de PvdD)​
              Nu is er ook nog het probleem dat een deel van dit dossier 'geheim' is.
              Dat betekent dat wij als publiek sommige zaken niet weten en dat - zo blijkt - uiteindelijk slechts 3 raadsleden zich de moeite getroost hebben cq de kans kregen om die geheime stukken in te zien.
              Last but not least komt er een derde partij ten tonele. Die wil plotseling die woonstudio kopen.
              Wethouder Alex Meij (PVM) zegt dan dat dit niet kan. Dit alles speelt, als ik goed geinformeerd ben, in augustus/september 2023.

              Zo ontstaat, voorafgaand aan de raadsvergadering van gisteren, 24 oktober 2023, een 'juridisch steekspel' tussen oa. Jules Vaessen en de wethouder.
              Mede nav de discussie tijdens de domeinvergadering van 3 oktober 2023 komem op18 oktober 2023 schriftelijke vragen richting de wethouder.
              Deze zeer uitvoerige vragen zijn HIER te lezen voor de geïnteresseerden.
              Om het nog ingewikkelder te maken komt wethouder Meij op 23 en 24 oktober, dus heel kort (uren!) voor de raadsvergadering van gisteren, met de (schriftelijke) mededeling dat de onderhandse verkoop wordt ingetrokken. Als mn. de PvdD en de SP dan informeren wat de motivatie is, volgt oa. dit antwoord:
              "Het advies van Paulussen advocaten zal onder geheimhouding bij de griffie ter inzage worden gelegd."

              Jules Vaessen is dan inmiddels wit heet!
              Hij vraagt de wethouder hoe deze denkt dat een werkend raadslid de tijd heeft om geheime stukken te komen inzien bij de griffie en dat ook nog eens heel kort voor een raadsvergadering!?!

              Tot zover even de feiten en omstandigheden die ik, Pier, heb kunnen reconstrueren. Als ik in detail fout zit hoor ik dat graag, maar volgens mij was dit - in grote lijnen - de aanleiding.

              Wat gebeurde er dan tijdens de raadsvergadering?
              De verkoop van woonstudio Louisestraat 2 te Maastricht stond als punt 10 op de agenda.
              Na de dinerpauze was dit het eerste punt dat zou moeten worden besproken, maar de burgemeester stelde voor - met instemming van de raad, althans dat was de bedoeling - dit agendapunt te schrappen. De wethouder had immers al toegezegd dat de onderhandse verkoop was geschrapt.
              De meerderheid van de raad zou daar wellicht zonder enig probleem mee hebben ingestemd. De wethouder nam zelfs even het woord, gaf wat uitleg waarom men na voortschrijdend inzicht tot de conclusie kwam dat onderhandse verkoop niet meer kon, en liep al terug naar naar plaats toen Jules Vaessen naar de interruptiemicrofoon liep en de wethouder even terug riep.

              De hoofdact van het theater was begonnen.
              Enerzijds wit heet en anderzijds heel bedacht met lange stiltes kapittelde Jules Vaessen het handelen van wethouder Meij en eiste hij excuses voor de handelwijze van de wethouder, omdat deze aanvankelijk, ondanks de vele signalen, bleef beweren dat onderhandse verkoop weldegelijk mogelijk was.
              Bovendien hekelde hij de wijze waarop de gemeente omgaat met raadsleden in relatie tot het inzien van geheime stukken!

              Kortheidshalve ga ik nu volstaan om eenieder te motiveren dit debat terug te kijken via onderstaande link
              https://maastricht.parlaeus.nl/app/p...a28883d24a4c36

              Samengevat blijkt er in de raad inderdaad veel onvrede te zijn - in z'n algemeenheid - over de wijze hoe en waarop stukken het stempel 'geheim' krijgen en hoe de raadsleden van die stukken kennis kunnen/moeten nemen.
              Tijdens het debat, dat je dus kunt terugkijken, gaan dan plotseling 2 zaken door elkaar lopen, namelijk de onvrede over geheime stukken en de handelwijze van de wethouder, ook nadat de wethouder zijn excuses heeft aangeboden!

              Lang verhaal kort, Jules Vaessen draaft, daarin gesteund door Stephanie Blom (SP) en Coen van der Gugten (GL), helemaal door en er komt dus een motie van afkeuring op tafel.
              Er wordt 2x geschorst en tijdens deze schorsingen wordt al duidelijk dat deze motie geen schijn van kans maakt, maar dat men dus wel een debat, tijdens een domeinvergadering, wil hebben over de wijze waarmee men in de toekomst wil omgaan met geheime stukken.

              Een zeer amusant theaterstuk dit agendapunt 10!
              Belangrijkste resultaat is dat er gekeken wordt hoe in de toekomst om te gaan met geheimhouding cq geheime stukken.
              Belangrijkste negatieve schade..... de verhoudingen tussen diverse raadsleden/partijen is gedaald tot onder het vriespunt.
              Stephanie Blom kreeg het op een bepaald moment zwaar te verduren van Maren Slangen (PvdA) en Gabrielle Heine (CDA) en Coen van der Gugten kreeg later een koekje van eigen deeg bij de behandeling van agendapunt 12 'Vaststellen grondexploitatie Keurmeestersplein' van Tiny Meese (PVM).
              Maar daarover later meer.....

              Tot slot, na een lang en uitvoerig debat wordt het agendapunt 10, met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen, toch van de agenda afgevoerd........
              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • Raadsvergadering 24 oktober 2023 - Onderzoeksrapport Onvoltooid verleden....

               De raadsvergadering van afgelopen dinsdag had op voorhand weinig spannende agendapunten. Zoals uit bovenstaande posting (#324) blijkt was dit een misvatting.
               Het meest opvallende agendapunt, voor aanvang van de raadsvergadering, was wellicht het Onderzoeksrapport 'Onvoltooid Verleden, Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners in de gemeenten Maastricht, Amby en Heer'.

               Ter discussie lag een raadsvoorstel (#2023.03636) om
               - de conclusies van het onderzoeksrappport over te nemen
               en
               -voor de borging van de continuïteit en versterking van de Joodse gemeenschap in Maastricht, eenmalig een bedrag van €100.000, dat wordt beheerd door een nader in te stellen fonds met daarbovenop, voor de verspreiding van de in het onderzoek opgedane kennis en educatie, eenmalig een bedrag van €25.000 toe te kennen.

               In posting #319​ heb ik al aangegeven dat GroenLinks met een motie zou komen om, n.a.v. het onderzoeksrapport Onvoltooid verleden...., om QR-codes te plaatsen bij straatnamen en standbeelden van personen, te beginnen met de Burgemeester Michiels van Kessenichpassage.
               Wat GroenLinks, en mn. de indiener Lex Vos, in deze doet is een feitelijk inhoudelijke discussie over een diepgravend archiefonderzoek, waarbij nauwgezet in kaart is gebracht wat er in onze stad is gebeurd op het gebied van de onteigening en liquidatie van Joodse bedrijven, landbouwgronden, panden en de roof van hun inboedels decimeren tot een aanleiding om te komen met QR-codes voor straatnamen en standbeelden (van omstreden personen).
               In de raadszaal werd er dan ook meer aandacht besteed aan het wel/niet instemmen met deze motie dan aan de oprechte excuses die burgemeester Hillenaar, namens het voltalige college, aanbood voor de rol van het stadsbestuur en de politie (in Maastricht) bij het oppakken en afvoeren van Joden naar de concentratiekampen.
               Het was mooi geweest als de aandacht voor deze excuses de hoofdmoot was geweest van de discussie in de Maastrichtse gemeenteraad.

               Maar neen, de hoofdmoot was de motie van Lex Vos over de QR-codes.
               De aanvankelijke motie leek het (terecht!!) niet te gaan halen en daarom paste Lex Vos, in overleg met de fracties van CDA, D66, VOLT, PvdD en Maastricht van NU aan met het dictum:
               Het college opdracht te geven, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een zo compleet mogelijk beeld van de geschiedenis te geven bij persoonsgebonden straatnamen (bijvoorbeeld door middel van een QR-code, te beginnen bij de Burgemeester Michiels van Kessenichpassage), en aan te sluiten bij initiatieven in de stad, in samenwerking met bijvoorbeeld HCL en in samenhang met het straatnamenregister en de commissie Naamgeving.

               Deze motie werd uiteindelijk met 22 stemmen voor en 13 tegen aangenomen.

               Persoonlijk ben ik blij met een soort van QR-code (als die er uiteindelijk komt!?!) bij straatnamen en standbeelden, maar de aanleiding is totaal fout en volgens mij zeer ongepast.
               Het had alle fracties gesierd om - op dat moment - tegen deze motie te stemmen!

               Raadsvoorstel aangenomen
               Het raadsvoorstel om in totaal eenmalig 125.000,- euro toe te kennen aan de (educatie rond de) Joodse gemeenschap werd bijna unaniem aangenomen door de aanwezige gemeenteraadsleden.
               Bijna..... want Coen van de Gugten (daar heb je hem weer!) stemde als enige tegen!
               Hij vindt 125.000,- euro een fooi en stemde dus tegen.

               Het lijkt erop dat de GroenLinks-fractie, met de komst van Lex Vos en Coen van de Gugten, niet meer de empathie uitstraalt van de fractie van weleer.
               Hun acteren roept weerstand op bij veel andere gemeenteraadsleden. Niet omdat die gemeenteraadsleden het politiek oneens zijn met GroenLinks, maar omdat hun handelen oncollegiaal lijkt en niet gestoeld is op een partijideologie, maar op een persoonlijke opvatting/ideologie.

               Ik kan mij voorstellen een oud-raadslid als Saskia Hermens en Anne Lucas, die ongelukkigerwijze nu met ziekteverlof is, zich wel eens achter de oren krabben als ze zien hoe Coen van der Gugten en Lex Vos momenteel acteren.
               Maar hier kom ik wellicht nog op terug


               ​​
               Last edited by Pier; 26 oktober 2023, 15:58.
               Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

               Opmerking


               • Raadsvergadering 24 oktober 2023 - Keurmeestersdreef

                Agendapunt 12 'Vaststelling grondexploitatie herontwikkeling Keurmeestersplein' , zeg maar de sloop en nieuwbouw van en rond de huidige John F. Kennedyschool, is een agendapunt waar de gemeenteraad het enkel nog moet hebben over een paar kleine details.
                Eerder heb ik dit punt uitvoerig besproken in posting #316 en was er raadsbreed enkel nog discussie of men zou stemmen voor variant A1 en A2.
                A2 is feitelijk een goedkopere uitvoerig van A1.
                Daarbij moet je denk een wat minder groen (bomen), wat goedkopere bestrating en iets mindere verlichting.
                Voor de rest is A2 identiek aan A1.
                Voor degene die nog eens naar de ruimtelijke indeling van A1 of A2 willen kijken, klik dan HIER.

                Tijdens de domeinvergadering Fysiek van 3 oktober 2023 voelden mn. de partijen PVM, GroenLinks, SPM en D66 wel iets voor de iets duurdere variant A1. Het verschil tussen A1 en A2 werd geschat op 400.000 euro, maar omdat het een plan is voor 30-40 jaar, is dit bedrag feitelijk wel te verdedigen.

                Coen van der Gugten, jawel daar is hij weer, maakte daarop een amendement voor het vaststellen van het besluit op variant A1.
                Dit amendement werd mede ingediend door 50Plus, M:OED en de PvdD, waarbij hij volgens mij rekende op de steun van D66, PVM en wellicht SPM.

                ... en Coen van der Gugten kreeg later een koekje van eigen deeg bij de behandeling van agendapunt 12 'Vaststellen grondexploitatie Keurmeestersplein' van Tiny Meese (PVM)
                Bij de stemming van dit amendement bleek echter plotseling dat de coalitiepartijen D66, PVM en SPM helemaal niet meer voor het amendement waren.
                Coen van der Gugten vroeg mn. aan Tiny Meese (PVM) waarom ze niet meer voor het amendement waren, terwijl ze aanvankelijk met alle punten in het amendement instemde.

                Het zijn mijn woorden (!!!), maar ik meende te horen dat Tiny Meese met enig cynisme richting Coen van de Gugten sprak met de woorden "De wethouder (Frans Bastiaans (SPM)) heeft een prima uitleg gegeven en daar zijn we het mee eens!"
                Daarmee gaf ze op cynische wijze uiting (nogmaals mijn woorden!!) aan het ongenoegen dat Coen van der Gugten eerder, bij de behandeling van agendapunt 10 over de woonstudio Louisestraat 2, expliciet excuses eiste van de PVM-wethouder Alex Meij!

                Samengevat, het amendement voor variant A1 werd met 8 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen en het Raadsbesluit (vlg. no. 63-2023), dus voor variant A2, werd met 33 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.

                Mijn persoonlijke opvatting is dat zowel variant A1 als variant A2 helemaal voorbij gaan aan het feit dat er een ernstige en gevaarlijke verkeerssituatie zal worden gecreëerd op de kruising Ketelbutersdreef/Voldersdreef/uitrit geplande Kiss&Ride-strook.
                Hopelijk zal een grondige verkeersstudie, die nu kan worden aanbesteed, dit aantonen en zal de planning over mn. de uitrit van de Kiss&Ride-strook worden aangepast.
                Het is jammer dat de gemeenteraad, uitgezonderd 50Plus tijdens de domeinvergadering Fysiek van 3 oktober 2023, daar geen oog voor had.
                Last edited by Pier; 26 oktober 2023, 16:47.
                Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

                Opmerking

                Bezig...
                X