Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • #46
  David vs Goliath. Moet de Maastrichtse Volkspartij weer naar de Kroon?

  Oorspronkelijk geplaatst door Clio Bekijk bericht
  Zet 'm op, CVP. Ook David heeft Goliath verslagen!
  Bovenstaand citaat dateert van 31 maart 2012 en is te lezen op de eerste pagina van deze thread.
  Voor de duidelijkheid, de CVP (Christelijke VolksPartij) heeft inmiddels haar naam veranderd in de MV (Maastrichtse Volkspartij), maar de oproep van Clio lijkt ruim 14 maanden later nog steeds actueel.
  In april 2012 lukte het David gelukkig wel al om Goliath te verslaan.
  De toenmalige staatssecretaris M. Veldhuijzen van Zanten (WVS) floot destijds wethouder Damsma (D66) terug op haar beleid over de inkomenstoets bij WMO-aanvragen.
  Inmiddels waren wel al circa 2000 WMO-gerechtigden min of meer in hun belangen geschaad!

  Het zou mij daarom ook niet verbazen wanneer de Maastrichtse Volkspartij, als het college van B&W niet adequaat antwoordt op bovenstaande open brief, weer de gang naar de Kroon zal inzetten om een raadsbesluit te laten vernietigen.

  Wat ik niet begrijp is dat de op dit moment kleinste partij in de Maastrichtse gemeenteraad ogenschijnlijk als enige partij in de bres springt voor circa 600 WMO-gedupeerden.
  Overigens ga ik er wel vanuit, althans dat hoop ik, dat partijen zoals de LPM, PVM, SP en wellicht ook het CDA de Maastrichtse Volkspartij achter de schermen steunen.

  Wat moeten we met een wethouder die OF haar eigen beleid niet begrijpt OF de raad moedwillig voorliegt?
  Ik weet niet wat het ergste is van die twee opties :(

  Wat mij misschien nog meer verbaast is dat een meerderheid van de raad, ic. de PvdA, Seniorenpartij (SPM), D66, VVD en GroenLinks, deze wethouder (tot nu toe) in het WMO-dossier steeds zijn blijven steunen!
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #47
   Een in het nauw gedreven Goliath gaat in de tegenaanval met een woordenspel

   Wethouder Damsma (D66) heeft vandaag, 3 juni 2013, in de Commissie Breed Welzijn verklaard dat de open brief van de Maastrichtse Volkspartij niet klopt.

   De door de MV aangedragen 600 herindicaties feitelijk herzieningszaken zijn en derhalve als nieuwe aanvragen moeten worden beschouwd

   Wethouder Mieke Damsma is van plan morgen een persbriefing te houden die er waarschijnlijk op neer zal komen dat de open brief (zie bovenstaande posting # 65) totale onzin is.

   Nu kan iedereen zelf deze brief lezen en zich een oordeel vellen over het geheel.
   Bedenk evenwel dat de 600 personen die een herindicatie hebben gekregen vaak al jaren een beroep doen op de WMO en zeker niet zelf hebben gevraagd om een herziening cq een nieuwe aanvraag.
   De nieuwe beoordeling, vlgs. mij dus een herindicatie, kwam voort uit het feit dat veel termijnen afliepen en zaken opnieuw bekeken moesten worden.
   Het betreffen zeker geen nieuwe aanvragen.

   Sterker nog, onlangs gebruikten Damsma's eigen ambtenaren nog de term "herindicatie" tegenover de WMO-adviesraad.
   Een ambtenaar verklaarde dat er in het afgelopen half jaar 600 herindicaties hebben plaatsgevonden!

   Maar ja, een Goliath eh..... kat in het nauw maakt rare sprongen!
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #48
    Klein maar koppig en dapper, die Maastrichtse Volks Partij.

    Opmerking


    • #49
     Verzoek aan kroon vernietiging invoering gekantelde werkwijze wmo

     Maastrichtse Volkspartij:

     VERZOEK AAN KROON
     VERNIETIGING INVOERING GEKANTELDE WERKWIJZE WMO


     Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
     Mw.drs. E.I. Schippers,
     Postbus 20350
     2500 EJ Den Haag

     Maastricht, 20 juli 2013.

     Betreft: voorlegging ter vernietiging aan de Kroon van Raadsbesluit
     41-2013 Invoering gekantelde werkwijze WMO.
     6.3 Invoering gekantelde werkwijze Wmo. Raadsstuk 2013 – Volgno. 41
     Korr.no.2013-12761 d.d. 23 april 2013.

     Excellentie, geachte mevrouw Schippers,

     Op 23 april 2013 werd door de Gemeenteraad Maastricht de invoering gekantelde werkwijze WMO vastgesteld. Deze verordening is op 1-5-2013 van kracht geworden.
     Het Raadsbesluit is derhalve bevoegd genomen en strekt zich alleen uit tot gemeentelijke belangen.

     Het raadsbesluit, dat werd op 23 april 2013 genomen, ging van kracht op
     1 mei 2013. Echter dit raadsbesluit werd met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 jan.2013. Dit is ons inziens in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
     Per 1 mei 2013 trad de nieuwe werkwijze bij het loket WMO in werking, t.w. het samen met de zorgvrager in kaart brengen van zijn persoonlijke situatie (keukentafelgesprekken) om te voldoen aan de compensatieplicht.
     Bij de ca.600 mensen die vanaf december 2011 zijn geherindiceerd, hebben vreemd genoeg géén keukentafelgesprekken plaatsgevonden; ergo de gemeente is haar compensatieplicht niet nagekomen. Deze mensen zijn geheel of grotendeels gekort. Er is getoetst op de verordening en niet op de persoonlijke situatie.

     De compensatieplicht beschreven in art. 4 WMO is nog steeds van kracht en decentrale overheden mogen geen beleid voeren dat in algemene zin afwijkt van het Rijksbeleid.


     De compensatieplicht is een belangrijk uitgangspunt van de WMO .
     Alle burgers met een beperking of chronisch psychisch probleem, die beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en een beroep doen op de gemeente, dienen door de gemeente te worden gecompenseerd middels een voorziening.
     De persoonlijke omstandigheden en behoeften moeten daartoe in kaart zijn gebracht, zoals de verandering van woning,leefsituatie etc.
     In deze zin is er sprake van rechtsgelijkheid voor alle burgers van Nederland.

     Conform betreffende bepalingen uit de Grondwet, de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet kan een besluit van de gemeenteraad door de Kroon op voordracht van de minister worden vernietigd als dit in strijd is met het recht en het algemeen belang.
     Deze beide materiële vernietigingsgronden zijn beleidsmatig ingevuld in het Beleidskader spontane vernietiging (Kamerstukken II 2005-2006, 30 300 VII. Nr. 75 hierna: het Beleidskader)

     In het Beleidskader is vermeld dat de Kroon kan ingrijpen, wanneer decentrale overheden naar haar oordeel treden buiten de grenzen treden van hun bevoegdheden en aldus ruimte van andere overheden doorkruisen om naar eigen inzicht binnen hun bevoegdheidsterrein besluiten te nemen en ten uitvoer te leggen, zie in dat verband ook: ABRvS, 22 april 2009 nr. 200809196/1, rechtsoverweging 2.6.1.
     De Kroon zal volgens het Beleidskader alleen ingrijpen, wanneer een orgaan van een decentraal lichaam zijn constitutionele mandaat overschrijdt. Het Beleidskader bepaalt ook, dat niet iedere strijd met het recht of met het algemeen belang een reden voor vernietiging oplevert. Alleen als daarbij de door de Grondwet beoogde bevoegdheidsverdeling in gevaar komt, zal de Kroon het middel inzetten.

     Wij zijn van mening dat door het vaststellen van de invoering van de gekantelde werkwijze WMO d.d. 23 april 2013, welke is ingevoerd op
     1 mei 2013 en met terugwerkende kracht wordt toegepast vanaf 1 januari 2013, de Raad zich heeft begeven op het bevoegdheidsterrein van andere bestuursorganen, n.l. de Raad heeft een bevoegdheid uitgeoefend die expliciet aan een hoger orgaan is toevertrouwd.
     Het niet voldoen aan de compensatieplicht is in strijd met het algemeen belang door financieel belang voorop te stellen.
     Op basis van bovenstaande gegevens en bijgevoegde onderbouwing verzoeken wij u derhalve om het doen van een voordracht tot vernietiging van het Raadsbesluit invoering gekantelde werkwijze WMO van
     23-4-2013 Maastricht, korr.no. 2013-12761.     ONDERBOUWING:
     Art. 4 van de WMO verplicht het College van B&W (ofwel de gemeente) voorzieningen te bieden ter compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De gemeente heeft een resultaatsverplichting; de plicht om een resultaat te bereiken dat in het concrete, individuele geval als compensatie mag gelden in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Deze resultaatverplichting staat boven de gemeentelijke interpretatie in lokale regels.
     Op 20-12-2011 is in de Gemeente Maastricht het beleidsplan WMO-WPG, korr.no. 2011-53369 vastgesteld.
     Bij de vaststelling gold deze wettelijke richtlijn:
     Aan de basis van deze nota liggen de wettelijke taken uit de WMO en de WPG. Deze twee wetten vormen het uitgangspunt voor de invulling van het gemeentelijke beleid op het gebied van welzijn en zorg. (art.4 WMO)

     Tijdens de behandeling van de Kadernota d.d. 26 juli 2012 werd al zichtbaar dat veel mensen uit de betreffende doelgroep door de voorgenomen bezuinigingen huishoudelijke hulp in grote problemen zouden raken. De Maastrichtse Volkspartij (voorheen CVP) wees het College hierop en diende hierover een motie in, die door een meerderheid van de Raad niet werden gesteund.
     Wel werd een amendement aangenomen inzake pakketversobering Huishoudelijke Hulp.
     De Kadernota geeft richtlijnen aan. De Raad accordeerde beslispunt 3:
     de maatregelen voor een toekomstbestendige WMO en opdracht te verstrekken tot aanpassing van de verordening WMO.
     Er wordt dus een opdracht verstrekt om de WMO verordening aan te passen.
     Deze aangepaste verordening is niet vastgesteld, noch heeft de Raad een besluit genomen over een aangepaste verordening.

     Op 18-12-2012 werd er een Collegebesluit genomen inzake een concept verordening WMO ( 2012-55209), het college gaf dit vrij voor inspraak. Echter dit Collegebesluit werd niet vertaald in een verordening, m.a.w. er lag geen door de raad geaccordeerde op dit punt aangepaste verordening.

     Pas op 23 april 2013 werd de verordening invoering gekantelde werkwijze WMO vastgesteld, die met terugwerkende kracht vanaf 1 jan.2013 werd ingevoerd.
     De Maastrichtse Volkspartij deed een ordevoorstel inzake uitstel behandeling, echter dit werd niet gehonoreerd.
     Tijdens de Raadsvergadering verklaarde de portefeuillehouder, dat voor bestaande cliënten niets zou veranderen. De invoering gekantelde werkwijze WMO zou betrekking hebben op nieuwe aanmeldingen (cliënten).
     De Maastrichtse Volkspartij confronteerde het College nog in die zelfde Raadsvergadering met een brief van het WMO loket gericht aan een bestaande cliënt, die op basis van een herindicatie voor de helft op zorg werd gekort. De wethouder bleef n.a.v. deze brief volhouden dat bestaande cliënten niet gekort zouden worden. Vervolgens bleek, dat in de periode van 1 jan. tot 1 mei 600 personen waren geherindiceerd, zonder dat er de vereiste en zoals in de verordening beschreven keukentafelgesprekken hadden plaatsgevonden. Kortom: de gemeente heeft in deze niet voldaan aan de compensatieplicht.

     De Maastrichtse Volkspartij heeft vervolgens ex art.39 RvO vragen gesteld (19-5) en correspondentie met het College gevoerd om helderheid van zaken te krijgen, echter de portefeuillehouder verklaarde dat herindicaties in principe nieuwe cliënten zijn. In de beschikking die de 600 personen echter hebben ontvangen staat letterlijk:
     Indien u een voortzetting van uw voorzieningen wenst.

     De Maastrichtse Volkspartij is van mening dat de uitspraak van de Centrale Beroep van 10 december 2008 kan worden gezien als de basisuitspraak over de compensatieplicht. Met deze uitspraak is een belangrijke trend gezet in de jurisprudentie ten aanzien van maatwerk en zorgvuldigheid bij de invulling van de compensatieplicht.
     Gemeenten dienen zich te conformeren aan uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.
     De CRvB schrijft dwingend voor om individueel maatwerk te leveren.
     De CRvB overweegt, dat art.4 lid 1 WMO, voor zover het huishoudelijke verzorging betreft, meebrengt dat het College voorzieningen moet treffen die zich kwalificeren als compensatie voor de beperkingen die de persoon ondervindt bij zijn zelfredzaamheid.

     De invoering van de gekantelde werkwijze WMO per 1 mei 2013 en deze vervolgens met terugwerkende kracht invoeren, is volgens onze mening in strijd met de rechtszekerheid.
     Bij de betreffende cliënten die in de periode van 1 januari 2013 tot 1 mei 2013 op basis van de verordening gekantelde werkwijze zijn geherindiceerd, is niet voldaan aan de compensatieplicht en dus in strijd met de wet gehandeld.
     Er is door de gemeente getoetst aan de verordening en niet op de persoonlijke situatie zoals wettelijk verplicht is volgens art. 4 WMO inzake de compensatieplicht.

     Wij verwijzen verder naar het antwoord van staatssecretaris van Rijn d.d. 3 mei 2013:
     Elk gemeentelijk besluit van algemene strekking met rechtsgevolg dat in strijd met het recht of het algemeen belang is genomen, in beginsel volgens het beleidskader “schorsing en vernietiging”in aanmerking komt voor vernietiging.
     Wij zijn van mening dat door het vaststellen van de invoering van de gekantelde werkwijze WMO d.d. 23 april 2013, welke is ingevoerd op
     1 mei 2013 en met terugwerkende kracht wordt toegepast vanaf 1 jan.2013, de Raad zich heeft begeven op het bevoegdheidsterrein van andere bestuursorganen, n.l. de Raad heeft een bevoegdheid uitgeoefend die expliciet aan een hoger orgaan is toevertrouwd.
     Het niet voldoen aan de compensatieplicht is in strijd met het algemeen belang door financieel belang voorop te stellen.


     Het bovenstaande leidt tot de conclusie, dat het Raadsbesluit invoering gekantelde werkwijze WMO 2013-12761 onrechtmatig is en derhalve op grond van het Beleidskader vernietigd dient te worden.

     In afwachting van uw reactie, verblijven we met de meeste hoogachting,
     Namens de Maastrichtse Volkspartij:
     Jan Hoen – fractievoorzitter
     Peter Vrehen - burger-nietraadslid
     Mr.Jacquemain Sondeijker – burger-nietraadslid
     Mia Dircke-Schmidt - secretaris

     Opmerking


     • #50
      Maastrichtse Volkspartij blijft zich inzetten van (gedupeerde) WMO'ers

      VERZOEK AAN KROON
      VERNIETIGING INVOERING GEKANTELDE WERKWIJZE WMO

      Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
      Mw.drs. E.I. Schippers,
      Postbus 20350
      2500 EJ Den Haag

      Maastricht, 20 juli 2013.

      Betreft: voorlegging ter vernietiging aan de Kroon van Raadsbesluit
      41-2013 Invoering gekantelde werkwijze WMO.
      6.3 Invoering gekantelde werkwijze Wmo. Raadsstuk 2013 – Volgno. 41
      Korr.no.2013-12761 d.d. 23 april 2013.

      Excellentie, geachte mevrouw Schippers,
      (....)

      Wij zijn van mening dat door het vaststellen van de invoering van de gekantelde werkwijze WMO d.d. 23 april 2013, welke is ingevoerd op
      1 mei 2013 en met terugwerkende kracht wordt toegepast vanaf 1 jan.2013, de Raad zich heeft begeven op het bevoegdheidsterrein van andere bestuursorganen, n.l. de Raad heeft een bevoegdheid uitgeoefend die expliciet aan een hoger orgaan is toevertrouwd.
      Het niet voldoen aan de compensatieplicht is in strijd met het algemeen belang door financieel belang voorop te stellen.

      Het bovenstaande leidt tot de conclusie, dat het Raadsbesluit invoering gekantelde werkwijze WMO 2013-12761 onrechtmatig is en derhalve op grond van het Beleidskader vernietigd dient te worden.

      In afwachting van uw reactie, verblijven we met de meeste hoogachting,
      Namens de Maastrichtse Volkspartij.....

      Zoals we uit bovenstaande posting kunnen lezen heeft de Maastrichtse Volkspartij (MV) d.d. 20 juli 2013 aan Minister E. Schippers gevraagd het WMO-raadsbesluit d.d. 23 april 2013 te vernietigen.

      De bijbelse David heeft dus weer de steen opgepakt tegen Golaith.
      Hoe lang dit verzoek tot vernietiging gaat duren weet ik niet.
      Begin dit jaar had David Goliath snel op de knieën.

      Ik ben zeker geen deskundige op het gebied van de WMO, maar de eis en uitleg van de MV lijkt mij wel hout te slaan.
      Juridisch zit het wellicht iets ingewikkelder in elkaar, maar als leek denk ik dat de MV een goede kans maakt.

      Als de MV, namens alle WMO-gedupeerden, deze casus wint, is dit een ontzettende blamage voor wethouder Mieke Damsma (D66).
      Het is immers dan niet de eerste keer dat ze haar beleid gebaseerd heeft op onjuiste gronden.
      Bovendien heeft ze, om toch haar gelijk te halen en haar beleid te laten toetsen, onnodig gemeenschapsgeld aangesproken, geld dat wellicht hard nodig is om haar eigen (falende?) beleid te bekostigen.

      De vraag is dan zonder meer gerechtvaardigd of deze wethouder dan niet de eer aan zichzelf moet houden, al is de haven voor een veilige en nette aftocht, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, dan al in het zicht.

      Anderzijds, als de wethouder dan toch besluit om tot maart 2014 aan het roer te blijven staan, is dit, electoraal gezien, een zegening voor de oppositiepartijen.

      Dit scenario gaat overigens alleen op ALS de Kroon de zienswijze van de MV deelt.

      Maar ook als de MV, namens alle WMO-gedupeerden, nul op het rekest krijgt, dan nog heeft deze strijd de actiebereidheid van Maastrichts kleinste partij aangetoond en dat zonder gebruik te maken van dure (stads)advocaten op kosten van de gemeenschap!
      Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

      Opmerking


      • #51
       Ze hebben (MV) zelf een goede advocaat als burger-niet-raadslid!
       Ik ben bij vlagen geniaal, alleen is het nu windstil!

       Opmerking


       • #52
        Terechte opmerkingen van elletje.
        Feit is echter dat iedere zichzelf respecterende (lokale) partij wel een jurist/advocaat in de gelederen heeft.

        Overigens als ze dat niet hebben, hebben ze een zgn. fractiebudget en kunnen ze zelf die kennis inhuren.
        Dat budget is "vrij" te besteden door de fractie en gaat daarmee niet ten koste van gemeenschapsgeld.
        Uiteraard betreft dit natuurlijk ook een vorm van gemeenschapsgeld, maar ligt het toch net iets anders.
        Last edited by Pier; 15 december 2014, 16:22.
        Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

        Opmerking


        • #53
         Sluist wethouder Damsma geldt van de WMO door naar een nieuwe sporthal?

         Er is grote onrust ontstaan bij de gehandicaptenorganisaties over de plannen van de Gemeente om de nieuw te bouwen sporthal Geusselt in te richten als voorliggende voorziening WMO.

         Volgens informatie, waarover de Maastrichtse Volkspartij zegt te beschikken, zou € 400.000,-- uit de WMO pot van wethouder Mieke Damsma (D66) gehaald worden om dit te realiseren.
         De WMO doelgroep heeft de laatste tijd al genoeg te verduren gehad door allerlei kortingen en besparingen op voorzieningen etc.

         De Maastrichtse Volkspartij heeft om die redenen vandaag, 17 januari 2014, een open brief gestuurd aan het college van B&W in Maastricht om duidelijkheid te krijgen of deze plannen zijn besproken met de gehandicaptenorganisaties en de WMO raad,het gemeentelijk adviesorgaan.

         De WMO kent nu al financiële tekorten en het gros van de WMO doelgroep gaat niet of nauwelijks sporten en als ze dit al willen doen, hebben ze er meestal niet de financiële middelen voor.

         Hierbij rijst natuurlijk ook de vraag welke voorzieningen de gemeente dan wil maken in de sporthal voor de WMO’ers en welke kosten daarmee gemoeid zijn?
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • #54
          Het gezicht van David tegen Goliath

          Ooit kwam Clio met onderstaande Bijbelse vergelijking:

          Oorspronkelijk geplaatst door Clio
          Zet 'm op, MV. Ook David heeft Goliath verslagen!
          Deze thread is een beetje het verhaal van de strijd van David (lees: De Maastrichtse Volkspartij v/h CVP) tegen Goliath (lees: De gemeente Maastricht i.c. wethouder Mieke Damsma, haar ambtenaren en alle (raads)adviseurs).

          De Maastrichtse Volkspartij kreeg uiteindelijk gelijk, hetgeen o.a. HIER nog te lezen valt.
          Circa 2000 mensen die eerder door de plannen (financieel) benadeeld werden, kregen dankzij de inzet van de Maastrichtse Volkspartij alsnog extra hulp.

          In de gemeenteraad is Jan Hoen het gezicht van de Maastrichtse Volkspartij.
          Achter de schermen wordt hij echter bijgestaan daar Mia Dircke, momenteel de no. 2 op de kieslijst van de MV, en daar waar het de WMO-perikelen betreft door niemand minder dat Peter Vrehen, de nummer 3 op de kieslijst.

          Peter Vrehen is niet alleen een zeer gedreven kandidaat-raadslid, maar ook een ervaringsdeskundige wat betreft de WMO.

          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • #55
           Oorspronkelijk geplaatst door Ton
           grof geschat: ga ik er dus zo'n dikke € 1200,00 er op achteruit.......

           het is wel erg kort dag, en het valt me op dat er nog geen enkele duidelijke informatie over te vinden is.
           Het is treurig, dagelijk bereiken mij allerlei klachten over het niet goed functioneren van het verstrekken van hulpmiddelen en het onbetaalbaar worden van (medische) zorg.

           Heel terecht lees ik hier namen van leden van VM Mia Dircke en Peter Vrehen. Zij verzetten zich al jaren tegen deze misstanden. Persoonlijk ken ik Peter al vele jaren en heb tientalle jaren geleden al met hem samen gewerkt op het gebeid van gehandicapten zorg. Via Peter ben ik ook opde hoogte van het goede werk van Mia. Deze zet zich ook voor de volle 100% in voor de zieke en beperkte medemens (naast in de politiek ook in o.a. de St. Kompas). Ze kunnen beide dan ook op mijn en op de steun van OPA rekenen. Mochten de kiezers zo veel vertrouwen in mij c.q. in OPA hebben dat wij een zetel in de raad behalen.

           Ik wil hier echter niet alleen de loftrompet afsteken, ik wil hier ook graag kritiek leveren en deze kritiek betreft de veroorzakers van het boven beschreven leed.

           600 miljoen euro’s worden weggehaald bij chronisch zieken en gehandicapten, dit zonder dat de media er zelfs enige melding van maken? Op donderdag 23 januari werd in de Tweede Kamer Wetsvoorstel 33726 ingediend door M.J. van Rijn (PVDA), staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangenomen. Normaal wordt elk gebeurtenis in de Tweede Kamer breed uitgemeten in de media. Maar het aannemen van deze wet waardoor op chronisch zieken en mensen met een beperking € 600 miljoen extra wordt bezuinigd, hebben we nergens kunnen vinden. De partijen VVD, PVDA, D66, SGP, CU, stemden voor wet, waardoor chronisch zieken en mensen met een beperking €600 miljoen armer worden. Er wordt €600 miljoen weggehaald bij chronisch zieken en mensen met een beperking. Mensen die het toch al bijzonder moeilijk hebben en die ook financieel niet erg ruim in hun jasje zitten, worden nu ook nog eens financieel geplukt. Let wel, we hebben het dan over mensen met een uitkering van iets meer dan 900 euro.
           Last edited by Painterartist; 16 maart 2014, 15:48.

           Opmerking

           Bezig...
           X