Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  PERSBERICHT

  De CVP fractie zal vanaf 28 april starten met een speciaal spreekuur voor alle WMO geïndiceerden, die hun voorziening door de nieuwe WMO verordening dreigen kwijt te raken.
  Alle data en telefoonnummers voor het maken van een afspraak voor dit spreekuur, zullen vanaf 16 april op onze website: www.christelijke-volkspartij.nl, worden gepubliceerd.

  De CVP diende tijdens de Raadsvergadering in november 2010 bij het College een verzoek(motie) in om in de WMO verordening een hardheidsclausule op te nemen. Met deze hardheidsclausule ontstaat een vangnet voor mensen, die door invoering van een eigen bijdrage in de WMO vrijwel zeker in de financiële problemen zullen komen.
  Deze motie werd raadsbreed gesteund en door het College
  overgenomen.

  Tijdens het spreekuur dat gehouden zal worden in het City Centrum te Maastricht van 19.00-21.00 uur, zal hulp en ondersteuning worden geboden bij het opstellen van een bezwaar- beroepschrift.
  Voor verdere inlichtingen zie onze website:
  www.christelijke-volkspartij.nl


  namens de CVP:
  Mia Dircke tel.06 40442182


 • #2
  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  De CVP diende tijdens de Raadsvergadering in november 2010 bij het College een verzoek(motie) in om in de WMO verordening een hardheidsclausule op te nemen. Met deze hardheidsclausule ontstaat een vangnet voor mensen, die door invoering van een eigen bijdrage in de WMO vrijwel zeker in de financiële problemen zullen komen.
  Deze motie werd raadsbreed gesteund en door het College
  overgenomen.
  Interessant persbericht Breur!
  Contacten bij de CVP?

  Maar kennelijk mis ik als Pierlementair verslaggever van MO dan toch het een en ander!
  Ik heb het even nagekeken.
  Hier staat de agenda van de raadsvergadering van november 2010.
  De in het persbericht van de CVP genoemde motie is in die raadsvergadering niet aan de orde gekomen, laat staan door het college overgenomen.

  Ik ben zelf bij deze vergadering aanwezig geweest en heb er destijds dit over geschreven.
  Er is volgens mij in november 2010 met geen woord gesproken over de WMO.

  Ook in de commissievergadering Breed Welzijn van 3 nov. 2010 is, volgens de agenda, geen motie van de CVP ter sprake geweest.

  Ik heb de WMO perikelen overigens wel al eens (op MO) besproken, zoals uit dit verslag blijkt.

  Het enige wat IK weet wat de CVP onlangs heeft gedaan i.h.k.v. de WMO is het indienen van dit amendement.

  Maar dit amendement is met 31 tegen 5 stemmen verworpen !!

  Ik heb dus geen idee waar de bovenvermelde passage in het persbericht van de CVP op slaat.

  Ik zal Mia Dircke gelijk een mailtje sturen en om uitleg vragen.
  Wordt dus vervolgd....
  Last edited by Pier; 16 april 2011, 00:05.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #3
   Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
   Interessant persbericht Breur!
   Contacten bij de CVP?
   Pier: Mia Dircke ken ik vanuit een familierelatie en vanuit het Höfke (St. Bernardusstraat). Contacten bij de CVP: als politiek entardet persoon ken ik haar niet vanuit de CVP.

   Opmerking


   • #4
    Dus toch een CVP motie.....

    Voor de volledigheid van deze discussie.

    Ik heb, zoals gezegd, Mia Dircke gemaild en kreeg zeer snel antwoord
    Dat is altijd prettig.
    Daarin staat de CVP in het lijstje met TON en LPM.
    Als je die partijen iets vraagt krijg te vrijwel altijd binnen 12 uur een antwoord.

    Helaas moet ik ook constateren dat mn. SBM en de SP niet of zeer laat antwoorden

    Maar dit terzijde.
    Mia was zo vriendelijk mij de bewuste motie toe te sturen.

    ++++
    Motie:

    De Raad der Gemeente Maastricht in vergadering bijeen op 9 november 2010,

    gezien het voorstel van het College van B&W in de begroting 2011, waarbij de Raad gevraagd wordt in te stemmen met de bezuinigingsvoorstellen op de Wmo;

    overwegende dat:
    * voorgesteld wordt een eigen bijdrage naar draagkracht in te voeren voor vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp;
    * door invoering van deze maatregel een aantal personen vrijwel zeker in financiële problemen zullen geraken;

    is van mening dat:
    * iedereen de zorg moet krijgen die hij/zij nodig heeft;


    verzoekt het College om in de verordening WMO een hardheidsclausule op te nemen, waardoor er een vangnet ontstaat om eventuele financiële problematiek te voorkomen c.q. op te lossen;


    en gaat over tot de orde van de dag.


    Maastricht, 9 november 2010.


    CVP – Jan Hoen

    +++++++++++++

    Dus in zoverre zat ik er naast met mijn bewering dat er op 9 november 2010 geen motie was ingediend.
    Sterker nog.
    Tijdens die (begrotings)vergadering zijn 17 (!!) moties ingediend.
    Die heb ik allen niet opgeschreven, vandaar dat ik het niet meer in mijn aantekeninge vond.

    van die 17 (!!) zijn er 15 in stemming gekomen.
    De bewuste motie was nummer 15.

    Wat niet klopt is dat het college deze motie steunde en dat de motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad.

    De raadsnotulen vermelden het navolgende.

    Indienen van de motie is te vinden op blz. 33/34 van de raadsnotulen.

    Wethouder Damsma ontraadt de motie (blz. 54)
    Ik ben geen voorstander van uw motie om af te zien van de budgetneutraliteit (M15), omdat dit een
    belangrijke richtlijn is die we met zijn allen hebben afgesproken. Als we die richtlijn loslaten, dan vrees ik
    dat we ons budget dat nu al met tekorten te maken heeft nog eens extra belasten met tekorten. Ik wil
    vooropstellen dat het een openeinderegeling is en tot nu toe zorgen we er met zijn allen voor dat
    iedereen bediend kan worden. De budgetneutraliteit wil ik er graag in houden, dus ik ontraad deze
    motie.”

    Stemming is te vinden op blz. 74.
    "De laatste motie is motie 15 van de CVP over het loslaten van de budgettaire neutraliteit Wmo.
    De stemming is geopend.
    Van de 35 uitgebrachte stemmen zijn 6 stemmen voor en 29 stemmen tegen.
    Daarmee is motie 15 verworpen."


    Zoals gezegd heb ik dit even voor de volledigheid uitgezocht.
    Het is wel een goede zaak dat de CVP voor de mensen die recht hebben op de WMO in de bres springt.
    Op 15 april 2011 stuurde de CVP een brief aan wethouder Damsma.
    Een kopie van deze brief is in het bezit van ondergetekende.

    "(..) De CVP fractie is erg ongelukkig en teleurgesteld over de gang van zaken m.b.t. gemeentelijke brief over de WMO verordening en de daarbij gevoegde formulieren; t.w. een inkomensverklaring en een verklaring waarin men vrijwillig afstand kan doen van WMO voorzieningen. (..)
    de CVP is van mening dat het beter zou zijn geweest, indien de vrijwillige afstandsverklaring naderhand separaat aan de doelgroep was verzonden.

    Onze fractie heeft heel veel signalen ontvangen over de verwarring die is ontstaan, met name bij heel veel ouderen die de afstandsverklaring hebben ingevuld en ondertekend, terwijl dit absoluut niet de bedoeling was.

    De CVP fractie roept u op de gewekte verwarring rondom de vrijwillige afstandsverklaring WMO voorzieningen bij de doelgroep weg te nemen d.m.v. goede informatie via media en andere kanalen. (..)"

    Goede informatie kan dus ook aangeleverd worden door wethouder damsma bij MO!
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #5
     CVP tikt Pier terecht op de vingers

     Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
     (..) Zoals gezegd heb ik dit even voor de volledigheid uitgezocht. (..)
     Nou, dit beek dus niet het geval te zijn

     Mijn rectificatie is daarom hier te vinden in de thread "Stadsbestuur 2010-2014".
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #6
      Dank je wel Pier, kan Vickie Bartholomeus nog iets van leren .

      Opmerking


      • #7
       Voorzichtige hoop voor WMO gedupeerden

       Medio deze week werd ik door Mia Dircke, burgerraadslid namens de CVP, geattendeerd op het feit dat er wellicht enige hoop gloort voor mensen die een beroep moeten doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar meer verdienen dan € 1.366,05 netto per maand. Dat is 150% van de Bijstandsnorm.
       De Maastrichtse raad heeft in meerderheid ingestemd met deze beleidsregel (november 2010). Sindsdien past de verantwoordelijk wethouder, Mieke Damsma, deze regel ook (strikt) toe.
       Inmiddels zijn, aldus Mia Dircke, ongeveer 400 personen het dupe van deze beleidsregel.

       Voor de beeldvorming.
       Meneer X heeft een inkomen van € 1.390,- per maand en is sinds kort hulpbehoevend. Hij kan nu geen beroep meer doen op de WMO. Er wordt totaal niet gekeken of meneer X bijvoorbeeld andere hoge kosten of indicaties heeft. Hij is dan misschien nog eens extra € 200,- per maand kwijt aan (WMO) voorzieningen.
       Mevrouw Y heeft een inkomen van € 1.350,- per maand en komt wel (deels) in aanmerking voor de WMO voorzieningen.
       Het “nadelig” hoger inkomen van € 40,- per maand van meneer X t.o.v. mevr. Y breekt hem dus heel duur op.

       Onlangs was er een uitspraak over de wel/niet rechtmatigheid van een inkomensgrens van de Rechtbank te Maastricht ( LJN: BM7154, Rechtbank Maastricht , AWB 09 / 492).
       Deze uitspraak had tot gevolg dat de gemeente Etten-Leur, die ook een inkomensgrens had, deze onmiddellijk liet varen.
       De CVP vroeg het college van B&W om dit ook te doen.
       Om specifieke redenen in deze uitspraak, het zou te uitvoerig zijn om deze hier uit te leggen (tenzij daar behoefte aan is, maar dan hoor ik het wel), vonden het college van B&W en de coalitiepartijen in Maastricht dat deze uitspraak geen gevolge had voor de Maastrichtse situatie.

       Echter, Mia Dircke liet het er niet bij zitten. Zij nam o.a. contact op met Tamara Venrooy, 2de kamerlid van de VVD.
       Hierdoor kwam zij op het spoor van een zéér recent artikel, namelijk van 9 december 2011, in het blad Binnenlands Bestuur (pagina 14/15) met de titel “VERBODEN INKOMENSGRENS TOCH REGELMATIG INGEZET” van Brian van der Bol.
       In dit artikel wordt de gemeente Maastricht met naam en toenaam genoemd. Enkele citaten:
       Diverse gemeenten hanteren een inkomensgrens voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hoewel dat volgens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS, CDA) wettelijk gezien niet mag.”
       Dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft laten weten dat een inkomensgrens niet mag, verbaast Maastricht. ‘De wetgever is kennelijk niet duidelijk genoeg geweest’, zegt de woordvoerder. Zij wijst op verschillende gerechtelijke uitspraken, waaruit blijkt dat gemeenten wel degelijk een inkomensgrens mogen hanteren.”
       De gemeente Maastricht haalt een uitspraak aan van eveneens de rechtbank Maastricht aan, waarin die de gemeente Brunssum wel in het gelijkstelde bij het hanteren van een inkomenseis.
       “De staatssecretaris zegt nu van niet, maar dat zal moeten blijken. Wij (Gem. Maastricht) wachten tot de Centrale Raad van Beroep hier een uitspraak over doet.”

       Niet alleen het artikel in “Binnenlands Bestuur” sterkt een deel van de oppositiepartijen in de Maastrichtse gemeenteraad, maar ook het standpunt van de helpdesk Invoering WMO. Deze stelt dat de gemeenten iedere aanvraag individueel moeten beoordelen. (art. 4 lid 2 van de WMO).
       Dit zou kunnen betekenen dat onze meneer X kan aantonen dat hij dusdanige financiële verplichting heeft dat hij, ondanks dat hij dus € 1390,- verdient, toch in aanmerking kan komen voor ondersteuning. Een simpele afwijzing op grond van de inkomensnorm kan dus niet.
       Komende maandag, 19 december 2011, heeft wethouder Mieke Damsma (D66) toegezegd om alle partijen haar standpunt mee te delen.

       Ik kan mij niet voorstellen dat zij maandag a.s. iets anders kan doen dan op z’n minst toezeggen dat zij e.e.a. gaat heroverwegen.
       Het zou de gemeente Maastricht dan ook sieren om dit breed bekend te maken, zodat mensen die eerder buiten de boot vielen nu eventuele wel nog in aanmerking kunnen komen voor WMO voorzieningen.

       Het uiteindelijk laatste woord in dit dossier is zeker nog niet gevallen.
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #8
        Ik help je hopen en gun je moeder het van harte, maar mag ze dan geen spaarboekje hebben met een bepaald bedrag en een eigen huis.
        Deze ervaring heb ik met mijn moeder en schoonmoeder.
        Iedereen neemt mij zoals ik ben,.....nu ik nog

        Opmerking


        • #9
         Oorspronkelijk geplaatst door parel Bekijk bericht
         Ik (...) gun je moeder het van harte, maar mag ze dan geen spaarboekje hebben met een bepaald bedrag en een eigen huis.
         Ik geloof niet dat dit helemaal juist is. Het gaat in de WMO om inkomen (bv. een salaris, uitkering, AOW, een pensioen, rente of andere inkomsten uit vermogen), maar niet om het bezit zelf. Iets anders wordt het wanneer men naar een verzorgingstehuis gaat. Dan tellen bezittingen wel mee.

         Een voorbeeld:
         Iemand heeft een AOW-uitkering als alleenstaande, een spaarrekening met vijftienduizend euro en een huis dat voor tweederde belast is met hypotheek. Hij betaalt rente op die hypotheek en leeft verder voor een deel van de opbrengst; hij 'eet' dus zijn huis op. Dat is dus een betrekkelijk bezit. Hij krijgt twee keer per week drie uur huishoudelijke hulp via de WMO en betaalt daarvoor ( 4x6 uur) het laagste tarief. Momenteel is dat geloof ik zoiets als achttien (18 ) euro per maand.

         Ergo: zolang ma olijfje blijft wonen waar ze woont en niet naar een verzorgingshuis gaat, komt de vermogenskwestie niet aan de orde.
         Last edited by Clio; 18 december 2011, 00:14. Reden: aanpassing tekst

         Opmerking


         • #10
          Inkomensgrens WMO mag toch niet.

          Hedenavond, 21 dec. 2011, ontving ik van een oplettend MO lid een mail waarin dit lid mij attendeerde op een zojuist verschenen persbericht van de gemeente Maastricht.

          Inkomensgrens stellen mag niet, eigen bijdrage vragen mag wel

          Met de uitspraak van de Centrale raad van Beroep (hoogste rechtsorgaan) is er eindelijk duidelijkheid over het wel of niet mogen toepassen van een inkomensgrens bij het toekennen van een voorziening binnen de Wmo. In de uitspraak wordt duidelijk dat gemeenten geen inkomensgrens mogen stellen, maar wel een eigen bijdrage mogen vragen. Maastricht en veel andere gemeenten in Nederland hanteren een inkomensgrens bij de beoordeling of een voorziening (bijvoorbeeld een scootmobiel of hulp in het huishouden) wordt toegekend. Maastricht hanteert vanaf 2011 de grens van 150 procent boven de bijstandsnorm. Vanaf deze grens kregen burgers geen voorziening toegekend, als uit individuele toetsing bleek dat zij dit financieel konden dragen. Naar aanleiding van uitspraken van de Minister enkele weken geleden, ontstond er onduidelijkheid over de interpretatie van de wet. De uitspraken van de minister stonden tegenover uitspraken van verschillende rechtbanken. De wettekst (art.4.2) was niet duidelijk op dat punt. De uitspraak van de Centrale raad van Beroep geeft die duidelijkheid nu wel.


          Hersteloperatie Maastricht

          Wethouder Damsma van de gemeente Maastricht: “Het is goed dat er eindelijk duidelijkheid is voor de burgers van de stad. Nu die duidelijkheid er is gaan we per direct een hersteloperatie in gang zetten. Burgers die het afgelopen jaar een of meerdere voorzieningen niet hebben gekregen of hebben moeten inleveren, op basis van hun inkomen, gaan we opnieuw benaderen. Uiterlijk voor 8 januari hebben al deze burgers een brief met informatie dat we hun aanvraag opnieuw gaan beoordelen. De mensen hoeven dus niet zelf te bellen, maar wij nemen contact op’. De gemeente schat in dat het in totaal om ongeveer 2.000 cliënten gaat. De gemeente kan nog niet inschatten wat de financiële consequenties zullen zijn voor de gemeentelijke begroting. Dit zal de komende tijd duidelijk worden. Ook zal de gemeentelijke verordening worden aangepast.


          Te goeder trouw

          De gemeente Maastricht hanteert, net als veel andere gemeenten in Nederland, sinds 2011 een inkomensgrens bij de beoordeling of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een voorziening. Circa 25 van de 33 grote gemeenten in Nederland hanteert een vorm van inkomensgrenzen in de Wmo, alsook het grootste deel van de Limburgse gemeenten. De gemeente Maastricht was oprecht van mening dat de wijze waarop dit werd uitgevoerd geoorloofd was. Zij volgde hierin andere gemeenten in Nederland die al eerder een inkomensgrens hadden ingevoerd. Het ministerie heeft al eerder aangegeven dat Maastricht te goeder trouw heeft gehandeld.
          Voor nadere informatie inzake de uitspraak zie bijgaande link:
          http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BU7263

          Dit is, vind ik, goed nieuws.
          Het is zeker niet alleen aan het burgerraadslid Mia Dircke (CVP) te danken dat de gemeente Maastricht nu haar beleid bijstelt, maar zij heeft wel lange tijd hiervoor gepleit en de verantwoordelijk wethouder, M. Damsma, herhaaldelijk gewezen op nieuwe jurisprudentie en ministeriële richtlijnen.
          Lang werd zij misschien gezien als een Don Quichot die tegen de windmolens vocht, maar ze bleek het gelijk dus wel aan haar zijde te hebben.

          Chapeau
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • #11
           CVP dreigt naar de Kroon te stappen

           Om het navolgende stuk goed te kunnen plaatsen is het wellicht wenselijk dat men eerst even hier de behandeling van de motie over de WMO van de Seniorenpartij (SPM) leest tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 jan. 2012.

           Hoe dan ook.
           Vandaag heeft de CVP fractie deze Open Brief gestuurd aan het college van B&W te Maastricht.
           De CVP beschuldigt het college in deze open brief van het feit dat de verantwoordelijke wethouder, i.c. Mieke Damsma (D'66), opzettelijk de gemeenteraad verkeerd heeft geïnformeerd over de inkomensgrens bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
           Hierdoor zijn zo'n kleine 2000 gezinnen/personen in Maastricht gedupeerd geworden.
           Gelet op deze politieke doodzonde, schrijft de CVP, "past het niet om de Raad nu het antwoord te geven, dat u NIET de schade met terugwerkende kracht zult herstellen.
           De CVP is van mening, dat uw enigste antwoord kan zijn, dat u als College met terugwerkende kracht de betreffende WMO’ers tegemoet gaat komen op basis van een individuele toetsing"


           De CVP eist van het college dat dit alsnog gebeurt.
           Als het college hier geen gehoor aan geeft "dan zien wij (CVP, Pier) ons genoodzaakt het betreffende Raadsbesluit ter vernietiging aan de Kroon voor te leggen.
           Het zou spijtig zijn, als we dit wapen zouden moeten inzetten"
           .

           Met 1188 stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was de CVP verreweg de kleinste partij die een zetel veroverde in de gemeenteraad.
           Dat uitgerekend de kleinste partij kennelijk al maanden de enige partij, althans als meest vasthoudende partij, is die voortdurend aan de bel hangt voor zo'n kleine 2000 gedupeerden in Maastricht, siert deze kleine partij.

           Bovendien is het de CVP die nu stelt dat ze kan aantonen, en ogenschijnlijk heeft ze weer het gelijk aan haar zijde, dat het college de gemeenteraad fout heeft voorgelicht.
           Het (opzettelijke) fout voorlichten van de raad is een absolute doodzonde.
           In een gezonde democratie zou daar maar een straf op mogen staan.
           Een motie van wantrouwen!

           Maar soms is democratie, lees de macht van de meerderheid van een getal, niet eerlijk. Democratie is waarschijnlijk de beste bestuursvorm die we kunnen bedenken, maar soms is recht toch krom.
           De coalitiepartijen zullen waarschijnlijk nooit een motie van wantrouwen van de CVP in deze steunen.
           Het is slim dat de CVP dan ook niet met een zulke motie dreigt.
           Evenwel dreigt ze wel met het aanhanging maken van deze zaak bij de Kroon.
           Ook dat is een relatief zwaar wapen.

           Feit is echter dat de mensen die nu gedupeerd zijn door de onterechte inkomenseis bij de WMO niet staan te wachten op politiek wapengeknetter.
           Deze mensen willen z.s.m. duidelijkheid. Bovendien willen ze gewoon, met terugwerkende kracht, hun recht krijgen. Ik ga er althans vanuit dat ieder weldenkend sociaal mens vindt dat deze mensen met terugwerkende kracht daar recht op hebben, toch?

           Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit verder afloopt.
           Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

           Opmerking


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
            Om het navolgende stuk goed te kunnen plaatsen is het wellicht wenselijk dat men eerst even hier de behandeling van de motie over de WMO van de Seniorenpartij (SPM) leest tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 jan. 2012.

            (......)

            Feit is echter dat de mensen die nu gedupeerd zijn door de onterechte inkomenseis bij de WMO niet staan te wachten op politiek wapengeknetter.
            Deze mensen willen z.s.m. duidelijkheid. Bovendien willen ze gewoon, met terugwerkende kracht, hun recht krijgen.

            Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit verder afloopt.
            Ik ga er althans vanuit dat ieder weldenkend sociaal mens vindt dat deze mensen met terugwerkende kracht daar recht op hebben, toch?

            Hiermee ben ik het voor de volle 100 % met je eens Pier.

            In het algemeen wil ik daarbij ook nog kwijt:

            Hulde voor de CVP v.w.b.: het reageren, de opstelling en de vastberadenheid in de 'WMO - kwestie'. Chapeau !

            Ook ik ben zéér benieuwd hoe dit afloopt.

            Nogmaals Merci Pier, voor de wijze hoe jij ons hier op een goede en regelmatige manier op de hoogte houdt van
            en over de lopende zaken .... vaan uzze Gemeinteraod en us Kóllege.
            Mestreechter Geis mage beleve
            en dat door te kinne geve.
            God, wat is dat sjiek ! © Wigo

            Opmerking


            • #13
             Oorspronkelijk geplaatst door Wigo Bekijk bericht
             Hulde voor de CVP v.w.b.: het reageren, de opstelling en de vastberadenheid in de 'WMO - kwestie'. Chapeau!
             Ik geloof dat ik maar eens donateur wordt.

             Opmerking


             • #14
              Mogelijk toch compensatie WMO gedupeerden in Maastricht

              Maastrichts kleinste politiek partij, de Christelijke Volkspartij (CVP), weet van geen ophouden als zij een keer beet heeft.
              Ondanks dat alle ambtelijke instanties en juridische deskundigen van tevoren riepen dat de CVP geen schijn van kans had toen de CVP in opstand kwam tegen de inkomenstoets bij de WMO-aanvraag, bleek de zienswijze van de CVP wel de juiste te zijn!

              Toen de CVP op dat gebied uiteindelijk toch haar gelijk gekreeg, tegen alle verdrukking in, eiste de CVP dat gedupeerden met terugwerkende kracht gecompenseerd dienden te worden.
              Weer waren de deskundigen van mening dat dit niet mogelijk zou zijn.
              Toch ziet het er nu naar uit dat gedupeerden wellicht wel gecompenseerd moeten gaan worden.
              Zover is het nog niet, maar het zou best eens kunnen dat het de CVP lukt om het raadsbesluit vernietigd te krijgen.

              Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

              Opmerking


              • #15
               Zet 'm op, CVP. Ook David heeft Goliath verslagen!

               Opmerking

               Bezig...
               X