Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Veldeke Krink Mestreech

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Veldeke Krink Mestreech

  Declamatiewedstrijd veur basissjaollierlinge.

  De Veldeke Krink Mestreech organiseert dit jaor op zaoterdag 17 mei 2008 de finaal vaan de jaorlekse Dialek-Declamatiewedstrijd veur basissjaollierlinge.
  Deze declamatiewedstrijd is ‘n initiatief vaan Veldeke Limbörg en kinder vaanoet gans Limbörg numme hei-aon deil.

  D’n opzat vaan de wedstrijd is de kinder bewuster te make vaan de door hunzelf gesproke taol c.q. vaan de oersprunkeleke taol in hun leefumgeving.
  Um deil te numme aon de declamatiewedstrijd dene de kinder e gediechske – in ‘t door hun gesproke dialek - vaan boete te liere en veur te drage.

  De Veldeke Krink Mestreech heet ’n aontal gediechskes oetgezeuk veur de versjèllende leeftiedsgróppe.
  [gróp 3 en 4, gróp 5 en 6, gróp 7 en 8].

  Es kinder ’n aander gediech wèlle veurdrage is dat touwgestande, es ’t mer in ’t Mestreechs gesjreve is en neet langer es ein A4’ke.

  De Mestreechse veurrunde weurt door us georganiseerd op goonsdag 9 aprèl 2008 vaanaof 14.00 oor in ’t Centre Céramique in Mestreech.
  Es kinder vaan Mestreechse basissjaole deil wèlle numme aon deze wedstrijd, kinne zie ziech opgeve via info@veldekemestreech.nl.
  Per sjaol mage per leeftiedsgróp twie kinder aon de Mestreechse veurrunde deilnumme.
  Vaan edere leeftiedsgróp maag oeteindelek eine finalis nao de Limbörgse finaal op 17 mei.

  Alle deilnummers aon de veurrunde kriege ’n sjoen oerkónde en ’n verrassing!

  Veur mie informatie kint g’r kontak opnumme mèt Els Ottenheym of Hortense Brounts via ’t e-mail adres: info@veldekemestreech.nl.
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

 • #2
  Veldeke Krink Mestreech

  (OONDERBOUW)

  ‘T CIRK.

  Kinder kom, kinder kiek, nao ‘t spektakel,
  ‘t is groete klasse, super grandioos,
  Kinder kom, kinder kiek, nao ‘t spektakel ,
  In ’t cirk vinste de allersjoenste shows!!!

  De zuus de tiegers en de lieuwe kunskes make,
  en d’n dompteur stik z’ne kop tösse hun kake...
  De zuus de peerd die links en rechs-um kinne dreije,
  D’n acrobaat aon de trappees daobove zweije!!

  En op ‘t kaord mèt parasol de danseresse,
  ‘nen aap dee goochelt duite oet de tesse,
  Zuug dao is Aladin dee slange kin bezwere,
  ‘Ne chinees dee mèt teleure geit jonglere...

  En daan de klojns mèt kókkelneus, oranje pruke,
  Die koonkelebolle en zoe in ‘nen ummer duke..
  De sterke manslui stoon te vechte in de piste ,
  D'n directeur dee is de baas vaan de artieste!!!!

  Kinder kom, kinder kiek, nao ‘t spektakel,
  kom nao ’t cirk, huur dao begint al de meziek
  kinder kom, kinder kiek nao ’t spektakel,
  daan zien veer, hiep hoi, ’t hoeggeach publiek!

  © els ottenheym.

  ========================================
  OONDERBOUW


  “DE BUNEKESPLANEET ”

  Ed’re aovend deen teleur,
  Dee bedörf weer mien humeur..
  Zoe is ’t wie ’t altied geit..
  Ete wat miech tegesteit,

  Och waor dao mer ‘ne planeet,
  Boe me zag: “spinazie hoof hei neet”.
  Gein spruutsjes, kuul of slaoj,
  meh tuurtsjes en ’n vlaoj,

  Gein mèlk, meh sjoklaad,
  Mèt gleeskes limmenaad,
  ‘ne lollie, ‘ne sókkerstek,
  krissiereem, ’n tuut mèt spek!

  nogablokke, waffele, winigum
  keneknabbe, kauwgumballe en tum-tum,
  pepernoot, pepermunt, ‘nen appelbol,
  eet d’ch de boek dao mer vol!

  Gein andievie mèt puree,
  Meh mars en milky-way,
  Gein pèlle en gein asperiens,
  Meh kilo’s keukskes en praliens.

  Gein pap of ertesóp,
  Meh teleure vol mèt snóp,
  En ouch nog groete berge ies,
  In dat kinderparadies…

  Geine kies en ouch gei broed,
  Meh knepkes: rose en roed,
  Gein sajs mèt champignons,
  Meh bounty’s en bonbons,

  Sjokopasta mèt hazelneut,
  ‘ne sókkerspin zoe zeut…
  ‘ne kanielstek, ‘ne touverbal…
  Die fijnste plaots vaan ’t hielal…

  En vraog geer miech “Boe is die planeet?”..
  Dat zègk iech lekker neet!

  © els ottenheym

  ==========================================
  MIDDEBOUW / OONDERBOUW

  Kamer opruime!!!


  Bij us in hoes, is gein milieuvervojling,
  Mam pak dat aon, dat deit ze rigoreus,
  Ze stöb, ze dweilt, was ed’ren daag de roete,
  Ze geit te kier /// wie de witte reus.

  Veer mage noets / de rommel laote ligke,
  De vins bij us / geine grummel op de groond,
  En modderveuj of lang / zwarte negel,
  Dat vindt ze veis en erg oongezoond!!!

  Iech höb de pes / aon clean en kaal en propel,
  M’n kamer is. nog voller es ’t stort.
  Dat maak häör wèld, daan zeet ze gans kolereg:
  “DE RUIMS ’T OP / EN GAW / OF BINNEKORT!!!!”

  Iech vraog zoe dèks, wienie krijg iech e bieske??
  ‘nen hoond, ‘nen hamster of parkiet.
  Daan zeet ze : BAH, dat is neet hygiënisch!!
  Milieubewus....... allein op häör gebied!


  © Els Ottenheym

  =======================================
  Oonderbouw

  “KLETSKLEDDERNAAT “

  Zeen iech wolke, veul iech spetters,
  Tikketik op miene kop,
  Daan pak iech mie perrepluke.
  Vaw ’t ope, zèt ’t op..

  Tikketikketik, Tikketikketik,
  Dröppele valle op miech neer,
  Tikketikketik, Tikketikketik,
  Iech haw väöl vaan regeweer..

  En daan dans iech in de rege,
  Spetter, spatter, dat is sjiek..
  Mèt mien stievele marcheer iech,
  Op de regeweer – meziek..

  Spring in de pool, kletskleddernaat,
  Rege platsj miech roontelum,
  Spring in de pool, oei, ’t is al laat,
  Want iech huur mien mama’s stum..

  Mama moppert : foj dat maag neet,
  Boerum höbs diech zoe e plezeer?
  Och, de groete lui die hawwe,
  Gaaroet neet van regeweer!

  Wat e plezeer, wat e plezeer,
  Mama loer toch neet zoe koed,
  Iech haw zoe vaan regeweer,
  Want vaan rege weurste groet!

  © els ottenheym

  =======================================
  (OONDERBOUW)

  OLLEBOLLE

  Ouch ’n olifentsje heet geveul,
  En geit op in zie olifantespeul,
  Ollebolle, ’t meidskes-olifentsje,
  Is op en top e bijdehendsje
  Ze kin gewoen häör lol neet op..
  Vaan gekkegheid steit ze op häöre kop,
  Häör oonderbreukske zit vol mèt stippe,
  Jao Ollebolle is ’n hippe..
  En...ze dreug ’n oerbel aon edere kant vaan häör geziech..
  Dat hèlt Ollebolle in evewiech....
  Geine mins maak háór get wies..
  Want, ze heet ’n olifante-rijbewies!


  Vrij nao: “’n oliefentsje” oet ’t beukske Mestreechs ABC veur kinder.
  Vaan Jette van Thor-Braun

  ====================================
  OONDERBOUW

  TANT NIEKE

  Iech höb e tant Nieke,
  Die is gezèlleg en roond.
  Zie heet e lechske um häöre moond.
  Häör nisjekes en neefkes koume op bezeuk,
  Dat vint tant Nieke leuk!

  Ze maak e klèdsje vaan greune ketoen,
  De kinder zien naoluiperke aon ’t doen.
  Niels löp väöraon,
  Heer heet e noone-zjuke aon.
  Heer weurt aofgetik door Norien
  En noe moot Niels ‘m zien.

  Neve tant häör nejkiske steit,
  ’n sjotel nonnevotte gereid..
  Die heet tant Nieke mètgebrach..
  En ze heet debij gezag :
  Es geer zeet oetgeravot,
  Daan pas kump de nonnevot.
  À la bonneur tant Nieke!
  Diech bis ech ’n sjieke ………

  Vrij nao: “Tant Nieke” oet ’t beukske Mestreechs ABC veur kinder.
  Vaan Jette van Thor-Braun.

  ======================================
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

  Opmerking


  • #3
   Veldeke Krink Mestreech

   (BOVEBOUW / MIDDEBOUW)

   “Agenda”

   Iech höb ‘m altied bij m’ch
   En heer steit knatsj- vol,
   Mèt breefkes en mèt hertsjes,
   Mèt verdreet en lol,
   Mèt vèltstif en kribbels : I love you
   Mèt idols en mèt stickers: do you love me too?
   En mèt e stripverhaol,
   ‘t bèste vrunsje vaan de sjaol!!!

   Iech zal ‘m noets vergete,
   Heer zit in mien tas,
   Nein, niemes maag ‘m leze,
   Niemes vaan de klas.
   ’t Zien mien geheime, mien documint,
   Iech lègk ‘m op de taofel es de lès begint..
   ‘r is – mien eigendom,
   Al vint m’n ma dat “daagbook “stom!

   Heer deent veur hoeswerk en niks aanders,
   Dat huur iech eders kier,
   Dus dat geknuddel en geknoei
   D’n drekbak in zeet menier…..

   Toch gaon iech rösteg door,
   dat interesseert miech neet,
   Meh geine maag t’rin kieke ,
   dat is indiscreet,
   ‘t is mienen agenda // mien idee,
   En dao steit miejer in es proefwerk of dictee,

   Nein, dit is niks veur diech…
   Agenda / dat is mien privé!
   agenda dee is ech vaan miech..
   Agenda / dat is mien privé!

   Teks: Els Ottenheym

   =================================================
   MIDDEBOUW

   DE KIS MÈT HUUDSJES.

   Op goonsdegmiddeg rege,
   de verveels d’ch weer ‘ns rot
   en de löps d’n ma chagrijneg veur de veuj.
   D’n beuk die höbste oet
   en d’n teevee dee is kepot,
   de computer en nintendo biste meuj.
   Daan slófste nao de zolder en obbins,
   Dao steit de kis boeste huudsjes in vins….

   Mèt ‘n huudsje op de kop daan biste aanders,
   Mèt zoe’nen hood op, daan biste de seigneur!
   ‘nen awwen Abraham, of ‘n deftege medam,
   ’n verpleegster, ‘ne clochard of ‘ne coureur.

   Mèt ’n patsj - biste derek menier de govie,
   ‘ne matroos—soldaot of vlegeneer,
   ‘ne Fransmaan of huzaar, dirigent vaan de famfaar,
   zoe kinste touvere, sjus wie ‘ne goocheleer.

   Mèt ‘n huudsje – op de kop daan biste aanders,
   Jao mèt zoe’n dingk op, daan krijgste weer gooj zin.
   De späöls veur detekteef, Veur inbreker of deef,
   Zangeres, geheim agent of keuningin.

   Mèt ’ne hood op, daan biste de perfesser,
   ‘nen indiaan, of koj-boj op e peerd,
   superpópstaar dat waor fijn, Chinees of kapitein,
   Die groete kis op zolder is mieljoene weerd,
   Want nog noets höbste d’ch zoe geammezeerd!!!!!!!!

   © Els Ottenheym

   ========================================
   MIDDEBOUW / MESJIENS OONDERBOUW

   “DE ZACHTE G.....”


   De zèts de lètters op e rijke -- en de maaks ‘t A.B.C.
   Daan tèlste en de paks d’ch nommer zeve,
   de höbs ‘t good geraoje, de gruutse gouwe G ,
   de G die altied LIMBO is gebleve ....

   De gouwe-G is wel gevierlek, want de huurs ‘t inderek,
   of me-hei of örges aanders is gebore,
   dao bove de riviere, sprikste daan nog dialek?? ,
   Eur mojertaol höb GEER die aofgezwore????!!!!

   Foj -- ‘t ergste vaan al dat is d’n intellektueel,
   de Limbo dee geaffecteerd wèlt praote,
   dat “hoegbesjaof” ge-chat-fer, vaan achter oet de keel,
   vinste ouch neet tot ze dat mer mote laote !!!!

   daorum zègk iech: Leve de G, de zachte G,
   de G vaan groet gelök en ‘t gekkegetal,
   vaan govie en gezètte, de geis, de gats, de gaas,
   vaan laot mer goon, m’n grameer drink ‘ns gere e glaas..

   (HEL ROPE)...LEVE DE G....DE ZACHTE G!

   © els ottenheym

   ===============================================
   (MIDDEBOUW / OONDERBOUW: AAJD LEEDSJE)


   IECH BIN NEET SJEEL..

   Iech bin neet sjeel, meh iech zeen neet good,
   Dat is e raar geval
   Waor iech nog sjeel, daan zaog ‘ch nog get,
   Noe zeen iech niemendal…
   Iech zeen mien grameer veur ’n kachel aon,
   Iech vergrabbel miech toujours ( toezjoer)
   En goej iech m’ne teleur de vinster oet,
   Zègk iech nog : ‘tis neet woer!

   Zoe leep iech les ‘ns euver straot..
   En loerde nao de groond.
   Iech dach toen bij m’n eige zoe :
   Iech wouw tot iech ‘ns get voont!
   En jewel, dao laog ’n portmenee,
   Dat waor de meujte weerd,
   Meh wie iech ‘m oprape wouw...
   Waor ‘t ‘ne keutel vaan e peerd...

   Ha, ha, dao mooste noem er sjeel veur zien…
   Ha, ha, dao mooste sjeel veur zien!


   Oet: Mestreechter leedsjes cahier nr.2.
   ===============================================
   Last edited by SJEF ; 7 april 2008, 16:20.
   Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
   Thomas More

   Opmerking


   • #4
    Veldeke Krink Mestreech

    VEUR DE Middebouw of Bovebouw.

    (VEUR TE DRAGE DOOR TWIE KINDER).

    1.

    Dao waor ins...

    ‘nen Olifant,
    dee zaot te kriete aon de kant.
    Heer reep: “Iech moot toch zoe hel kriete,
    umtot iech haos neet mie kin biete.”
    Toen kaom sjus Majke aon, de kat.
    Die vroog: “Höbs diech ’n ‘pats gehad?
    En wee heet diech die daan gegeve?
    Zègk op! Daan zál iech dee ins eve!”
    “Nein!” reep deen ermen olifant,
    “iech höb zoe’n pijn aon mienen tand!
    Iech kin bekans neet ins mie biete
    en daoveur zit iech hei te kriete.”
    Kat Majke zag: “Daan höbste pech.
    Iech kin neet helpe. Iech moot weg.
    Iech weet ‘t: tandpijn is hiel erreg,
    meh iech moot nao de Pietersberreg.
    Dao trouwt mie neefke, Sjele Pie.
    Haw diech d’ch good, huur. Nou, adie.”
    D’n olifant kreet dikke traone.
    Dao kaom ’n hin aon, mèt twie haone.
    Die hin die hètde Poependik,
    de groetsten haon dee hètde Sik,
    de kleine hètde zoe mer Harie.
    ’t Waor ’t hoeshawwe Bombarie:
    Pa haon, Ma hin en hunne zoon.
    Pa vroog: “Wee heet diech get gedoon,
    tots diech zoe hel hei zits te kriete?”
    “Iech kin bekans neet ins mie biete!”
    reep weer deen ermen olifant.
    “Iech höb zoe’n pijn aon mienen tand!”
    “Kom,” zag Ma hin, “neet euverdrieve!
    Veer kinne tóch neet bij diech blieve.
    Jao, tandpijn is gaaroet neet leuk,
    mehjeh, veer moten op bezeuk.
    Gaank mer get speule op ’t weike.
    Strak lègk iech diech wel e veers eike.”
    Toen zaot deen ermen olifant
    weer gans allein mèt zienen tand.


    2.

    Dao kaom e muiske aongeloupe.
    ’t Wouw mojzekeutelkes goon koupe
    umtot ’t dao zoe gek op waor.
    ’t Hètde Lieske Ingelehaor.
    ’t Vroog e bitteke verlege:
    “Höbs diech op diene kop gekrege?”
    “Meh nein!” reep weer d’n olifant,
    “Iech höb zoe’n pijn aon mienen tand!
    Iech kin bekans neet ins mie biete
    en daoveur zit iech zoe te kriete.
    Strak gaon iech vaan d’n hoonger doed!
    Aoch hellep miech toch oet de noed!”
    “Laot miech ins kieke”, zoe zag Lieske.
    “Iech bin wel mer ’n hiel klein bieske,
    meh iech bin slum! Boe zit deen tand
    dee diech zoe’n pijn deit, olifant?”
    D’n olifant heel op mèt rope
    en deeg toen ziene moond wied ope.
    “Aon deze kant,” zag heer. “Jao, hei.
    De lèste vaan de ganse rij.”
    En Lieske reep: “Jao, zeker wete:
    d’höbs sókkere-besjuut gegete!”
    “Jao, gistre”, zag d’n olifant,
    “Besjuut mèt muiskes. Bij mien tant.
    Die kraog obbins ’n olifentsje.
    ’t Waor e jungske. Zóe klein ventsje.
    En iech kraog sókkere-besjuut,
    mèt muiskes oet zoe’n groete tuut.”
    En Lieske zag: “Iech zeen ’t zitte:
    ‘ne Mojezkeutel! ‘ne Witte.
    Dee zit tösse dien tan gepits
    en es diech örregens op bits
    daan deit dat pijn. Diech höbs vergete
    dien tan te pótse! Zeker wete!
    De höbs d’n eige wel geköld,
    meh d’höbs toch neet veur niks gebröld.
    Haw diene moond ins hiel wied ope
    en laot us mer ’t bèste hope.
    Iech gaon nao binne, dus pas op!
    Haw ope en haw diene kop.”
    ’t Muiske leep toen nao de keutel
    en mèt get vringe en gevreutel
    kraog ’t häöm los. ’t Reep gans blij:
    “Iech höb ‘m! Kiek noe toch ins hei.”
    D’n olifant zag: “Leven hiemel,
    dat waor toch nog e gans gefriemel,
    meh ‘ch veul tot iech gein pijn mie veul
    en da’s ’n herelek geveul!”
    Vaan blijdsjap góng heer aon ’t zinge,
    jao, heer begós serjeus te springe
    en toen … dansde deen olifant,
    hiel plechteg en hiel illegant
    mèt muiske Ingelehaor e welske,
    mèt ziene poet um häör klein helske.
    “Aoch,” zöchde muiske Lieske toen,
    “wat is ’t leve noe weer sjoen!”
    En toen blaosde d’n olifant
    ’t vertèlselke oet vaan zienen tand.

    © POL BROUNTS

    =======================================
    BOVEBOUW / MIDDEBOUW

    DUF OP SJAOL

    1.

    Bah, wat waor ’t weer ‘ns duf,
    Gaar gein lol. veer zaote suf
    en veer dachte: gónge-v’r mer nao boete!!!
    Moskou, Warschau, Bonn en Praag,
    liere op ‘ne zomerdaag,
    da’s niks es de zon sjijnt door de roete!!!
    Re--kene, dat haat iech,
    bah, wat doort d’n daag toch laank,
    este stèl moos zitte in de baank!!!!

    Meh, mörge- vreug menier,
    daan zinge veer ’t hoegste leed,
    jao, daan zalle veer ‘ns zien wee lès geit geve!
    Want mörgevreug, menier,
    daan weurt ’t lekker groete keet!
    Daan , weurt neet gelierd, gerekend en gesjreve!!!

    Veer numme alle beuk en alle sjrifte in beslaag,
    En sjrieve hiel groet op ’t bord:
    “VENDAOG IS KINDERDAAG!”
    Jao, mörgevreug menier, daan wèlle veer:
    vaan tien tot half drei allein mer speulkerteer!!!!


    2.

    Op ’t speulplein zètte veer,
    ‘ne frietekraom deneer,
    ederein krijg cola, ‘ne beker!
    Daan zoe tot ’n oor of tien,
    Speule veer yatsee of kien.
    En daan wan-dele veer nao de Jeker.
    V’r hawwe ‘ne speurtoch,
    Ederein krijg ‘ne pries.
    Tu-te snóp en ouch e super-ies!!!!

    Want, mörgevreug , menier,
    Daan hoof geer ech neet veur de klas!
    Nein, geer hoof daan gaaroet neet op us te lètte!
    Jao, mörgevreug menier,
    Gaot geer mer fijn nao ’n terras,
    Want veer goon de sjaol ‘ns flink op stèlte zètte!

    Noe zeet mer ins verstendeg en pak uuch A.D.V.
    Veer wèlle ech gein somme en gein taol of ’n diktee!
    Jao, mörge-vreug , menier, daan hawwe veer,
    de gansen daag mèt alle kinder speulkerteer!!!!!!

    © Els Ottenheym

    ==========================================
    BOVEBOUW

    Emancipatie

    Iech wouw tot iech e jungske waor,
    zag Lieske vaan heineve,
    daan zouw iech dee mèt dat roed haor
    zie vèt ins effe geve!
    Dát is zoe misselek sjtom joonk!
    Wie’ch lès Lewieke voorde
    toen zag heer tot ’t jungske stoonk!
    ’t Is sjus twie gewoorde!
    Iech bin e meidske en mien ma
    zeet tot iech neet maag houwe.
    Dat deit ’n daam toch neet, zeet pa.
    Dat zouw häör gaw berouwe.
    Iech wouw tot iech e jungske waor.
    Iech zouw miech mèt dee kloppe!
    Iech trok dee aon dat feis roed haor!
    Iech zouw dee ein versoppe!
    Es heer get vaan mie breurke zag
    kraog heer vaan miech de zege!
    Dee had iech ’t gaw bijgebrach!
    Dee lierde iech ins vege!
    Iech gaof ‘m iers ein op die staar
    en daan ein op die kókkel!
    En daan kraog heer ‘rs nog e paar
    vaan achter op dee pókkel!
    Iech wouw tot iech e jungske waor!
    Daan kós iech m’ch ins houwe!
    Meh jeh, iech bin ’n daam, da’s klaor.
    En houwe? Niks veur vrouwe.

    Eus Lieske is noe daarteg jaor
    en woent neet mie heineve.
    Dat jungske mèt dat vuurroed haor
    dat is noe häöre leve.
    Ze heet twie kinder mèt dat joonk:
    Ei zwart en eine roeje.
    Dat joonk vaan vreuger is ‘ne boonk
    en neet ins zoe’ne koeje.
    En houwe? Nein, Lies is neet groet
    en dat wèt zij terdege.
    Mèt leefde, zoonder slaag of stoet,
    heet zij häöm klein gekrege.

    ==================================
    BOVEBOUW

    ‘t RECEP VAAN HUMOR.

    Iech // vraog miech aof wat humor is, jeh, humor dat is leuk.
    Wie // zit dat noe, wie maakste dat, wat is de touverspreuk??
    Dat zouw iech wèlle wete, meh wat is ‘t recep???
    Boedoorste d’ch besjäöre kins en good weurs opgepep!!!

    Boe // is de inspiratiebron ?Wie wèrk ‘t procedee??
    Zit-‘t-in e glaas of in ‘n tuut, of in de kruienthee??
    Besteit mesjiens e drenkske, e pèlke of kapsuul??
    Boe kump toch die magie vendan, verraoj miech de formuul!!!

    Wat is de sleutel, ‘t geheim ? ’t Raodsel of de clou ??
    Is- ‘t e ciefer, e getal, e stökske rommedoe???
    Wat maak d’ch levenslösteg, zoe blij en opgewek??
    Zit-‘t- in de groond of in de loch, is ‘t ÈLF zag de gek????

    Mesjiens ‘n hamfel grepkes. e sträölke zonnesjien ,
    Get flawwe kol mèt kwatsj, e fleske giechel-wien ,
    ‘ne lepel sjöddeköl en lol en oonbezörg plezeer, of.....
    ‘ne kilo optimisme vaan de levenskunsteneer!

    © Els Ottenheym

    =======================================
    (BOVEBOUW)


    "VEKANTIE"

    Veur us is de vekantie,
    't toppunt vaan plezeer,
    zes weke zoonder zörg,
    nao-de-zon en 't good weer,
    d'n oto volgelaoje,
    d'n hoond nao 't asiel,
    en kilometers rije,
    of stèl stoon in de file!!!!

    Nao de camping in Zuid Fraankriek,
    de tent weurt opgezat,
    de groond is knoke-hel ,
    en ed'ren hiering houwste plat,
    daan wèlste lekker slaope,
    op-de lochbèd of 'n mat,
    meh 's mörges bij 't opstoon,
    biste stief, de lief oontzat!!!!

    V'r beziechtege musea,
    veer sjouwe door 'n stad,
    zien neet kepot te kriege,
    loupe ed're merret plat,
    veer praote Frans en Ingels,
    mèt-de-han en mèt de veuj,
    en veer zegke :"Oh I love you,
    en "Bonjour".. Ah oui monsieur!!

    Papá perbeert te surfe,
    heer oefent ore-laank!
    noe zuug häöm oonderoet goon ,
    de macho op 'n plaank!!!
    Veer bakke op d'n handdook,
    't strand is euvervol,
    en mam vergaot de zonnebrand,
    d'n draank, de parasol!!!!

    Meh veer goon toch ore toere,
    want papá vindt dat zoe fijn!
    M'n ma is veur te stikke,
    die geit liever mèt d'n trein,
    jao , veer goon toch op vekantie,
    want papá vindt dat zoe leuk,
    Ouch-al regent 't drei weke,
    eder oor 'n wolk-breuk,

    Vacanse, c'est magnefique,( manjefiek)
    Oh,la France ,oui je t'adore,
    Iech mis d'n hoond , m'n vrunsjes,
    en m'n ma mis 't comfort,
    had IECH 't veur 't zegke ,
    nouw iech wis wel wat iech deeg,
    Iech bleef liever.......

    Jao Iech bleef väöl liever............in Mestreech!


    © els ottenheym

    ========================================
    (BOVEBOUW )

    VRIJHEID???


    E keend , laot miech neet lache, maag noets doen wat ' t meint,
    daan is 't gaw astrant, daan weurt gekaankerd en gegrijnd,
    En zeet m'ch eine, "Kinder, geer zeet oonbezörg vrij!" ,
    daan dink iech , jao ,volwassene , nein Iech bin dao neet bij,
    Want wat e keend moot doen dat is deks opgelagde pliech,
    De ganse week is ingevöld, jao loer noe mer nao miech,
    iech weur gecommandeerd, wèt-g'r wie me redeneert????

    vrijheid, vrijheid, heet de jäög,
    altied lol en levensvräög,
    nörges 'ne hinderpaol,
    jao dat huurste doezendmaol.....
    vrijheid, vrijheid, thoes, op straot ,
    huur toch noe dee stomme praot,
    me-meint dat ouch nog doed-serjeus,
    echte vrijheid???? dikke neus!!!!!!

    Op maondeg berg hoeswerk, bah, wat haat iech dat,
    Op dinsdeg de mezieklès, bin iech ouch al weer bezat,
    op goonsdeg, ummer sporte en 'n training of toernooi,
    op dónderdeg daan roop iech: "Stik toch mèt de ganse zooi!"
    D'n aofwas e-d'ren aovend en iech moot te vreug nao bèd,
    Iech moot miech good gedrage, veul m'ch zjus 'n marionèt,
    op zoondeg op bezeuk, dat vin-iech gaar neet leuk!!!

    Wie iech m'n haore höb // dat is dus abnormaal,
    Ze zien ofwel te laank of m'ne kop dee is te kaal,
    Iech moot ouch altied ete wat iech gáár neet lös ,
    Kom iech 'ns eine kier te laat, daan zien ze oongerös,//
    Aw tantes moot iech pune, bah dat vin iech dèks zoe klef,
    en weiger iech 'n opdrach, bin-'ch -e-joonk mèt te väöl lef,
    Op-de käös vaan me meziek, is ummertouw kritiek!!!!

    DUS ROOP IECH NOG ‘NE KIER!!!!!

    vrijheid, vrijheid, heet de jäög ,
    altied lol en levensvräög,
    nörges 'ne hinderpaol,
    jao dat huurste doezendmaol.....
    vrijheid, vrijheid, thoes, op straot,
    huur toch noe dee stomme praot,
    me-meint dat ouch nog doed-serieus,
    echte vrijheid???? dikke neus!!!!!!

    © Els Ottenheym
    Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
    Thomas More

    Opmerking


    • #5
     Veldeke Krink Mestreech

     Mestreechs: en dat nog waal gans oet de kop!

     MAASTRICHTSE BASISSCHOOLLEERLINGEN DRAGEN GEDICHTEN VOOR IN WEDSTRIJDVOORRONDE

     In het Centre Céramique staat deze woensdagmiddag 9 april 2008 het ‘Mestreechse dialek’ in de schijnwerpers.
     Dertien basisschoolkinderen declameren vol passie hun gedicht, in een vlekkeloos Maastrichts.
     De zes winnaars mogen deelnemen aan de finale van de jaarlijkse Dialek- Declamatiewedstrijd, dit jaar georganiseerd door Veldeke Krink Mestreech.
     Het is de eerste keer dat Maastricht deelneemt aan de wedstrijd.
     Door de ietwat magere opkomst van dertien kinderen noemt Els Ottenheym, voorzitter Veldeke Krink Mestreech, het nog geen echte voorronde.
     „Maar eens moet de eerste keer zijn.
     Hopelijk kunnen we het volgend jaar uitbouwen.
     Er gaan in elk geval voor het eerst Maastrichtse kinderen naar de finale.”

     De elfjarige Paul Wilders denkt wel een kansje te hebben met zijn gedicht ‘Duf op sjaol’ over het volgens hem niet bijzonder spannende leven op school.
     Als de wedstrijd om Nederlandse gedichten had gedraaid, had Paul nog flink getwijfeld over zijn deelname.
     „Voordragen in het Maastrichts is echt veel leuker.”
     In de Pierre Kempzaal nemen de jonge voordragers één voor één plaats voor de microfoon om de Maastrichtse klanken over de tong te laten rollen.
     De trotse vaders en moeders houden de adem in.
     De juryleden zeggen dan wel niet streng te zijn, maar ze hebben toch echt maar zes finaleplekken te vergeven.
     Nada Bons (8 jaar) van basisschool Sint Oda houdt wel van een uitdaging.
     Ze vindt haar gedicht zelf ook wel aan de lange kant, maar ze heeft goed geoefend met de juffrouw.
     Afgezien van een paar niet ingelaste pauzes, komt haar versie van ’t Cirk er vlekkeloos uitrollen.
     Een oorverdovend applaus als gevolg.
     „En dat nog waal gans oet de kop!” voegt presentator Peter Schrijen eraan toe.
     Els Ottenheym geniet zichtbaar van de mini-optredens.
     „Ik ben hartstikke trots.
     Jullie houden de trots van Maastricht hoog.”
     Met de wedstrijd wil ze de kinderen bewuster maken van hun oorspronkelijke taal.
     „Er wordt tegenwoordig slecht Maastrichts gesproken.
     Maar kinderen sms’en en mailen wel in het dialect.
     Als ze het maar proberen, dat is het belangrijkste.”

     „Nou, dat was het dan”, zegt presentator Schrijen als Fleur Schoenmakers (11) klaar is met het laatste gedicht van de middag.
     „Maar we hebben nog een verrassing.
     Een rondleiding langs alle beestjes die jullie vast al onder hebben gezien.”
     Terwijl de kinderen zich amuseren bij de dinotentoonstelling, kunnen de juryleden in alle rust bepalen wie de beste declameerders waren.

     Chimène Bisscheroux, Sem Everaers, Fernao Wouters, Ellis Borsboom, Oksana Verjans en Fleur Schoenmakers zijn de gelukkigen: zij mogen Maastricht op 17 mei vertegenwoordigen in de finale.


     Dertien kinderen declameerden gistermiddag in hun beste dialect voor een plaats in de finale.


     © LARS LAMBRIKS; gazet De Limburger 100408
     Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
     Thomas More

     Opmerking


     • #6
      Veldeke Krink Mestreech

      Oetslaag Mestreechse Veurrunde Declamatiewedstrijd.

      Dao stoonte ze gans zenuwechteg te wachte, wat liekende ze klein tösse de gigantische dino’s in ’t Centre Céramique, de vieftien deilnummers vaan de declamatiewedstrijd.
      Zij, drei jonges en èlf meidskes móste ’t tegenein opnumme um winner te weure vaan de Veldeke Declamatiewedstrijd Mestreech op 9 aprèl 2008.

      Dao waore hiel get sjaole geïnviteerd, meh oetindelek waore ’t 14 lierlinge die ’t aondorve... (kinder vaan de Sint Odasjaol, St.Aloysius, de Montessori Binnestad en de Maosköpkes oet Hare).
      ’t Is ouch get; e gediech veurdrage veur ’ne jury en gruutse awwers, ampa’s en ama’s en de juf of meister vaan de gróp en... TV Mestreech!
      Fernao en Ellis woorte iers ech geïnterviewd en ze doge good hun woord!

      Bove in de Pierre Kempzaol ging ’t gebäöre.
      Wat is dat lesteg zoe mer e gediech opzègke veur de microfoon.
      "Spreekstalmeister" Peter Schrijen maakde e präötsje mèt de kinder en stèlde ze op hun gemaak.
      ’t Waor neet allemaol eve gemekelek!
      Fernao had e spiekbreefke en e paar aandere hadde hun eige souffleurs...
      Chimène Bisscheroux oet Hare moch de spits aofbiete mèt ’t gediech “Metsreechter Geis”.
      Fleur Schoenmakers waor de lèste mèt e laank gediech euver “Vrijheid”.

      De jury, mèt Bert Beenkens es veurzitter, Gwen Thiessens vaan ’t Veldekecabberèt en Valerie Ruijpers vaan ’t Centre Céramique, had de lestege taak um de kinder te beoerdeile.
      Dao móste twie winners koume oet gróp 3 en 4, twie oet gróp 5 en 6 en twie oet gróp 7 en 8.
      En de jury had nogal get tied nudeg um gans ierlek punte te kinne geve!

      Oondertösse mochte de kinder en de "fans" get drinke.
      De lui vaan ’t C.C. hadde ’n spannende Dinospeurtoch gemaak en alle deilnummers vertrokke nao de hal.
      En toen kaom eindelek d’n oetslaag vaan de jury.

      Dat waor spannend, want zès kinder mage door nao de groete Limbörgse finaal op 17 mei!
      ’t Had de jury bekans koppijn bezörg, meh ederein voont d’n oetslaag terech!

      Vaan gróp 3/4 goon Oksana Verjans mèt ’t gediech “Ollebolle” en Sem Everaers mèt “Kletskleddernaat” nao de finaal.
      Juf Inge Pieters vaan de St. Odasjaol waor gans gruuts op häör lierlinge!

      Vaan gróp 5/6 wonne: Fernao Wouters (Odasjaol), mèt ’t gediech “De vos en d’n ooievaar” en Chimène Bisscheroux vaan de Maosköpkes mèt “Mesteechter Geis”.
      Veer zaoge meister Noël Fabry glundere!

      In de categorie gróp 7/ 8 wónne Ellis Borsboon vaan de Montessori sjaol mèt ’t gediech “Sjaolagenda” en Fleur Schoenmakers vaan de St.Aloysius mèt "Vrijheid".
      Juf Fabiënne Duchateau en juf Elly Trines waore geweldeg gruuts op hun lierlinge!

      Alle deilnummers kraoge ’n sjieke oerkónde, ’nen eetsjeigel en e book vaan Asterix.
      Want, zoe zag de veurzitter vaan de jury, eigelek had bekans ederein gewonne!
      Veer winse die zès hiel väöl succes veur 17 mei in ’t Sint Maartenscollege.
      Ze mote ’t opnumme tege mie es veerteg finaliste!
      Geer gaot zeker vaan us hure en zien of ze good hun bès höbbe gedoon veur Mestreech.


      Oetslaag Limbörgse finaal Declamatiewedstrijd 2008.

      Op zaoterdagmiddag 17 mei woort in 't Sint Maartenscollege in Mestreech de Limbörgse finaal gehawwe vaan de vijfde editie vaan de Veldeke Declamatiewedstrijd veur kinder.
      De organisatie waor dit jaor in han vaan de Veldeke Krink Mestreech.
      Kinder oet gans Limbörg waore mèt pa's en ma's en bomma's en bompa's nao Mestreech aofgereis um dao te strije um d'n titel: Limbörgs kampioen!
      De prizzentatie waor in han vaan Peter Schrijen.

      't Niveau vaan de veurgedrage gediechte waor zier hoeg en de jury had 't behuurlek lesteg demèt um tot e good oordeil te koume.
      Roond zès oor hadde mie es viefteg kinder hun declamatie achter de rögk en had de jury häör lieske klaor.
      De priesoetreiking woort gedoon door Els Ottenheym (veurzitter vaan de Krink Mestreech), Lei Pennings (veurzitter Veldeke Limbörg) en Odile Wolfs (gedeputeerde vaan de provincie Limbörg).
      D'n oetslaag waor es volg.

      Gróp 3/4

      1e Raf Stoffels oet Ech mèt "De femilie Muuske"
      2e Gian Huijnen oet Ech mèt "Kènjerdruim"
      3e Mandy Rademakers oet Vinlo mèt "Alfabet"

      Gróp 5/6

      1e Joanni Dieks oet Zöstere mèt "Dóm Frenske"
      2e Famke Goossens oet Tegele mèt "Fijn make"
      3e Lisa Bremmers oet Velde mèt "Vlekje"

      Gróp 7/8

      1e Solange Wetzels oet Kirchrao mèt "Mie idool"
      2e Iris Lemmens oet Wiërt mèt "De voeëgelverschrikker"
      3e Marnix Buquet oet Zöstere mèt "Aoliedóm"
      Last edited by SJEF ; 22 mei 2008, 14:53.
      Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
      Thomas More

      Opmerking


      • #7
       Veldeke Stadswandeling 2008.

       Op zoondag 8 juni 2008 organiseert de Veldeke Krink Mestreech weer de jaorlekse stadswandeling.
       Op zoondag heet (bekans) ederein vrij en zien alle pappa's, mamma's, bomma's, bompa's en de kinder en kleinkinder oetgenudeg um mèt te wandele.
       Veur de kinder is 'ne speciaole speurtoch gemaak dee zie mèt kinne loupe én make, en dee is gratis.

       Geer kint de pepèrre ophole tösse 13.30 oor en 14.30 oor op 't terras vaan Hotel Beaumont in Wiek.

       Daot gemekeleke sjeun aon en nump get mèt veur te sjrieve.
       Um te wandele kriege Veldeke-lede de pepèrre veur 1,25 euro p.p. en 'n consumatie.
       Neet-lede mage netuurlek ouch mèt loupe, meh die betaole 2,50 euro p.p. (ouch mèt 'n consumatie)

       Zörg tot geer um 16.30 oor in de Groete Sociëteit zeet op de Vriethof.
       Dao weurt naogekeke of geer alles höb kinne vinde.

       Veer zien us op 8 juni!

       Mèt de compleminte,
       Veldeke Krink Mestreech
       Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
       Thomas More

       Opmerking


       • #8
        Veldeke Krink Mestreech

        Veldeke wèrk mèt aon 'De week van de geschiedenis'

        In 't kader vaan de 'week van de geschiedenis', is Veldeke Mestreech betrokke bij twie projecte.
        Op goonsdagmiddag 15 oktober aonstaonde weure in fèlmhoes Lumière vaan 14.30 tot 16.15 oor aw fèlms euver Mestreech getuind.
        'n Aontal vaste mètwèrkers vaan Veldeke (Hortense Brounts, Twajn Weijenberg, Will Wintjens en Els Ottenheym) vertèlt verhaole bij dees fèlms.

        Op zoondagmiddag 19 oktober aonstaonde vint in 't Centre Céramique um 15.00 oor de Familie-Geschiedenisquiz plaots.
        Veuraofgaond hei-aon (vaanaof 14.00 oor) zal 'n aontal lede vaan 't Veldeke Cabberèt get leedsjes ten gehure bringe.
        Zie weure daobij ouch live begeleid door 't vaste combo vaan 't Veldeke Cabberèt.
        Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
        Thomas More

        Opmerking


        • #9
         Veldeke Mestreech

         Grote ledengroei Veldeke Mestreech

         Dialectvereniging Veldeke Krink Mestreech heeft in de laatste twee jaar een zeer sterke ledengroei doorgemaakt. Iets meer dan twee jaar geleden liep het ledenaantal nog ieder jaar verder terug en stond de teller op 500. Dat aantal is nu verdubbeld; zondagmiddag meldde het 1000e lid zich aan. De Veldeke Krink Mestreech is daarmee één van de grootste verenigingen van Maastricht geworden.

         Volgens het bestuur is de ledengroei toe te schrijven aan een aantal factoren. Door met de tijd mee te gaan en gebruik te maken van moderne toepassingen, wordt een groter publiek bereikt. Zo zijn op de Digi-Dictionair, het online woordenboek op veldekemestreech.nl al zo'n 270.000 woorden vertaald en is Veldeke vaker in de media te zien. Daarnaast krijgen leden korting op of voorrang bij activiteiten en publicaties.
         Steeds meer mensen weten de vereniging te vinden. Een aantal Maastrichtse verenigingen, instanties en artiesten heeft ondertussen een samenwerkings-verband met de Veldeke Krink Mestreech als het gaat om het publiceren van teksten in het Maastrichts. Zelfs Fabrizio werkt voor zijn nieuwe cd samen met Veldeke.

         Een tendens is tevens dat Maastrichts sprekende stadsgenoten zich steeds meer bewust zijn van hun identiteit, wellicht door het feit dat ze langzaam maar zeker in de minderheid raken in een stad die aan veel veranderingen onderhevig is. Zeker bij de jeugd is dat goed te zien; zij sms'en en msn'en in het Mestreechs.

         DDL, 08.02.10 11:54

         Opmerking

         Bezig...
         X