Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Annunciaten - Wyck

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Annunciaten - Wyck

  De Zusters van O. L. V. Boodschap te Wijk.

  De geestelijke Orde van O. L. V. Boodschap, was opgericht door Johanna, dochter van Lodewijk XI.
  Meerdere huizen van deze orde bestonden in de Nederlanden, en wel te Brugge, te Bethune, te Nivelles, te Leuven en te Antwerpen.
  Door de overste van het klooster te Antwerpen, moeder Ancilla, werd in 1614 aanvraag gedaan om een klooster dezer orde te Maastricht op te richten, buiten eenigen last voor de stad, daar meerdere jufvrouwen haar vermogen tot dat doel bestemd hadden.
  Dit verzoek werd ingewilligd, onder voorbehoud dat deze geestelijke Zusters nooit tot last zouden strekken, noch der stad, noch der burgers, en dat haar een bouwterrein zou worden aangewezen.
  Weldra verkreeg men eveneens de toestemming van den vorst, en werd een bouwgrond, groot drie bunders, te Wijk gekocht tusschen de Grachtstraat en den wal.
  De gebouwen verhieven zich reeds, toen een gelukkig toeval de onderneming te hulp kwam.
  De Eerw. Englebert Boonen, deken van St, Servaas, die in 1614 mede tot Proost dezer kerk benoemd was, bood aan, ten zijnen koste het koor te herbouwen en te vergrooten, zoodat het vijftig voeten grooter zou zijn geworden naar de zijde van het Vrijthof.
  Doch, er werden moeilijkheden gemaakt om dit ontwerp aan te nemen.
  De voorsteller dit ziende, trok zijn aanbod in en gebruikte de gelden, die hij voor het koor bestemd had, tot het bouwen van de kerk en het ruime klooster den Annonciaden, waarin zijn familiewapen op meerdere plaatsen werd aangebracht.
  De edele man verlangde na zijn dood begraven te worden in de kerk van dit klooster, die de schoonste was van al de geestelijke instellingen der stad.
  Bij zijn overlijden werd het lijk door de geestelijkheid van St. Servaas er heen gedragen, en hield de deken er de lijkdiensten.
  Dezelfde proost had, in de kerk van St. Servaas, een marmeren altaar doen plaatsen in de kapel waar hij gewoon was de Mis te lezen, en die er als praalgraf stond tot in 1812, in welk jaar er een grooter altaar in hout, aan O. L. V. der Zeven Smarten toegewijd, in de plaats gesteld werd.
  De regel der Zusters van O. L. V. Boodschap was zeer streng, want zij waren onderworpen aan gedurig slot.
  Het klooster was echter zoo weinig vermogend, dat de Zusters handwerk moesten maken en verkoopen, om in hare behoeften te voorzien.
  Zelden waren er meer dan twintig Zusters.
  Een zeer geprezen schilderstuk bevond zich in hare kerk, van een ons onbekend schilder, voorstellende Johanna, dochter van Lodewijk XI van Frankrijk, en echtgenoote van Lodewijk, Hertog van Orleans, die toen hij den troon beklom onder den naam van Lodewijk XII, onder voorwendsel van geestelijk maagschap zijn huwelijk met Johanna deed breken in 1498, door den Paus Alexander VI.
  De koningin onderwierp zich aan haar lot met kristelijke nederigheid, ging zich te Bourges vestigen, stichtte er de orde van O. L. V. Boodschap, en stierf er in 1504.
  Het grootste gedeelte der gebouwen van het Annonciadenklooster te Wijk, en de Kerk, zijn afgebroken.
  Wat er van overig gebleven is, werd in huizen herschapen, en het overige terrein veranderd in twee groote tuinen.

  Trefwoorden: Annunciaten, Annunciaden, Annonciaten, Zusters van de Tien Deugden van Maria

  Bron:
  Geschied- en oudheidkundige schets der stad Maastricht.
  Eerste en tweede deel.
  Jos Russel.
  1883.
  Heruitgave uit 1974;
  Zaltbommelse herdrukken.
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More
Bezig...
X