Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Kabinet Rutte II

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Misschien is de Belgische oplossing voor /nederland ook toepasbaar, een lange regeringsloze periode waarin zich een heleboel dingen als vanzelf hebben opgelost, de Belgische economie schijnt het beter te doen als de onze en als reden hiervoor wordt de zelfregulering tijdens de kabinetloze periode opgevoerd?
  Hier blijft ook een demissionair kabinet aan het werk als ware het niet gevallen.

  Opmerking


  • Solidariteit en participatie.

   Het devies was Solidariteit! Ik ben blij dat we er van afzijn. Het woord laat mij altijd denken aan artikelen in parochieblaadjes, geitenwollen sokken gedoe en de reuk van het communisme. Sterkste schouders droegen de zwaarste lasten: mislukt. We gaan over op Participatie! Betekent dit dat de nagestreefde solidariteit zo veel uitgeslotenen heeft gecreëerd? Of betekent dit dat iedereen zijn inbreng dient te gebruiken om de maatschappij te laten functioneren? Wat zijn de prikkels en wat zijn de mogelijkheden op korte termijn? Ik ben ervan overtuigd dat dat verbaal allemaal perfect verwoord gaat worden, maar omgezet in daden? Ik excuseer mij voor het feit dat ik veel vraagtekens heb gebruikt, maar dat was blijkbaar onvermijdbaar.
   De leefs mer eine kier .

   Opmerking


   • Ik denk dat participatie datgene is wat de modale burger al vele jaren doet; Het dragen van zoveel mogelijk lasten zodat de rijkere bovenlaag daar zo weinig mogelijk last van heeft.
    Participatie in die zin dat de modale burger mee zou mogen profiteren van datgene dat de rijke bovenlaag over zijn/haar rug in de loop der jaren vergaard heeft zal echt niet hiermee bedoeld zijn.

    Opmerking


    • Ik hoorde trouwens gisterenavond iemand bij de schietvereniging een uitspraak doen die me aan het denken heeft gezet; "De Wapenwet is sinds de aanloop tot deze en het in werking treden in 1919 nog nooit zo actueel geweest".

     Doel van de wet; Het beperken van het wapenbezit onder de burgerij.

     Als je dan de geschiedenis en de aanleiding van deze wet leest, klopt dit vrij aardig, er is buiten de periode van de 2e wereldoorlog, die als een externe factor beschouwd moet worden, sinds 1918 toen ene zekere Heer Troelstra zijn anarchistische ideeën in een volgens de heren in Den Haag voor dit zaad toen zeer vruchtbare bodem zaaide nog nooit een periode geweest waarin zoveel onvrede met de heersende machten is.

     Opmerking


     • Gisteren hoorde ik het volgende. Iemand was pas werkeloos (ontslag uit onderwijs) en moest natuurlijk naar een bijeenkomst georganiseerd door het UVW in Roermond. Participatie! Treinkosten werden vergoed; in het hotel(!) ontbrak het niet aan eten en drinken, pennen werden uitgedeeld en natuurlijk brochures etc. etc. Thuisgekomen was betrokkene niets verder uitgezonderd een gedwongen uitstapje. De rechten en plichten van een werkeloos waren betreffende voorafgaande aan de bijeenkomst al bekend. Het enige wat men in stand houdt is de werkgelegenheid van de reintegratiebegeleiders, maar of die activiteiten effectief zijn, is de vraag.
      De leefs mer eine kier .

      Opmerking


      • CDA: het alternatief

       Een eerste van nog vele alternatieven die gepresenteerd zullen worden door diverse politieke partijen.

       Bron: cda.nl

       Het pdf-bestand vindt u hier


       Het
       alternatief

       Werkende weg uit de crisis

       [1]

       Het alternatief

       Herstel werkgelegenheid voorop

       Het aantal werklozen in Nederland loopt volgend jaar op naar 685.000. Meer dan 7% van de

       beroepsbevolking zit zonder werk. Van de jongeren is zelfs ongeveer 15% werkloos. Ook
       zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) worden fors geraakt door de crisis; de koopkracht
       van deze groep daalde het afgelopen jaar het hardst. Het verlies van werk en/of inkomen heeft
       voor mensen grote gevolgen. Dit zien we ook terug in de toename van betalingsachterstanden,
       schulden en huisuitzettingen. De forse toename van de werkloosheid is dan ook het grootste
       drama van deze crisis.
       Verlaag de belastingen
       Het CDA ziet het als de belangrijkste opdracht voor de politiek om de werkgelegenheid weer
       te laten groeien. Hiervoor is het nodig dat consumenten weer gaan besteden en zich op de
       woningmarkt durven begeven. En dat ondernemers weer gaan investeren en weer mensen in
       dienst nemen. Dit vraagt om een fundamentele keuze: verlaag de belastingen voor burgers en
       bedrijven. In ons verkiezingsprogramma van 2012 hebben we eerder al voorgesteld om een
       eenvoudiger belastingsysteem in te voeren met lagere tarieven (‘sociale vlaktaks’). Werken en
       ondernemen gaan dan weer echt lonen. In combinatie met een activerend arbeidsmarktbeleid
       levert ons plan structureel 180.000 banen op. Een sterke economie dus, die nodig is om
       sociale verworvenheden te kunnen blijven bekostigen.
       Vergeten bij het kaartspel
       De coalitie van VVD en PvdA is een andere weg ingeslagen. Door middel van een kaartspel
       bij de formatie werden thema's uitgeruild. De VVD kreeg 'gezonde overheidsfinanciën' en de
       PvdA 'eerlijk delen'. Maar geen van beide partijen trok de kaart 'werkgelegenheid'. Het
       resultaat is een regeerakkoord dat de lasten van burgers en ondernemers aanzienlijk verzwaart
       en middeninkomens – de ruggengraat van de economie – onevenredig treft. En dat de spiraal
       naar beneden versterkt en banen vernietigt. In 2014 worden de belastingen en premies
       opnieuw met 8,5 miljard euro verhoogd. De collectieve lastendruk overschrijdt voor het eerst
       sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw weer de 40% van het bbp.
       Het alternatief
       Het CDA schetst in deze alternatieve begroting een werkende weg uit de crisis. Een pakket
       maatregelen dat families en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondersteunt. Zij zijn
       de ruggengraat van Nederland. Dat een basis legt voor structureel economisch herstel. En dat
       ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving – zoals chronisch zieken en gehandicapten –
       ontziet. We trekken daarbij lessen uit het Duitse succes. Groei van de economie en dalende
       werkloosheid komen niet uit de lucht vallen. Duitsland plukt de vruchten van een
       vasthoudende inzet op innovatie en concurrerende lonen, het terugdringen van collectieve
       uitgaven en een activerend arbeidsmarktbeleid. Dit is het pad dat ook Nederland moet opgaan.
       [2]
       Sterke samenleving, lagere lasten en kleinere overheid
       Het herstel van de economie en de werkgelegenheid komt niet in de eerste plaats van de
       overheid, maar van families en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het CDA geeft
       ruimte aan de creativiteit en vitaliteit in de samenleving zelf. Dit bereiken we door de lasten
       met € 2,9 mld. te verlagen voor werkgevers (via de WW-premie) en werknemers (via de
       inkomstenbelasting, accijns). We faciliteren de economische groei via innovatie, scholing en
       investeringen in infrastructuur en energiezuinige bouw. Dit alles betalen we door de groei van
       de overheidsuitgaven te beteugelen. Daarnaast draaien we maatregelen terug die gezinnen met
       kinderen, ouderen en chronisch zieken en gehandicapten onevenredig hard raken.
       Ons alternatief voor 2014 is gebaseerd op vijf uitgangspunten:
       1. Werken en ondernemen moeten lonen
       2. Belastingen verlagen door overheidsuitgaven te beperken
       3. Minder onzekerheid en schulden
       4. Gericht investeren in de toekomst
       5. Kwetsbare groepen ontzien
       Voor 2014 leidt dit tot de volgende budgettaire aanpassing van de ontwerpbegroting (zie de
       bijlagen voor alle maatregelen aan de uitgaven- en inkomstenkant):
       Tabel 1: samenvattend overzicht (- = verslechtering EMU-saldo, +=verbetering)
       Uitgaven (€ mld.) Lasten (€ mld.)
       Lastenverlichting: -3,2
       Waarvan:
       - gezinnen: -1,9
       - bedrijven: -1,3
       Waarvan:
       -


       6 mld.-pakket: -1,5

       -


       regeerakkoord: -1,7

       Intensiveringen: -0,9

       -
       chronisch zieken en gehandicapten,

       gezinnen, ouderen, infrastructuur,


       veiligheid, defensie


       Lastenverzwaring: 0,3

       -


       diverse maatregelen

       Bezuinigingen: 3,8

       Waarvan:

       -


       loon- en prijsbijstelling: 1,3

       -


       schrappen extra uitgaven: 1,5

       -


       eerder/meer hervormen: 1,0

       Totaal: -2,9 Totaal: 2,9

       Ad 1. Werken en ondernemen moeten lonen

       Het CDA wil stapsgewijs toewerken naar een eenvoudiger en eerlijker belastingsysteem,
       waarin werken loont. Concreet betekent dit één belastingtarief van 37% voor iedereen, met
       een toptarief van 47% voor hogere inkomens (vanaf € 80.000). Dit voorstel sluit inhoudelijk
       goed aan bij het advies van de commissie-Van Dijkhuizen, dat aanstuurt op een eenvoudige
       tariefstructuur met twee schijven van 37% en 49%. Voor de nadere vormgeving en de
       gunstige gevolgen van een ‘sociale vlaktaks’ voor de economie, de werkgelegenheid en het
       draagvlak voor de belastingheffing door de afnemende complexiteit verwijzen we hier
       [3]
       kortheidshalve naar rapporten van het CDA, de doorrekening van ons verkiezingsprogramma
       door het CPB en het advies van de commissie-Van Dijkhuizen1.
       In 2014 zetten we de eerste stap door (zoals afgesproken in het Lenteakkoord) een deel van de
       opbrengst van de BTW-verhoging uit 2013 terug te geven in de vorm van lagere lasten op
       arbeid. De regering komt deze afspraak niet na; het CDA trekt € 500 mln. uit voor verlaging
       van de tarieven in de tweede schijf. Ook worden de lasten verlicht via het alsnog indexeren
       van belastingschijven en heffingskortingen. Het CDA is voorts tegen verdergaande nivellering
       van inkomens waardoor middeninkomens de hoofdprijs aan de belastingdienst betalen. We
       draaien nivelleringsmaatregelen terug, zoals de afbouw van de algemene heffingskorting. Ook
       schrappen we een eerste bezuiniging op de kinderbijslag, waarmee de regering een aanzet
       geeft tot een forse kaalslag en nivellering in de kindregelingen.
       Het effect van een extra verhoging van de accijns op diesel, LPG en alcoholische dranken is
       funest voor de grensstreek en leidt naar onze overtuiging tot minder inkomsten. Daarom
       draaien we de voorgestelde verhoging van de accijnzen op diesel, LPG en alcohol terug. In
       2012 en 2013 bleven de belastinginkomsten ruim 11 mld. euro achter bij de verwachtingen;
       de kans is zeer reëel dat de regering zich ook voor 2014 (veel) te rijk rekent.
       Ad 2. Belastingen verlagen door overheidsuitgaven te beperken
       In de afgelopen jaren zijn er diverse hervormingen en bezuinigingen in gang gezet. Niettemin
       stijgen de overheidsuitgaven in de komende jaren nog steeds verder. In 2017 liggen de
       geraamde uitgaven zo’n 24 miljard hoger dan in 2013; dit is meer dan het begrotingstekort.
       Doordat het begrotingstekort hoog blijft, nadert ook de staatsschuld het zorgwekkende niveau
       van 80% bbp. Nederland slaagt er beduidend minder snel dan Duitsland in om de omvang van
       het tekort en de uitgaven terug te dringen tot het niveau van voor de crisis (zie figuur 1):
       Figuur 1: collectieve uitgaven (% bbp) in Nederland, Duitsland en de EU
       Bron: statistical annex bij European Economic Forecast (mei 2013)
       1


       Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Een sociale vlaktaks, 2009; CPB, Keuzes in kaart, 2012; Commissie

       inkomstenbelasting en toeslagen,


       Naar een activerender belastingstelsel, juni 2013.

       [4]

       Het CDA wil de oploop van de collectieve uitgaven beperken door:

       -


       een ‘nee, tenzij’-beleid te voeren t.a.v. de automatische groei van uitgaven;

       -


       extra uitgaven van de coalitie uit - of af te stellen;

       -


       verdergaand te hervormen.

       Door een ‘nee, tenzij’-beleid te voeren ten aanzien van extra uitgaven, willen we de groei van

       de overheidsuitgaven afremmen. De overheidsuitgaven stijgen sneller dan economische groei

       en dit maakt de budgettaire problemen van de overheid steeds groter. Het gaat in de eerste
       plaats om de automatische groei van uitgaven via de loon- en prijsbijstelling. Het CDA stelt
       voor om het ‘nee, tenzij’-principe in de wet te verankeren als nieuwe begrotingsspelregel. Dit
       is eerder geopperd door de interdepartementale Studiegroep Begrotingsruimte (2012). De
       opbrengst wordt mede aangewend voor een stapsgewijze verlichting van de lasten op arbeid
       (zie punt 1). Voor 2014 betekent dit concreet dat de loon- en prijsbijstelling voor de
       collectieve sector – inclusief de zorg – op nul wordt gesteld. De uitkeringen (exclusief de
       AOW) worden beleidsmatig gekoppeld aan de ambtenarensalarissen. De snelle stijging van de
       uitgaven voor sociale zekerheid en verhouding tussen het aantal inactieven en actieven – de
       zogeheten i/a-ratio – naar 76% geeft hiervoor voldoende aanleiding.
       Naast de automatische groei van de overheidsuitgaven, stellen we in de tweede plaats een
       aantal extra uitgaven van de coalitie ter discussie. Het gaat hierbij om uitgaven die weinig
       bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid of in deze tijd van crisis minder
       prioriteit hebben. Voorbeelden zijn de subsidies voor banenplannen van minister Asscher
       (300 mln.) en het voeden van een ‘revolverend fonds’ (250 mln.) voor leningen aan bedrijven
       die zaken doen in/met ontwikkelingslanden. Deze middelen kunnen effectiever ingezet
       worden voor banengroei via gerichte lastenverlichting.
       In de derde plaats zetten we in op verdergaande hervormingen. Het betreft hier maatregelen
       om de toename van de kosten van de zorg en de sociale zekerheid te beperken. Samen zijn de
       zorg en sociale zekerheid inmiddels goed voor meer dan de helft van alle collectieve uitgaven.
       Op het terrein van de sociale zekerheid zijn hervormingen nodig, maar het sociaal akkoord
       heeft maatregelen in de tijd ver naar achter geschoven. Het CDA wil de Participatiewet met
       ingang van 1 januari 2014 invoeren en de uitvoering van de afgesproken hervorming van de
       WW en het ontslagrecht versnellen. In de curatieve zorg heeft minister Schippers afspraken
       gemaakt over beperking van de uitgaven. Niettemin ligt de kostenstijging de komende jaren
       nog ver boven de gemiddelde economische groei. Daarom is een eigen bijdrage van maximaal
       € 25 voor de huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp en een eerste bezoek aan de
       polikliniek nodig voor de toekomst. Het CDA wil meedenken over het vereenvoudigen en
       minder fraudegevoelig maken van toeslagen en stelt voor om de hypotheekrenteaftrek niet
       meer te laten meetellen bij het toetsingsinkomen voor toeslagen.
       Ad 3. Geen loze oproepen om geld uit te geven, maar schuld afbouwen
       Een belangrijke oorzaak van de huidige economische stagnatie is het lage consumenten- en
       producentenvertrouwen. Dit heeft weer alles te maken met de onzekerheid op de woningmarkt
       (daling huizenprijzen, restschulden), onzekerheid over de pensioenen en banken die minder
       geld uitlenen. Extra bezuinigingen en lastenverzwaringen roepen daarnaast weer nieuwe
       onzekerheden op over het besteedbaar inkomen. Tegen deze achtergrond is het onzinnig om
       mensen op te roepen om meer geld uit te geven. Beter is het om de afbouw van schulden te
       helpen versnellen, zodat het vertrouwen van mensen terugkeert.
       [5]
       Het CDA komt daarom met een actieplan restschulden om de onzekerheid van huishoudens
       op de woningmarkt te beperken. Voor starters op de woningmarkt tussen 18 en 35 jaar wordt
       samen met banken en verzekeraars een regeling voor bouwsparen ingevoerd. Zo wordt
       bevorderd dat eigen vermogen wordt ingebracht bij de aankoop van een eigen huis. De
       overheid keert een bonus van 5% (€ 1000) uit over een maximale inleg van € 20.000. Het
       gespaarde bedrag wordt vrijgesteld in box 3 en komt bovenop de bestaande vrijstelling. Voor
       starters wordt de periode van aflossen/aftrekken van hypotheekrente verlengd van 30 naar 40
       jaar, waarbij het aftrekvolume gelijk blijft. Voor bestaande leningen wordt het mogelijk om de
       restschuld gedurende de hele looptijd mee te financieren. Het aflossen van restschulden via
       schenkingen (familie) wordt fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Met banken worden afspraken
       gemaakt over versoepeling van voorwaarden voor boetevrij aflossen.
       Ad 4. Gericht investeren in de toekomst
       Economisch herstel zal vooral moeten komen van investeringen en uitgaven van bedrijven en
       consumenten. De overheid heeft in de huidige situatie weinig ruimte om de economie extra te
       stimuleren bovenop het financieringstekort. Het CDA wil de productieve overheidsuitgaven
       wel zoveel mogelijk ontzien, zodat we de economische structuur en de basis voor
       economische groei versterken. Daarom:
       -


       trekken wij structureel meer geld uit dan de regering voor innovatie en (om-)scholing;

       -


       draaien wij de aanvullende bezuiniging van de regering van 250 mln. op infrastructuur

       terug (motie Zijlstra/Samsom);

       -
       verlengen wij het lage BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 januari 2015;

       -


       steunen wij pogingen van de regering om pensioenfondsen te verleiden om meer te

       investeren in de Nederlandse economie.

       Ook wil het CDA een investeringsoffensief verduurzaming, waarbij rijk en provincies nauw

       samenwerken. Zo kunnen duizenden banen in de bouw- en installatiesector worden gecreëerd
       en gaat voor huishoudens de energierekening omlaag. Het rijk heeft een fonds van € 150 mln.
       in het leven geroepen voor energiebesparing door verhuurders en woningbezitters (zoals
       dubbel glas, isolatie of een zuinige CV-ketel). De regering wil dit fonds eerst met middelen
       vanuit de markt aanvullen. Het CDA ziet er meer in om de aanpak via de provincies uit te
       rollen via het Overijssels model: een provinciaal fonds van € 50 mln. kan een investering van
       particulieren en woningcorporaties uitlokken van € 500 mln. Het CDA verlicht daarbij de
       verhuurdersheffing voor corporaties met 200 mln., waarbij harde afspraken worden gemaakt
       over investeringen in het energiezuinig maken van de woningvoorraad.
       Ad 5. Kwetsbare groepen ontzien
       Het CDA stelt in deze alternatieve begroting werk boven inkomen. Het krijgen of behouden
       van een baan is uiteindelijk de beste vorm van inkomenszekerheid. Het CDA let daarbij in het
       bijzonder op de positie van chronisch zieken en gehandicapten, mensen die volledig en
       duurzaam arbeidsongeschikt zijn en zorgbehoevende ouderen. Zij zijn vaak niet in staat om
       door middel van arbeid hun inkomen op peil te houden. De overheid heeft voor hen een
       bijzondere verantwoordelijkheid. Het CDA zet daarom in op:
       -


       het handhaven van een landelijke regeling voor inkomenssteun aan chronisch zieken en

       gehandicapten. Inkomensbeleid is rijksbeleid, juist ook voor deze groep. Wel kunnen

       diverse regelingen worden samengevoegd en gerichter worden uitgekeerd;

       -


       het voornemen om de specifieke tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten te verlagen

       draaien we terug;

       -
       de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ wordt teruggedraaid, zodat ouderen niet

       eerst hun spaargeld moeten opeten voordat zij een beroep op zorg kunnen doen.

       [6]

       Bijlage 1: overzicht maatregelen uitgavenkant
       Maatregel Toelichting Bedrag 2014
       (€ mln.)
       BEZUINIGINGEN 3.802
       1. Inhouden loon- en
       prijsbijstelling
       Met het oog op de verslechterende economie en
       het EMU-saldo worden bedragen die zijn
       gereserveerd voor automatische uitgavenstijging
       niet uitgekeerd
       1261
       1a. De loonbijstelling voor de zorg wordt op nul gesteld.
       Via de loonsombenadering kan loonruimte worden
       vrijgespeeld door bijvoorbeeld het versoberen van
       secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een
       voorzichtige raming vanwege een mogelijke latere
       invoering dan 1 januari 2014 en gemaakte afspraken
       over de incidentele looncomponent in zorgakkoorden.
       450
       1b. De prijsbijstelling voor 2014 wordt geheel ingehouden
       (688 mln.), gecorrigeerd voor het voorschot van de
       regering in het 6 mld.-pakket (156 mln.).
       532
       1c. Beleidsmatige koppeling van de sociale uitkeringen
       (exclusief AOW) aan de collectieve sector (0%).
       179
       1d. Doorwerking Gemeentefonds/Provinciefonds. 100
       2. Terugdraaien
       intensiveringen
       Met het oog op de verslechterende economie en
       het EMU-saldo had het kabinet in het voorjaar
       moeten besluiten om extra uitgaven op de
       aanvullende post van Financiën selectiever uit te
       keren. Het CDA draait deze deels terug.
       1.486
       2a. Het CDA schrapt de extra middelen voor scholing,
       sollicitatietrainingen en VWNW trajecten en zet in op
       banengroei via lastenverlichting (zie 6e en 6i).
       300
       2b. Het CDA draait de storting voor het ’revolving fund’
       voor specifieke leningen aan bedrijven die zaken doen
       in/met ontwikkelingslanden terug.
       250
       2c. Het CDA schrapt diverse subsidies bedrijven: TKI (77
       mln.) en OCW scholingssubsidie (209 mln.). Dit wordt
       aan de lastenkant gecompenseerd (zie 6e/6f). De
       bezuiniging op subsidies bedrijfslevenbeleid,
       topsectoren en ondernemerspleinen (59 mln.) draaien
       we terug; dit geld kan (deels) naar TKI.
       227
       2d. Het CDA geeft geen steun aan het Masterplan DJI en
       schrapt de reservering voor vastgoed DJI (159 mln.
       frictiekosten masterplan). Hiertoe wordt de taakstelling
       op DJI deels teruggedraaid.
       0
       2e. Het CDA schrapt de extra middelen voor
       armoedebeleid en zet in op specifieke maatregelen
       voor chronisch zieken en gehandicapten (zie 4a/4b).
       80
       2f. Het CDA schrapt de maatwerkvoorziening
       inkomenssteun chronisch zieken en zet in op een meer
       gerichte landelijke regeling voor chronisch zieken en
       gehandicapten (onder voorlopige handhaving
       compensatie eigen risico, zie 4a).
       100
       2g. Het CDA draait het voornemen van de regering voor
       de invoering van een huishoudtoeslag terug; dit levert
       279 mln. op in 2014. In plaats daarvan kiezen wij voor
       een aangepast toetsingsinkomen (zie 3g.).
       279
       2h. Terugdraaien koopkrachtmaatregel 6 mld.-pakket. Het
       CDA stelt behoud van werk voorop en neemt gerichte
       maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten
       (zie 4a/4b).
       250
       [7]
       3. Hervormingen Het CDA kiest voor hervormingen op het terrein
       van de sociale zekerheid en de zorg, waar de
       kosten de komende jaren het meest oplopen
       1.055
       3a. Het CDA wil de afgesproken hervorming van WW en
       ontslagrecht uit het sociaal akkoord sneller invoeren,
       zodat er nog in 2017 een besparing wordt bereikt.
       0
       3b. Het CDA wil de afgesproken invoering van de
       Participatiewet versnellen: maatregelen WSW en
       beschut werk.
       60
       3c. De huishouduitkeringstoets (voorstel conform
       regeerakkoord) wordt een jaar eerder ingevoerd.
       80
       3d. Aanscherpen eis alimentatie bij partners; dit leidt tot
       lagere bijstandsuitgaven.
       100
       3e. Het CDA beperkt topinkomens in de sectoren cure en
       care (85 mln.) en maximeert de inkomens van medisch
       specialisten op de Balkenendenorm (50 mln.)
       135
       3f. Het CDA voert een eigen bijdrage in van max. € 25
       voor een bezoek aan de huisartsenpost (70 mln.) en
       voor het eerste bezoek aan de polikliniek en de
       spoedeisende eerste hulp (180 mln.).
       250
       3g. Toetsingsinkomen toeslagen: de HRA en het
       eigenwoningforfait tellen niet meer mee bij het bepalen
       van de hoogte van de zorgtoeslag, KOT en
       kindgebondenbudget. Opbrengst 580, waarvan 150
       gereserveerd voor onvoorziene knelpunten.
       430
       INTENSIVERINGEN Totaal: 941
       4a. Chronisch zieken en
       gehandicapten
       Op de compensatie eigen risico voor chronisch zieken
       en gehandicapten (CER) wordt niet gekort; er komt
       een nieuwe landelijke regeling, ter vervanging van
       WTCG, CER en aftrek specifieke zorgkosten.
       -200
       4b. Chronisch zieken en
       gehandicapten
       Het CDA draait verlaging van de AO-tegemoetkoming
       voor gehandicapten terug uit het 6 mld.-pakket.
       -114
       4c. Ouderen De vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ wordt
       ongedaan gemaakt, waardoor gespaard vermogen van
       ouderen bij een zorgvraag wordt ontzien.
       -80
       4d. Gezinnen De voorgenomen bezuiniging op de kinderbijslag wordt
       ongedaan gemaakt (59 mln.). De voorgenomen
       verlaging van de WKB-afbouwgrens wordt ongedaan
       gemaakt (19 mln.). De 1/3


       e werkgeversbijdrage in de

       kinderopvangtoeslag wordt hersteld (100 mln.). Geen


       afschaffing van de tegemoetkoming voor ouders met

       gehandicapt kind (TOG, 0 mln.).
       -197
       4e. Infrastructuur Het CDA draait de motie Zijlstra/Samson (schuif
       tussen I&M en SZW) terug en stimuleert de
       werkgelegenheid in de bouw met aanleg van wegen.
       -250
       4f. Veiligheid Terugdraaien bezuiniging AIVD (10), verzachten van
       de bezuinigingen op het Openbaar Ministerie/justitiële
       keten en beperkte extra recherchecapaciteit.
       -50
       4g. Defensie Het CDA hevelt het budget voor internationale Vrede
       en Veiligheid over van BuZa naar Defensie (-/+ 250
       mln., saldo 0). Dit betekent dat de HGIS-middelen voor
       vredesoperaties weer onder Defensie vallen. De
       taakstelling voor Defensie wordt 50 mln. verzacht.
       -50       SALDO 2.861

       [8]
       Bijlage 2: overzicht maatregelen lastenkant
       Maatregel Toelichting Bedrag 2014
       (€ mln.)
       LASTENVERZWARING Totaal: 276
       5a. Het CDA schrapt de doorwerkbonus; deze is niet
       effectief en komt terecht bij mensen die al doorwerken.
       100
       5b. Indien een werknemer een duurdere leaseauto kiest
       dan de werkgever aanbiedt, wordt het meerdere niet
       langer fiscaal aftrekbaar.
       75
       5c. Het CDA voegt EIA, MIA, VAMIL en MEI samen tot
       één regeling met heldere voorwaarden en transparante
       regels: de regeling Aftrek Groene Investeringen.
       70
       5d. Het CDA is tegenstander van het opheffen van
       productschappen, wat (netto) een lastenverzwaring
       betekent van 31 mln.
       31
       LASTENVERLICHTING Totaal: 3.131
       6a. Het CDA geeft de verhoging van de BTW zoals
       afgesproken terug aan burgers via verlichting van de
       lasten op arbeid in de tweede schijf.
       -500
       6b. Ongedaan maken bevriezen belastingschijven en
       heffingskortingen in de IB.
       -981
       6c. Terugdraaien van nivellering via de algemene
       heffingskorting (maatregel 6 mld.-pakket).
       -30
       6d. Het CDA draait de verhoging van accijnzen alcohol (60
       mln.) en diesel/LPG (280 mln., waarvan 165 bedrijven
       en 115 gezinnen) terug.
       -340
       6e. De fiscale scholingsaftrek WVA blijft gehandhaafd met
       een korting van 100 mln. en wordt gerichter ingezet,
       met name voor omscholing van (jeugd-)werklozen en
       mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
       -309
       6f. Fiscale innovatieregelingen blijven op peil; de
       voorgenomen bezuiniging wordt geschrapt.
       -93
       6g. Het lage BTW-tarief voor onderhoud en renovatie in de
       bouw wordt verlengd tot 1 januari 2015.
       -188
       6h. Het CDA verlaagt de verhuurdersheffing met 200 mln.
       onder voorwaarde van investeringen in het
       energiezuinig maken van woningen.
       -200
       6i. Het CDA geeft de lastenenveloppe bedrijfsleven terug
       (640 mln.) via verlaging WW-premie, gecorrigeerd voor
       150 mln. lastenverlichting 6 mld.-pakket.
       -490
       6j. Het CDA komt met een


       actieplan restschulden, met

       daarin een regeling voor bouwsparen, soepeler regels


       voor starters en ruimere mogelijkheden om restschuld

       af te lossen/mee te financieren.
       0

       SALDO 2.855
       De leefs mer eine kier .

       Opmerking

       Bezig...
       X