Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Geheimzinnige kluisjes (prikklokken).

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • burgemeester
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door hermanw
  Lijkt mij ook. Hieraan zal een besluit van de gemeenteraad ten grondslag liggen of heb ik het dan mis?
  Ook dat lijkt me heel voor de hand liggend. Zo`n systeem voer je niet op eigen houtje in. Lijkt mij iets voor Pier (of Tedje, die houdt zich veel bezig met politiezaken).

  Leave a comment:


 • hermanw
  replied
  Lijkt mij ook. Hieraan zal een besluit van de gemeenteraad ten grondslag liggen of heb ik het dan mis?

  Leave a comment:


 • burgemeester
  replied
  Lijkt mij vooral een zoektocht worden in het archief. Het lijkt me wel duidelijk dat er meer klokken bestaan moeten hebben. Het is natuurlijk leuk als we er nog eentje aantreffen, maar het zal de vragen waarmee we nog zitten (hoe liep die ronde, wie liep die ronde en waarom/wanneer is het ingevoerd?) niet oplossen.

  Leave a comment:


 • hermanw
  replied
  Zou er bij de hoofdwacht niet ook zo'n nachtwakerklok zijn?

  Is het voor de gedachtenbepaling handig om de plattegrond van 1850 erbij te hebben?

  http://www.ppsimons.nl/stamboom/maas...egrond1850.htm

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Plattegrond gevonden kluisjes

  Om e.e.a. een beetje te visualiseren heb ik onderstaande plattegrond gemaakt, met daarop de vindplaats van de tot nu toe zeker gevonden kluisjes.


  1= Huis met de Klok, Sint Pieterstraat
  2= Zwingelput hoek Bisquetplein
  3= Minderbroedersberg
  4= Tongersestraat-Polvertorenstraat-Tongerseweg.

  Kijkend naar de plattegrond lijkt mij dat der door burgemeester aangedragen foto waarop mogelijk een kluisje zit in de oude gevel van het 1ste Minderbroedersklooster aan de Sint Pieterstraat niet geheel logisch. De afstand tussen "Het huis met de Klok" en het 1ste Minderbroedersklooster is feitelijk te kort en ligtr gewoon in elkaars verlengde.

  Mijnsinziens zouden we ook moeten zoeken in de Abtstraat e.o., de Brusselsestraat/Zakstraat, de Herbenusstraat, de Capucijnenstraat en de Boschstraat/Bassin.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Het wachthuis bij de Helpoort.

  Bron: www.zichtopmaastricht.nl
  Geen sporen van een prikklok bij de verbouwing van het wachtlokaal bij de Helpoort.

  De Helpoort ‘gerestaureerd’ 1875-1882
  Omstreeks 1875 lag de Helpoort in een niet erg aantrekkelijke uithoek van de
  stad. De Helstraat –nu Sint-Bernardusstraat geheten- liep vlak buiten de poort
  dood. Rechts buiten de poort bevond zich het gemeentelijke slachthuis. De
  papiermolen die we tegenwoordig ‘Pesthuis’noemen, lag er waarschijnlijk
  verlaten bij. De poort zelf straalde een zekere robuuste monumentaliteit uit,
  maar het gebouw had allerminst de uitstraling die het tegenwoordig heeft. De
  onderbouw van beide poorttorens was tot op een hoogte van enkele meters voor
  een belangrijk deel aan het zicht onttrokken. Voor de rechter of westelijke
  poorttoren zorgde daar een muur voor die het terrein van het slachthuis afsloot.
  De linker of oostelijke toren ging gedeeltelijk schuil achter de wallen van de
  vesting. Die aarden wallen lagen achter de stadsmuur die vanaf de Onze-Lieve-
  Vrouwewal ononderbroken door liep tot aan het rondeel De Vijf Koppen.
  Het poortgebouw zelf was lange tijd in gebruik geweest als kruitmagazijn voor
  het garnizoen. 1 De ruimte boven de poortdoorgang was voor dat doel voorzien
  van een zwaar gewelf. De voor- en achtergevel waren volledig gesloten, alleen
  aan de stadskant was een vierkant luik aangebracht waardoorheen het buskruit
  getransporteerd kon worden. Bovenop de wal, iets ten noordoosten van het
  poortgebouw, bevond zich een klein wachthuis, bedoeld om het kruitmagazijn te
  bewaken.
  In de jaren 1875 – 1911 ondergingen de Helpoort en haar omgeving een
  ingrijpend veranderingsproces. Zowel de poort als de omgeving gingen ‘op de
  schop’, waardoor de situatie ontstond die eigenlijk tot op de dag van vandaag in
  stand wordt gehouden. In het veranderingsproces dat 31 jaar in beslag nam, is
  een aantal fasen te onderscheiden, waarbij eerst de poort zelf en daarna de
  omgeving onder handen werd genomen.
  De situatie in 1875
  De Helpoort was op 26 maart 1868 van het ministerie van Oorlog overgedragen
  aan Financiën waar het gebouw onder beheer van Domeinen kwam. Hiermee
  kwam tevens definitief een eind aan het gebruik als kruitmagazijn. Een nieuwe
  bestemming ontbrak en ook onderhoud werd niet verricht. De Rijksadviseurs
  voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, de nog jonge organisatie voor
  monumentenzorg, waar de Maastrichtenaar Victor de Stuers op dat moment
  secretaris van was, vestigden in 1874 de aandacht op de poort en lieten weten
  zich zorgen te maken over de staat van onderhoud en het verval. Hun voorstel
  was de Helpoort over te brengen naar het departement van Binnenlandse Zaken.
  Aldus geschiedde en op 26 januari 1875 werd de poort met het naastgelegen
  open terrein en wachthuis overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse
  Zaken (Waterstaat).2 Bij Waterstaat wist men blijkbaar niet zo goed wat men
  met het monument aan moest. Hoofdingenieur Jan de Kruijff liet namelijk de
  volgende dag al een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken de deur uit
  gaan waarin hij instructies voor eventueel onderhoud aan het gebouw vroeg.3 De
  minister liet in een memo al snel weten dat hij er inderdaad van uit ging dat
  Waterstaat zorg zou dragen voor het onderhoud en gaf aan dat hij daartoe
  concrete voorstellen verwachtte. Hij vroeg tevens een foto van de poort te laten
  maken en hem daarvan drie exemplaren op te sturen. Op deze memo, afkomstig
  van de afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, schrijft iemand
  onderaan: ‘Zouden de adviseurs hiervoor niet te gebruiken zijn? De Waterstaat
  doet het toch niet naar hun zin. En hoe meer werk men hun geeft, des te minder
  zullen zij ons met zaken vervelen, die hen niet aangaan”.4 Met ‘adviseurs’
  worden hier bedoeld de eerder genoemde Rijksadviseurs voor de monumenten
  van geschiedenis en kunst.
  Hierna is het enkele maanden stil, maar begin juni krijgt de minister negen
  foto’s, hetgeen doet vermoeden dat er drie verschillende opnames zijn gemaakt,
  en deelt De Kruijff mede dat er aan de Helpoort aanzienlijke herstellingen nodig
  zijn. Hij stelt voor een plan voor algeheee herstel te maken en in eerste instantie
  alleen de meest noodzakelijke herstellingen uit te voeren. Die laatste betreffen
  het dak, dat in een bouwvallige toestand verkeerde, het voegwerk en de
  bliksemafleider: totale kosten zestienhonderd gulden.5 Deze onderhoudswerken
  werden in de tweede helft van 1875 zeker voor een deel uitgevoerd: ‘leidekker’
  Lonussen uit Meerssen en aannemer Reggers uit Maastricht dienden in januari
  1876 namelijk hun declaraties in voor een totaalbedrag van vijfhonderd gulden.6
  Noodmaatregelen
  Werd het in eerste instantie noodzakelijke onderhoud vrij vlot uitgevoerd, het
  totaalplan en de uitvoering daarvan zouden nog enkele jaren op zich laten
  wachten. De Rijksadviseurs kwamen in juni 1877 met een eerste plan dat in
  totaal op vierduizend gulden was begroot. Dit plan omvatte onder andere het
  aanbrengen van een bretèche of mezekauw, de erkerachtige uitbouw boven de
  veldzijde van de poortdoorgang. Het meest urgente probleem werd gevormd
  door de druk die het later aangebrachte gewelf op de zijmuren uitoefende. Dat
  gewelf dat ten behoeve van het kruitmagazijn was gebouwd, diende dan ook
  onmiddellijk te worden gesloopt. Minister van Binnenlandse Zaken Heemskerk
  gaf op 20 juni de opdracht dit werk door middel van een onderhandse
  aanbesteding te laten uitvoeren. De overige werkzaamheden werden
  doorgeschoven naar het volgende jaar.
  De onderhandse overeenkomst werd op 19 juli 1877 gesloten met aannemer F.
  Wittelings te Maastricht. Hij moest voor een bedrag van 340 gulden het gewelf
  boven de poortdoorgang slopen en een balklaag en ankers aanbrengen.7 Rond
  die balklaag en de ankers zou nog enige discussie ontstaan. Ingenieur De Kruijff
  liet al op 23 juli weten dat volgens hem de beide zijmuren op drie plaatsen door
  verankering met elkaar moesten worden verbonden. Het leggen van vloeren had
  volgens hem geen hoge prioriteit en kon tot later wachten.8 Ook de vorm van de
  ankers leidde tot discussie. De Kruijff was ervan overtuigd dat er in de tijd
  waarin de Helpoort werd gebouwd, geen uitwendig zichtbare muurankers werden
  toegepast. Toch vond hij ze technisch noodzakelijk. Hij maakte een
  schetsontwerp voor een anker dat naar zijn mening bij de Helpoort gebruikt zou
  kunnen worden.9 De minister liet zich hierover adviseren door P. Cuypers,
  ‘architect der rijksmuseumgebouwen’. Deze was het in grote lijnen eens met De
  Kruijff, hij adviseerde alleen de krullen aan de ankers groter te maken en sterker
  te buigen. Tevens gaf hij nog een advies over de zwaarte van het ijzer.10
  Inmiddels was duidelijk geworden dat er in de oostelijk poorttoren een gat was
  ontstaan, dat ook in het kader van deze overeenkomst gerepareerd moest
  worden. Door dit alles moet de uitvoering van de werkzaamheden aanzienlijke
  vertraging hebben opgelopen. De Kruijff kon namelijk pas op 29 maart 1878
  melden dat de werkzaamheden waren voltooid en de betalingsstukken
  opgestuurd. Hij vroeg bij die gelegenheid tevens of nu ook de overige
  werkzaamheden aan de Helpoort konden worden uitgevoerd.11 Op 24 juni 1878
  werd het beheer van de Helpoort overgedragen aan de ‘Rijksbouwkundige voor
  de gebouwen van onderwijs enz.’ een zekere J. van Lokhorst. Hij kwam eind
  augustus kwam hij opnieuw met een voorstel het grote werk uit te stellen tot het
  volgende jaar en in het lopende jaar 1878 slechts enkele hoognodige reparaties
  te laten uitvoeren voor een bedrag van honderd gulden. Tot die reparaties
  behoorde onder andere het vervangen van de loden spits die van één van de
  beide torens verdwenen was.12 Ook in 1879 zouden nog noodherstellingen
  worden uitgevoerd. Zo bleek op 3 juli van dat jaar in de westelijke torenkap
  plotseling een gat van ongeveer één vierkante meter te zitten. De kosten voor de
  reparatie bedroegen dertig gulden.13
  Het eerste restauratiebestek
  Van Lokhorst ontvouwde in de tweede helft van 1879 zijn plannen voor de
  Helpoort en kwam in eerste instantie met een begroting van 3.700 gulden. Voor
  het totaal vernieuwen van de daken was 1.400 gulden nodig. Een complicatie
  van financiële aard bleek te zijn dat niet het hele bedrag van 3.700 gulden kon
  worden geboekt op het jaar 1879. De werkzaamheden van het restauratiebestek
  dat op 18 november in gedrukte vorm verscheen, werden geraamd op 3.600
  gulden. Dit lagere bedrag kwam tot stand omdat men er een aantal
  werkzaamheden niet in had opgenomen. Zo bleef het uitbreken van de gesloten
  gevel aan stadszijde en het aanbrengen van de mezekauw aan veldzijde
  voorlopig achterwege. De aanbesteding van de werkzaamheden vond op 15
  december plaats en er waren maar liefst elf inschrijvingen. Zeven van die
  aannemers waren in Maastricht gevestigd, twee in Sittard, één in Valkenburg en
  één in Hulsberg. De keuze viel op Hubert Habets die met 2.900 gulden als
  laagste had ingeschreven. Het hoogste bedrag, 4.200 gulden, werd geboden
  door Cornelis van den Hoof uit Maastricht.14
  Het bestek omvatte de volgende werkzaamheden:
  - herstellen van het buitenwerk van beide torens;
  - uitbreken en vernieuwen van 128 traptreden;
  - gedeeltelijk uitbreken, bijwerken en invoegen van de vier buitengevels;
  - vernieuwen van de schietgaten en lichtopeningen en aanbrengen van nieuwe
  hardstenen blokken voor de deuren;
  - geheel vernieuwen van de kappen op de torens en op het poortgebouw;
  - aanbrengen van een dakvenster;
  - leggen van balken en vloeren;
  - aanbrengen van twee houten trapjes met in totaal zes treden;
  - aanbrengen van vier deuren in de op dat moment bestaande deuropeningen;
  - aanbrengen van luiken in de drie lichtopeningen in de voorgevel.
  Het werk diende op 1 juni 1880 te zijn opgeleverd.15
  Het wachthuis bij de Helpoort
  In diezelfde jaren kwam ook het piepkleine wachthuisje bij de Helpoort in de
  aandacht. Het rijk wilde dat wachthuis met bijbehorende grond in bruikleen
  geven aan de gemeente om het te laten bewonen door een politie-agent die dan
  meteen toezicht op de leegstaande Helpoort kon houden. Directe aanleiding
  vormde de vernieling van een deel van de pallissaden in de omgeving van de
  poort in 1879. Het wachthuisje werd evenwel nog bewoond door een weduwe,
  die twee gulden huur per maand betaalde. Burgemeester en wethouders van
  Maastricht wisten met haar te regelen dat ze op 5 januari 1880 de sleutels
  inleverde. Als compensatie betaalde de gemeente haar een bedrag van vijftig
  cent per week. Pas in maart liet Binnenlandse Zaken vervolgens aan de
  gemeente weten dat het wachthuis als woning voor een politie-agent beschikbaar
  kon worden gesteld op voorwaarde dat deze man zich ook zou belasten met ‘de
  zorg voor de bewaking en het toezicht op de Helpoort’. Inmiddels meldde zich
  ook een zekere Franciscus Plussie, ‘gepensioneerd Hospitaal geëmployeerde 2e
  klasse’ uit de Kleine Looiersstraat als kandidaat voor de bewoning van het huisje.
  De 55-jarige Plussie liet weten het land 27 jaar als militair te hebben gediend en
  nu te moeten rondkomen van een mager pensioentje. Hij wilde graag met zijn
  vrouw en twee kinderen in het huisje intrekken en beloofde toezicht op de
  Helpoort te zullen houden. Zijn verzoek werd door de minister van Binnenlandse
  Zaken op 5 maart van de hand gewezen.
  De gemeente liet korte tijd later weten niet gelukkig te zijn met het gedane
  aanbod. Het huisje bleek bij inspectie uit slechts één enkele kamer te bestaan en
  verkeerde in een verwaarloosde en enigszins bouwvallige staat. Het werd niet
  geschikt geacht als woning voor een gehuwde politie-agent. De suggestie van de
  gemeente om ter plaatse woonruimte bij te bouwen werd door Binnenlandse
  Zaken meteen verworpen. Het alternatief van Binnenlandse Zaken was om er
  dan een ongehuwde agent te laten wonen. Het was inmiddels juli geworden toen
  de gemeente op haar beurt dit tegenvoorstel weer verwierp met het argument
  dat een politie-agent doorgaans de hele dag voor zijn werk van huis was en dus
  het gevraagde toezicht niet kon bieden.
  Pas een jaar later kwam de zaak weer in beweging. Burgemeester en wethouders
  meldden namelijk op 13 mei 1881 dat Hubert Honnef, stadsviller, belangstelling
  had getoond voor de woning en zich ook bereid had verklaard met inschakeling
  van zijn gezin de Helpoort te bewaken. Honnef had het wachthuisje bij wijze van
  proef ook al tijdelijk betrokken en onder toezicht van de politie zijn taak als
  bewaker van het monument uitgevoerd. Die proef bleek ‘niet mislukt’ te zijn en
  Honnef kreeg dan ook van de minister van Binnenlandse Zaken de officiële
  opdracht de Helpoort te bewaken. Als tegenprestatie mocht hij het wachthuis
  gratis met zijn gezin bewonen. Als bewaker van de Helpoort kreeg hij schriftelijk
  vastgelegde instructies. Uiteraard stond hierin dat hij toezicht moest houden op
  de poort, maar ook moest hij het gebouw ‘zindelijk’ houden en werd hij
  verantwoordelijk gesteld voor alle schade die er aan zou ontstaan. Zijn ‘baas’
  was de Rijks Bouwkundige voor de gebouwen van Onderwijs en aan hem moest
  hij ook alle gebreken aan poort en wachthuis door geven. Honnef mocht de poort
  zelf niet gebruiken of in gebruik geven aan derden, maar hij moest wel diegenen
  die de Helpoort wilden bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang toegang
  verschaffen en de bezoekers begeleiden. Tot slot moest hij erop toezien dat er
  ‘geen licht noch vuur’ naar binnen werd gebracht en dat er binnen niet gerookt
  zou worden.16 Of het nu de bedoeling is geweest dat Honnef geïnteresseerden
  toegang tot de poort zou verschaffen of alleen mensen die betrokken waren bij
  het onderhoud en de restauratie, is onduidelijk. Verder valt het op dat het
  wachthuis wel geschikt geacht werd voor Honnef en zijn gezin en niet voor het
  gezin van een politie-agent. Dit verschil wordt waarschijnlijk verklaard doordat
  het beroep van viller of vilder destijds niet bijzonder in aanzien stond. Het is
  verder waarschijnlijk dat Honnef het grootste deel van zijn werk uitvoerde in het
  vlak naast de Helpoort gelegen slachthuis en dus altijd in de buurt was. Hoe lang
  deze constructie in stand is gebleven is onduidelijk. Honnef werd in 1892 in elk
  geval nog als bewoner genoemd.17 De eventuele koppeling met het slachthuis
  werd pas in 1901 verbroken omdat er toen een nieuw slachthuis verrees buiten
  de voormalige Boschpoort.18
  Het tweede restauratiebestek
  Voor het jaar 1881 was in de staatsbegroting gerekend op een bedrag van
  duizend gulden voor de voortzetting van de herstelwerkzaamheden aan de
  Helpoort.19 Een concreet plan voor die werkzaamheden kwam er pas in
  september. Toen werd het idee gelanceerd om het poortgebouw zelf in te richten
  tot woning voor de bewaker. Hiermee hoopte men een eind te maken aan de
  overlast die met name werd veroorzaakt door de militairen uit de nabije
  Pieterskazerne. Om de poort voor bewoning geschikt te maken, moest er in de
  ruimte boven de poortdoorgang een stookplaats komen, moesten er houten
  vloeren worden gelegd en moest de achtergevel worden voorzien van ramen.
  Daarnaast zouden de deuren vernieuwd worden, moest enig metselwerk worden
  hersteld en een toilet worden ingericht. In het nieuwe plan kwam ook de
  breteche of erker weer aan de orde. Bij eerdere herstelwerkzaamheden waren
  hier sporen van terug gevonden en het leek voor de hand te liggen dit element
  opnieuw aan te brengen. De uitvoering van alle werkzaamheden werd
  aanvankelijk begroot op 1.700 gulden hetgeen betekende dat zevenhonderd
  gulden ten laste van het boekjaar 1882 moesten worden gebracht. Het plan ging
  vergezeld van een aantal schetstekeningen die een goede indruk geven van wat
  men wilde veranderen. Merkwaardig genoeg is op die tekeningen in het interieur
  van de poort een houten trap voorzien die voor een verbinding tussen de eerste
  en de tweede verdieping zorgde.20
  Een en ander leidde uiteindelijk tot een bestek dat op 19 december 1881
  aanbesteed zou worden. De werkzaamheden werden toen alweer begroot op
  1.950 gulden. Ditmaal waren er slechts drie inschrijvingen: aannemer Willem
  Wittelings uit Maastricht schreef in voor 2.500 gulden, Jan Reggers eveneens uit
  Maastricht voor 1.990 gulden en Johannes Prevoo uit Sint-Pieter voor 1.888
  gulden. Prevoo kreeg de opdracht, ook al omdat hij één van de aannemers van
  het ‘nog niet voltooide Archiefgebouw te Maastricht’ was en daar ‘geen reden tot
  klagten’ had gegeven.21 Het bestek werd in druk uitgegeven en er hoefden geen
  tekeningen bij te worden gedrukt omdat alles klaarblijkelijk duidelijk was. Als
  uitvloeisel van het bestek moest de aannemer een houten trap bestaande uit 22
  treden plaatsen, hetgeen doet vermoeden dat de verbinding tussen de eerste en
  de tweede verdieping van de woning inderdaad niet via de traptorens verliep
  maar via een inpandige trap.
  De werkzaamheden werden in 1882 tot een goed einde gebracht en plannen om
  tegelijkertijd ook de omgeving van de poort aan te pakken liepen tegen het einde
  van dat jaar spaak. In een volgend artikel zal de metamorfose van de omgeving
  worden behandeld.
  Jos Notermans
  1 Op een plattegrond uit 1749 wordt vastgesteld dat in de polvertooren van de Oude Eekerpoort driehonderd
  tonnen kruit konden worden geborgen. Nationaal Archief, plans van gebouwen OPGO M1, Plan van de
  polvertoorens soo in de Stadt als Wijck.
  2 Proces Verbaal van overgave en overname van de voormalige Helpoort c.a. te Maastricht , 26 januari 1875,
  Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918,
  inv. Nr. 1119.
  3 Brief van hoofdingenieur De Kruijff aan de Minister van Binnenlandse Zaken dd 27 januari 1875, Nationaal
  Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr.
  1119.
  4 Memo van het minsterie van Binnenlands Zaken, 6 februari 1875, no 37, 5e afdeeling, Nationaal Archief,
  Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  5 Brief van ingenieur De Kruijff aan de minister van Binnenlandse Zaken, 3 juni 1875 met bijlage
  (kostenspecificatie), Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en
  Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  6 Twee declaratives dd 13 januari 1876 van resp. W. Lonussen, leidekker en J. Reggers, aannemer, Nationaal
  Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr.
  1119.
  7 Onderhandsche overeenkomst wegens het uitvoeren van enige werken aan de Helpoort te Maastricht, 19 juli
  1877, goedgekeurd 23 juli 1877, Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten
  en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  8 Brief van de hoofdingenieur van den Waterstaat J. De Kruijff aan de minister van Binnenlandse Zaken dd 23
  juli 1877, Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen
  1875-1918, inv. Nr. 1119.
  9 Brief van de hoofdingenieur van den Waterstaat J. De Kruijff aan de minister van Binnenlandse Zaken dd 27
  september 1877, Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en
  Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  10 Brief van P.J.H. Cuypers, de architect der Rijks Museumgebouwen aan de minister van Binnenlandse Zaken
  dd 1 oktober 1877, Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en
  Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  11 Brief van ingenieur De Kruijff aan de minister van Binnenlandse Zaken dd 29 maart 1878, Nationaal Archief,
  Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  12 Brief van de Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst dd 12 augustus 1878 over de
  ontbrekende torenspits; twee brieven van J. van Lokhorst van 29 augustus 1878, alle brieven gericht aan de
  minister van Binnenlandse Zaken, Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten
  en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  13 Brief van J. van Lokhorst van 3 juli 1879, machtiging om de werkzaamheden uit te voeren dd 4 juli 1879,
  Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918,
  inv. Nr. 1119.
  14 Proces-verbaal van aanbesteding bij inschrijving van het doen van vernieuwingen en herstellingen aan de
  Helpoort te Maastricht dd 15 december 1879, Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e
  afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  15 Ministerie van Binnenlandsche Zaken, Bestek en voorwaarden tot het doen van vernieuwingen en
  herstellingen aan de Helpoort te Maastricht, no 88, dienst 1879 en 1880, Nationaal Archief, Archief Min van
  Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  16 Brief van burgemeester en wethouders van Maastricht aan de minister van Binnenlandse Zaken dd 13 mei
  1881; Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Rijks Bouwkundige voor de gebouwen van
  Onderwijs enz. dd mei 1881 (na 16 mei), met instructie als bijlage; Brief van de minister van Binnenlandse
  Zaken aan burgemeester en wethouders van Maastricht dd 3 juni 1881, Nationaal Archief, Archief Min van
  Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  17 Le Courrier de la Meuse, Journal du Limbourg, 6 mei 1892.
  18 J.G.J. Koreman, Helpoort en Nieuwstad, Maastricht 1984, 39.
  19 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs
  enz. dd 7 maart 1881.
  20 Brief van de Rijksbouwkundige voor de gebouwen van Onderwijs enz aan de minister van Binnenlandse
  Zaken dd 22 september 1881, Nationaal Archief, Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en
  Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.
  21 Bestek en voorwaarden tot het verrigten van eenige werkzaamheden aan de Helpoort te Maastricht, Ministerie
  van Binnenlandse Zaken no. 45 Dienst 1881 en bijbehorende aanbestedingsdocumenten, Nationaal Archief,
  Archief Min van Binnenlandse Zaken, 2e afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. Nr. 1119.

  Leave a comment:


 • burgemeester
  replied
  Eindelijk....

  Ik ben vrij zeker dat ik nog een historische foto gevonden heb met een prikklok. Misschien dat mevr. Evers er even een loep bij kan nemen; de foto is namelijk ontleend aan haar fantastische boek: 'Maastrichtse Monumentenzorg: documentaire fotografie van Alexander Simays tussen 1912 en 1940'.  Oud minderbroedersklooster, thans RHCL, St.Pieterstraat, ca. 1930.

  En wat zien we daar op de juiste hoogte net boven dat paaltje...? Het lijkt er toch ontzettend veel op....
  Last edited by burgemeester; 10 december 2011, 09:05.

  Leave a comment:


 • burgemeester
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier
  De hele onderverdieping bestaat hier uit bakstenen, terwijl "Het huis met de klok" uit zandsteen (?) bestaat.
  In het boek "Monumentengids Maastricht" van Boogard & Minis (2001; p. 44) staat meer te lezen over het wachthuis ('Huis met de klok'). Hierin staat dat in 1900 de bovenverdieping werd aangebracht en benedenverdieping werd voorzien van een pleisterlaag. Ik had al zo'n vermoeden...

  Interessanter: Boogard & Minis hebben het ook over het gietijzeren kluisje. Zij geven aan dat hier '(...) in de negentiende eeuw de poortsleutels werden opgeborgen'. Weet ik ook waar dat misverstand vandaan komt....

  Leave a comment:


 • hermanw
  replied
  Volgens dit draadje werden de stadssleutels bewaard in de Hoofdwacht op het Vrijthof:
  http://forum.mestreechonline.nl/showthread.php?t=1484

  Leave a comment:


 • Pieke Potloed
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door burgemeester
  Heerlijk draadje. Ik dacht dat in deze kluisjes de poortsleutels bewaard werden... Weer iets wijzer!
  Daor stoond miech ouch get vaan beij, daor is al ins, vollegens miech op 't aajt forum (archief), euver gesproke gewoorde en toe had eederein 't inderdaad euver 'n kluiske. Eve oet miene kop, es iech miech neet vergis waors dat 't hoes oppe Toongersestraot.
  Es iech 'ne röstige deens höb vendaog, loer iech ins eve in 't archief, of iech dat dräödsje nog kin vinde.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Ik weet het niet, maar is het huis aan de linkerzijde, waar dat meisje voorstaat, het huidige pand "Het huis met de klok" aan de Sint Pieterstraat?
  De hele onderverdieping bestaat hier uit bakstenen, terwijl "Het huis met de klok" uit zandsteen (?) bestaat.

  Als het inderdaad het "Huis met de Klok" is, dan is wel duidelijk dat de prikklokken, althans de klok in de Sint Pieterstraat, van na 1867 moet zijn.

  Leave a comment:


 • burgemeester
  replied
  Ik sprak vandaag met Breur, die vermoedde dat deze prikklokken zijn aagebracht na de ontmanteling van de vesting (dus na, pak 'm beet, 1870). Ik denk dat Breur gelijk heeft.

  Op deze foto van de St. Pieterspoort van Theodor Weijnen is het kluisje niet te zien.


  St. Pieterspoort, stadszijde, april 1869.

  Op foto's van andere wachthuizen ontbreken de klokken ook (zie bijv. Geslechte Vestingwerken van Maastricht, 2005).

  Op de link die Herman eerder plaatste lezen we ook: "Dans les années 1870, un catalogue Collin mentionne environ 300 clients pour ce contrôleur de rondes". Hadden we die catalogus maar....

  Een zoektocht naar andere klokken op oude foto's leverde helaas niets op.

  Leave a comment:


 • burgemeester
  replied
  Heerlijk draadje. Ik dacht dat in deze kluisjes de poortsleutels bewaard werden... Weer iets wijzer!

  Leave a comment:


 • Tedje
  replied
  Bedankt Hermanw.
  Ik heb deze stukken zeker al eens onder ogen gehad, maar was toen met een andere zoektocht bezig.
  Ik ga ze zeker nog eens opvragen, wellicht zelfs volgende week.

  Leave a comment:


 • hermanw
  replied
  Tedje, heb je deze stukken in het RHCL al eens bekeken?

  20.108A Gemeentepolitie Maastricht

  1. Archief van het commissariaat van politie te Maastricht
  1.1. Personeel
  Wachtboeken, aanwezig de jaren 1849-1898. Deze registers bevatten aanvankelijk den dienst der "Klapperlieden", naderhand de nachtdienst der gewone politie en zijn vanaf 1882 getiteld "dagboek"
  7 1856 Jan. 1/2-1856 Dec. 31/1857 Jan. 1. Dienst der nachtwacht
  Datering:
  1856 - 1857
  Omvang:
  1 deel 4

  Leave a comment:

Bezig...
X