Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Oosterweg/Köbbesweg

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Oosterweg/Köbbesweg

  Kennisgeving

  INTREKKEN BESCHIKKINGEN BETREFFENDE COFFEECORNER(OOSTERWEG/KOBBESWEG) TE MAASTRICHT

  De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat zij bij beschikking d.d. 9 juli 2008 (DLB2008/5076) heeft ingetrokken de op 17 januari 2008 verleende beschikking op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) voor het uitvoeren van een deelsanering op de locatie ter plaatse van het winterbed van de Maas, nabij hoek Oosterweg/Köbbesweg.
  Tevens maakt de Staatssecretaris bekend dat zij bij beschikking d.d. 9 juli 2008 (MM2008/323) heeft ingetrokken de op 17 januari 2008 verleende beschikking op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het tijdelijk realiseren van een coffeecorner, nabij hoek Oosterweg/Köbbesweg.
  De beschikkingen zijn ingetrokken op verzoek van burgemeester en wethouders van Maastricht.
  Het verzoek d.d. 3 juli 2008 is ontvangen op 4 juli 2008 en geregistreerd onder kenmerk DLB2008/4900.
  De reden voor het verzoek is dat niet langer wordt vastgehouden aan het realiseren van een tijdelijke coffeecorner op de locatie Oosterweg/Köbbesweg.
  De beschikking en andere relevante stukken liggen vanaf 16 juli 2008 tot en met 27 augustus 2008 ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat dienst Limburg, Avenue Céramique 125 te Maastricht (kamer D2.16), op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur, alsmede buiten kantooruren na telefonische afspraak (043 - 329 45 19).
  Voor het verkrijgen van inlichtingen kan men zich wenden tot Rijkswaterstaat dienst Limburg, Afdeling vergunningverlening (zie telefoonnummer).
  Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen deze intrekkingsbeschikkingen binnen zes weken na de dag van bekendmaking ( 16-07-2008 ) een bezwaarschrift worden ingediend.
  Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en worden gezonden naar de hoofdingenieurdirecteur van Rijkswaterstaat Limburg (afdeling ANVH).
  Het adres van Rijkswaterstaat Limburg is: Postbus 25, 6200 MA Maastricht.
  Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
  - de naam en het adres van de indiener;
  - de dagtekening van het bezwaar;
  - een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer van het besluit;
  - de gronden van het bezwaar (motivering).

  Voorlopige voorziening.
  Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen.
  Een dergelijk verzoek dient voor wat betreft de intrekking van de beschikking op grond van de Wet bodembescherming te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
  Het verzoek dient voor wat betreft de intrekking van de beschikking op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond (Sector bestuursrecht), Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
  Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
  - de naam en het adres van de indiener;
  - de dagtekening van het bezwaar;
  - een vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
  - een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
  Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.
  Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.
  Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzitter/voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
  Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

  De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
  namens deze,
  de Directeur Water en Scheepvaart,
  drs. E.C.L. Marteijn

  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More
Bezig...
X